ORCID 0000-0002-5399-1624
Afiliacja:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radcą prawnym.

Interesuje się zagadnieniami prawa procesowego cywilnego i ustrojowego, a także praktyką wymiaru sprawiedliwości. W szczególny sposób jego zainteresowania koncentrują się wokół praktycznych aspektów stosowania prawa procesowego cywilnego i prawa procesowego porównawczego.

W ramach pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Warszawskiem dr hab. Piotr Rylski prowadzi ćwiczenia z postępowania cywilnego, wykłady specjalizacyjne z: postępowania nieprocesowego i europejskiego postępowania cywilnego, a także wykład dla studentów zagranicznych pt. Introduction to Polish Civil Procedure. Od 2018 r. jest opiekunem Koła Naukowego „Warsztaty Prawnicze” na WPiA UW.
Pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego (Editorial Board) portalu internetowego Polish Private Law (http://polishprivatelaw.pl), odpowiadając za sekcję postępowania cywilnego.
Współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, prowadząc szkolenia dla sędziów sądów powszechnych z zakresu postępowania cywilnego.
Jest także wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z międzynarodowego postępowania cywilnego i obrotu międzynarodowego.
W latach 2011–2015 Piotr Rylski był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanego do spraw postępowania cywilnego.
Od 2018 r. jest członkiem stowarzyszenia przyjaciół francuskiej kultury prawnej Henri Capitant (L’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française).
W 2018 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo na podstawie rozprawy pt. „Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne”. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawa została uznana za wyróżniającą się.
W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany przez Radę Naukową Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Działanie sądu z urzędu w zakresie ustalania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia w procesie cywilnym” przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego. Recenzentami rozprawy byli prof. dr hab. Maria Jędrzejewska (UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Marciniak (UŁ).
W 2005 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra prawa w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UW (studia w latach 2000–2005; studia ukończone z wyróżnieniem).
W 2006 r. uzyskał dyplom wstępu do prawa francuskiego i europejskiego (Certificat d’Introduction au Droit Francais et Européen) wydany przez Wydział Prawa i Nauk społecznych Uniwersytetu w Poitiers.
W latach 2005–2008 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie , a w 2008 r. zdał egzamin sędziowski przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie z łączną oceną bardzo dobrą.
W 2010 r. uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Projekty badawcze:
2006 r. – opracowanie wspólnie z prof. dr hab. Karolem Weitzem raportu krajowego pt. „European Civil Procedure: Study JLS/C4/2005/03 – Evaluation of Application of Regulation 44/2001 National Report – Poland” na zlecenie Komisji Europejskiej celem przygotowania założeń nowelizacji rozporządzenia Bruksela I.
2008–2013 – sekretarz naukowy i współautor projektu badawczego własnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne” pod redakcją prof. dr. hab. Karola Weitza; nr grantu NN 110 019638.

Zagraniczne stypendia, staże badawcze i szkoły prawa:

wrzesień 2004 r. – staż badawczy na Uniwersytecie w Caen (Francja);
marzec-lipiec 2007 r. – badawcze stypendium naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Genewie (Université de Genève).
lipiec 2014 – referent i uczestnik Post-Doctoral Summer School on European and Comparative Procedural Law organizowanej przez Max Planck Institute Luxemburg i International Association of Procedural Law (Luxemburg).
maj 2018 – wykładowca z postępowania cywilnego w ramach Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Wykaz publikacji naukowych (2016–2018):
1. Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2017, ss. 439.
2. Przerwa biegu terminu do umorzenia zawieszonego postępowania z art. 182 § 1 k.p.c. a skuteczność wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, „Palestra” 2016, nr 3, s. 88-92.
3. Sposób doręczenia pisma zawierającego rozszerzenie powództwa między zawodowymi pełnomocnikami, „Palestra” 2016, nr 7–8, s. 167–171.
4. Uwzględnianie przez sąd wieczystoksięgowy faktów znanych urzędowo jako przeszkody do dokonania wpisu, „Palestra” 2016, nr 10, s. 121–125.
5. Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym – zagadnienia podstawowe, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 491–505.
6. O większą autonomię postępowania nieprocesowego (uwagi na tle wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego) [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 507–523.
7. Postępowanie pojednawcze jako autonomiczny sposób dochodzenia roszczeń [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. Michał Tomalak, Warszawa 2017, s. 474–496.
8. Legitymacja osoby, której dotyczy wniosek do żądania ubezwłasnowolnienia samej siebie [w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 451–462.
9. Zainteresowany w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych — założenia konstrukcyjne na tle ogólnych założeń postępowania cywilnego, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017, t. CIX, s. 97–111.
10. Wpływ idei naukowych Eugeniusza Waśkowskiego na współczesną polską doktrynę prawa postępowania cywilnego, „Studia Iuridica” 2017, t. 70, s. 201–217.
11. Zrzeczenie się roszczenia w procesie cywilnym w ujęciu prawnoporównawczym (współautor – K. Weitz) [w:] Experientia docet. Ksiega Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1243–1270.
12. Właściwość miejscowa sądu w sprawach o zasądzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 139–150.
13. Postępowania dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego – rozporządzenie nr 650/2012 a prawo krajowe (szkic prawnoporównawczy), współautor – K. Weitz, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 9, s. 20–43.
14. Współuczestnictwo procesowe współwłaścicieli w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 u.k.w.h.) [w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, s. 167–187.


No Related Media found.
Back To Top