ORCID 0000-0001-6295-1344
Afiliacja naukowa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Handlowego

Jest sędzią Sądu Najwyższego od 2005 r.
Studia ukończył w 1976 r. obroną pracy magisterskiej pt. „Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa”, której promotorem był dr Jan Rezler.
W 1981 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych po obronie rozprawy pt. „Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności w prawie międzynarodowym prywatnym” (promotor: prof. dr hab. Jerzy Jakubowski), natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1990 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni”.

Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1999 r.
Pełnił wiele funkcji publicznych: dyrektora Biura Orzecznictwa (Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 1991–2005), członka Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (1991–1997, 1999–2006), wiceprzewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1998–2002), członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (2006–2010), eksperta Sejmu i Senatu, zwłaszcza w sprawach dotyczących prawa spółdzielczego i mieszkaniowego (1989–2015), doradcy Komisji Likwidacyjnej RSW „Prasa – Książka – Ruch” (1990–1991).
W latach 1983–1990 był adiunktem w Spółdzielczym Instytucie Badawczym.
Od 2005 r. jest sędzią Sądu Najwyższego orzekającym w Izbie Cywilnej.
Pełnione funkcje na Uniwersytecie Warszawskim to: kierownik Katedry Prawa Cywilnego, kierownik Katedry Prawa Handlowego, członek Komisji Rewizyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek senackiej Komisji Statutowej.
Profesor Krzysztof Pietrzykowski jest także członkiem stowarzyszenia przyjaciół francuskiej kultury prawnej Henri Capitant (L’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française).

Publikacje naukowe (2012–2018):
1. System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe. Tom 4, red. E. Gniewek, Warszawa 2012, Rozdział VI. Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej, s. 269–458.
2. Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Warszawa 2017, s. 772–842 (komentarz do art. 48–54).
3. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018, ss. 457.
4. Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 2018 (współautorstwo oraz redakcja; art. 1, 5–7, 82–88, 232–243, 405–414.
5. Kodeks cywilny. Komentarz red. K. Pietrzykowski, t. II, Warszawa 2018 (współautorstwo oraz redakcja; art. 659–692, 860–875).
6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018 (współautorstwo oraz redakcja; wprowadzenie, art. 1–22, 281, 361, 511–515, 617, 619–86, 1123–1128).
7. Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa (ustawa – Prawo spółdzielcze a kodeks cywilny i kodeks spółek handlowych) [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012, s. 100–115.
8. Status prawny piwnicy w spółdzielni mieszkaniowej [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012, s. 606–616.
9. Sądowa zmiana płci w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Studia Iuridica, tom 55. Wina i kara. Księga pamięci Profesor Genowefy Rejman, Warszawa 2012, s. 125–134.
10. Spółdzielcze prawo mieszkaniowe – dawniej i obecnie [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012, s. 525–539.
11. Prawa spółdzielni mieszkaniowych do gruntów [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s. 261–273.
12. Kilka uwag w kwestii związania walnego zgromadzenia spółdzielni jego uchwałą [w:] Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, s. 352–361.
13. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2015; t. II, Warszawa 2015 (współautorstwo oraz redakcja).
14. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015 (współautorstwo oraz redakcja).
15. Stosunki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej z jej członkami (zagadnienia wybrane), [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 399–417.
16. Charakter prawny uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni [w:] Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, tom XXXVI, s. 307–325.
17. Charakter prawny uznania ojcostwa [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016, s. 1050–1065.
18. Obowiązki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej związane z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017, s. 351–363.
19. Sankcje wadliwych czynności prawnych kształtujących stan cywilny [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 916–929.
20. Organy kadłubowe spółek kapitałowych i spółdzielni w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa 2017, s. 533–544.
21. Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (zagadnienia wybrane) [w:] Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 35–52.
22. Teoria wykładni prawa cywilnego według Eugeniusza Waśkowskiego [w:] Między prawem cywilnym materialnym a procesowym. Между гражданским материальным и процессуальным правом, „Studia Iuridica”, tom 70, Warszawa 2017, s. 179–190.
23. Niezgodne z ustawą postanowienia statutu (umowy) spółki kapitałowej i spółdzielni [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, Warszawa 2018, s. 249–258.
Łączna liczba publikacji (uwzględniająca kolejne wydania książek): 188.

No Related Media found.
Back To Top