ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5867-8135
Professor extraordinarius at the Kozminski University in Warsaw, doctor habilitated of laws (Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences 2016), doctor of laws (Jagiellonian University in Krakow, 2006), law degree from the Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow (2000).
She completed postgraduate courses in European integration (University of Maastricht and University of Warsaw), and International Legal Studies Programme at the University of Antwerp. Moreover, she completed the Second-Degree State Musical School in Mielec in piano, as well as a postgraduate course in the History of Art at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences (specialisation: history of music).
She received many awards for her academic activity and publications. Author of publications in the field of European Union law, human rights protection, in particular the right to privacy and personal data protection.
In 2000–2004, she worked at the Office of the Committee for European Integration as an expert in EU law, then in 2004–2015 as a legislation expert at the Bureau of Research of the Sejm, in 2015–2019 as vice-director of the Constitutional, International and European Law Team at the Office of the Polish Ombudsman, since 2019 she has been a member of the Supreme Court Research and Analyses Office.
Since 2016, she has also been an advocate.
Member of international and domestic academic and professional associations, including the Polish Association of European Law and Professor Zbigniewa Hołda Association.

Selected publications:
1. Specyfika źródeł prawa w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości [w:] S. Biernat (red.), System prawa Unii Europejskiej, t. 1, Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2020, s. 1127–1169.
2. Are the EU Member States still masters of the Treaties? The European Rule of Law concept as a means of limiting national authorities [w:] T. Drinóczi, A. Bień-Kacała (red.), Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism. Poland and Hungary within the European Union, Routledge 2020, s. 194–216.
3. (z M. Wróblewskim) Poland [w:] J.J. Rijpma (red.), The New EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection, Eleven Int. Publ, s. 477–496.
4. Protection of personal data of crime victims in European Union Law – latest developments, Polish Yearbook of International Law 2018, s. 209–228.
5. Der Rang und die Wirkung der EMRK in der polnischen Rechtsordnung [w:] Der Rang und der Wirkung der EMRK in der polnischen, deutschen und österreichischen Rechtsordnung, red. M. Wyrzykowski, wyd. Beck 2019.
6. (z M. Wróblewskim), Roszczenia cywilnoprawne dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego” [w:] A. Sieradzka, M. Wieczorek (red.), Monitoring zgodny z RODO, Beck Warszawa 2020, s. 149–162.
7. (z M. Wróblewskim) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [w:] D. Lubasz (red.), Ochrona danych osobowych. Meritum, Warszawa 2020, s. 915–978.
8. (z M. Wróblewskim, M. Gumularzem i P. Kozik) Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z uwzględnieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 [w:] D. Lubasz (red.), Ochrona danych osobowych. Meritum, Warszawa 2020, s. 1208–1455.
9. (m.in. z A. Sakowiczem i M. Mrowickim) Artykuł 8, Artykuł 11 i Artykuł 14 [w:] J. Kosonoga (red.), Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz Orzeczniczy za rok 2019, wyd. Elipsa, Warszawa 2020, s. 224–276.
10. Rola organów nadzoru oraz ich kompetencje względem administratorów danych [w:] T. Banyś (red.), Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo, wyd. Presscom, Warszawa 2020, s. 277–312.
11. Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce w okresie dialogu politycznego 2015-2017. Ocena Komisji Europejskiej [w:] J. Barcz, A. Grzelak, R. Szyndlauer (wybór i oprac.), Problem praworządności w Polsce w świetle dokumentów Komisji Europejskiej. Okres „dialogu politycznego” 2016-2017, Warszawa 2020, s. 65–86.
12. Redaktor i współautorka Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, Warszawa 2019.
13. Kadrowa reforma Sądu Najwyższego jako odpowiedź na problemy wymiaru sprawiedliwości – próba nieudolna [w:] Ł. Bojarski, K. Grajewski, J. Kremer, G. Ott, W. Źurek, Konstytucja, praworządność, władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, Warszawa 2019, s. 156–181.
14. Redaktor i współautorka książki Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze, Warszawa 2019.
15. Współautorka komentarza pod red. M. Gumularz, K. Kozieł, P. Kozik (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Przepisy wdrażające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Komentarz, Warszawa 2018.
16. Główne problemy naruszenia zasady praworządności w Polsce podniesione przez Komisję Europejską [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie wszczęcia w stosunku do Polski procedury art. 7 TUE. Ramy prawno-polityczne, Warszawa 2018, s. 57–72.
17. Odpowiedź Polski na czwarte zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie praworządności [w:] J. Barcz, A. Zawidzka-Łojek (red.), Sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Polsce w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2018, s. 107–136.
18. Dyrektywa 2016/680 (tzw. dyrektywa policyjna) – jej cele, zasady i problemy z implementacją do prawa krajowego [w:] A. Ligocka, M. Małolepszy (red.), Transgraniczne pozyskiwanie informacji i ich wykorzystanie na przykładzie współpracy polskich i niemieckich organów ścigania, Poznań 2018, s. 113–126.
19. Współpraca między organami ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – nadchodzące wyzwania prawne [w:] E. Bielak-Jomaa, U. Góral (red.), Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Aspekty proceduralne, Warszawa 2018, s. 63–82.
20. Czy rejestr domen prowadzących nielegalną działalność hazardową może naruszać prawa człowieka? [w:] A. Sołtys, M. Taborowski (red.), Krajowe regulacje hazardu w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2018, s. 307–326.


No Related Media found.
Back To Top