ActiveMeetings-Organising general meetings during covid19
Juridisch01 april, 2020

Een algemene vergadering organiseren in tijden van Corona: het juridisch kader

Op dit moment, en misschien nog voor geruime tijd, adviseert de overheid ons om zoveel mogelijk thuis te blijven en enkel essentiële verplaatsingen te doen. Als bedrijfsjurist of company secretary bereidt u momenteel ongetwijfeld de algemene vergadering van uw vennootschap voor. Wij geven u een overzicht van uw wettelijke mogelijkheden om op afstand een vergadering op te zetten. Het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet al een aantal oplossingen om toch een algemene vergadering te organiseren tijdens de coronacrisis.

Eerste mogelijkheid: de algemene vergadering uitstellen..

Indien u uw algemene vergadering wilt afgelasten of verdagen met als reden dat de Corona-crisis de samenkomst van de leden onmogelijk maakt, moet u dit per schriftelijk of per e-mail bekend maken. Voor veel ondernemingen is dit niet een echte oplossing omdat de nieuwe datum voor de vergadering voor 30 juni 2020 moet vallen (= de datum van de voorlegging ter goedkeuring van de jaarrekening aan de aandeelhouders indien het einde van het boekjaar op 31 december valt). Bovendien vergt een uitstel zelf ook een besluit van de algemene vergadering of het bestuursorgaan, waarvoor men toch samen moet komen.

Tweede mogelijkheid: de schriftelijke algemene vergadering

Om een schriftelijke algemene vergadering te kunnen houden, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • Statuten: uw statuten mogen deze mogelijkheid niet uitsluiten
  • Type vennootschap: dit is enkel mogelijk in de BV, NV en de CV
  • Unanieme/eenparige besluitvorming door de aandeelhouders
  • Agendapunten: op de agenda staan geen punten die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren of die een authentieke akte vereisen. Voor dit laatste denken we aan een kapitaalinjectie of -vermindering, een ontbinding of een fusie.

Derde mogelijkheid: de elektronische algemene vergadering

De deelname aan de algemene vergadering via de elektronische weg kan enkel indien dit uitdrukkelijk in de statuten voorzien is. Belangrijk is dat de elektronische wijze waarom de algemene vergadering zal plaatsvinden vermeld wordt in de uitnodiging.

Bij het elektronisch stemmen gaat men het  best in 2 fases te werk:

  1. Eerst geven bedrijven de aandeelhouders, maar in casu ook de obligatiehouders, certificaathouders, e.a. de mogelijkheid om gedurende een aantal dagen voor de algemene vergadering hun vragen te stellen aan de bestuurders en commissaris. Dit is aan te raden aangezien de wet niet toelaat dat de bestuurders deelnemen aan de elektronische algemene vergadering, maar zo vooraf toch vragen kunnen beantwoorden. Ook de termijn van antwoord wordt vastgelegd.
  2. In de tweede fase, de vergadering zelf, wordt dan toelichting gegeven bij de onderwerpen en vragen en gestemd over de punten die dit vereisen. Bovendien moet er bij het vaststellen van het aantal aanwezigen ook de identiteit van de stemmende aandeelhouders kunnen worden geverifieerd. Dit kan onder andere door middel van de e-ID. Indien de statuten dit toelaten, kan er ook reeds vooraf schriftelijk (en eventueel elektronisch) een stem uitgebracht worden.

Achteraf worden de notulen gepubliceerd. Dit verslag bevat een duidelijke vermelding van de gebruikte telecommunicatiemiddelen en het aantal stemmen bij elk van de besluiten. Indien er zich storingen zouden voordoen tijdens de algemene vergadering zelf, worden deze ook vermeld in de notule.

Vierde mogelijkheid: volmachten

Aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om een andere aandeelhouder of een derde volmacht te geven om in hun plaats de algemene vergadering bij te wonen en besluiten goed te keuren. Dit hoeft niet voorzien te zijn in de statuten, die hier natuurlijk wel beperkingen kunnen opleggen. Zorg zeker dat de volmacht duidelijk de datum en agenda van de algemene vergadering vermeldt, inclusief de opdracht voor de gevolmachtigde om zowel de vergadering bij te wonen als te stemmen.

ActiveMeetings: De tool bij uitstek voor uw digitale algemene vergadering

ActiveMeetings is een platform-onafhankelijke vergadertool voor de organisatie van uw corporate meetings (algemene vergaderingen, raden van bestuur, management meetings), volledig conform uw wettelijke verplichtingen. Via de tool organiseert u de meetings, deelt de agenda en documenten met de deelnemers, zet elektronisch stemmen (beschikbaar vanaf mei 2020) op. Als organisator zet u de opname om in notulen, volgt de actiepunten op en deelt de resultaten van de stemming.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag vrijblijvend een demo.

Gerelateerde onderwerpen bekijken

ActiveMeetings

Begin met het organiseren en beheren van vergaderingen.
Abonnementen voor maximaal 30 gebruikers beginnen bij € 102 per gebruiker per jaar, plus een eenmalige set-upfee.
Back To Top