2021-Loyalty-Pack-Full-Hero
Fiscaliteit & Accounting04 april, 2023

Modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Bron: monKEY

Indienen van de btw-aangifte

De wet van 12 maart 2023 wijzigt het Btw-Wetboek, het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, de wet van 13 april 2019 tot invoering van dat Wetboek en de wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de FOD Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden.

Een btw-belastingplichtige heeft verplichtingen, zoals het indienen van een maandaangifte.

Als de aangifte niet tijdig werd ingediend, stuurt de Administratie een voorstel van vervangende aangifte:

 • bij aangetekende zending;
 • die uitwerking heeft op de derde werkdag volgend op de afgifte van die zending aan de universele postdienst;
 • die de verplichte vermeldingen van artikel 53, § 1 ter van het Btw-Wetboek bevat.

De belastingplichtige kan dit voorstel van vervangende aangifte betwisten. Hij moet de initiële niet-ingediende aangifte indienen binnen de maand na de kennisgeving van het voorstel van vervangende aangifte.

Als de belastingplichtige zijn initiële aangifte niet indient, wordt de vervangende aangifte definitief.

Teruggaaf en overschrijving op de Provisierekening btw

Het bedrag van de toegestane aftrekken kan hoger zijn dan het bedrag van de door de belastingplichtige verschuldigde belasting:

 • ofwel wordt het overschot uiterlijk 3 maanden na het aangiftetijdvak door de belastingplichtige teruggevraagd.

Als de aangiftes binnen de opgelegde termijnen werden ingediend, wordt het overschot teruggegeven aan de belastingplichtige;

 • ofwel wordt het overschot niet teruggevraagd door de belastingplichtige. In dat geval wordt het overschot overgeschreven op de Provisierekening btw.

Een niet-teruggevraagd overschot wordt niet overgeschreven op de Provisierekening btw als het wordt ingehouden.

Vraag om inlichtingen

De Administratie kan inlichtingen vragen om de inning van de btw te controleren.

De belastingplichtige is verplicht de gevraagde informatie te geven:

 • schriftelijk;
 • binnen een maand vanaf de 3e werkdag die volgt op de verzending van de vraag om inlichtingen.

Die termijn kan om gegronde redenen worden verlengd en kan in bepaalde gevallen ook worden ingekort tot 10 dagen.

Ambtshalve aanslag

De Administratie kan een ambtshalve aanslag van de btw opleggen als:

 • de aangifte niet werd ingediend;
 • de gevraagde inlichtingen niet werden gegeven;
 • de belastingplichtige zijn verplichtingen inzake het houden, het uitreiken, het bewaren of het voorleggen ter inzage van boeken of stukken niet is nagekomen.

De Administratie brengt de beslissing van ambtshalve aanslag ter kennis bij aangetekende zending.

De belastingplichtige kan de ambtshalve aanslag betwisten door te bewijzen dat de ambtshalve aanslag buitensporig is.

Betaling van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen via domiciliëring

De betaling van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen kan gebeuren:

 • door storting of overschrijving;via elk erkend elektronisch betaalmiddel;
 • in handen van de gerechtsdeurwaarder;
 • door domiciliëring.

Bij storting, overschrijving of domiciliëring moet de betaling gepaard gaan met een door de FOD Financiën vastgestelde mededeling.

Als de Koning het toestaat, kan spontane betaling van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen ook via deze 4 manieren gebeuren.

Bij betaling via domiciliëring hoeft het op te nemen bedrag niet vooraf te worden meegedeeld wanneer aan de FOD Financiën mandaat wordt gegeven:

 • door de belastingplichtige;
 • door de schuldenaar van roerende voorheffing;
 • door de schuldenaar van onroerende voorheffing.

Inwerkingtreding

De wet van 12 maart 2023 treedt in werking op 1 januari 2024.

Bepaalde bedragen die op 31 december 2023 zijn ingeschreven op de creditzijde van de rekeningen-courant worden tussen 1 februari 2024 en 30 juni 2024 overgeschreven naar de Provisierekeningen btw.

De bedragen die op de debetzijde van de rekeningen-courant zijn ingeschreven, worden opgenomen in het innings- en invorderingsregister vanaf 1 februari 2024.

Bron: 12 maart 2023. —— Wet tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën, BS 23 maart 2023.

Zie ook :

Geraakte artikels:

 • Artikels 47, 53, 62, 66, 76 en 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
 • Artikels 1, 15, 16 en 17 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.
 • Artikel 138, van het Wet van 13 april 2019 tot invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.
 • Artikels 51 en 64 van het Wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de federale overheidsdienst financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van diverse fiscale wetboeken en wetten.
Databank

monKEY

Meer diepgaande info vindt u op monKEY. Ontdek de voordelen voor u en uw kantoor.
Back To Top