Business Travel and Taxes
Fiscaliteit & Accounting02 november, 2023

Fiscale aftrek onderhoudsuitkering niet-inwoners: model van inkomensverklaring gepubliceerd

Vanaf aanslagjaar 2023 kan een niet-inwoner die niet aan de 75%-regel voldoet, toch de fiscale aftrek van betaalde onderhoudsuitkeringen genieten. Daarvoor moet hij/zij wel aan een aan een aantal voorwaarden voldoen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd door Droits Quotidiens Legal Design in monKEY. Altijd mee met het laatste taxnieuws? Probeer monKEY gratis.

Vanaf aanslagjaar 2023 kan een niet-inwoner die niet aan de 75%-regel voldoet, toch de fiscale aftrek van betaalde onderhoudsuitkeringen genieten. Daarvoor moet hij/zij wel aan een aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet hij/zij aan de hand van een inkomensverklaring van de belastingautoriteit van zijn woonstaat aantonen dat hij in die woonstaat geen aanspraak kan maken op die aftrek, wegens de geringe omvang van in die staat belastbare inkomsten en die aftrek niet kan worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk.

De inhoud van deze inkomensverklaring werd eerder dit jaar vastgelegd bij KB. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit heeft nu het concrete model van die verklaring klaar. De administratie maakt het model bekend via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2023.
Het document (nr. 276 AL) met als titel: ‘Inkomensverklaring door de woonstaat van de schuldenaar van onderhoudsuitkeringen (inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België)’ telt 3 onderdelen:

  • identificatie van de schuldenaar(s);
  • gegevens van de begunstigde(n);
  • verklaring van de belastingautoriteit van de woonstaat.

Naast de officiële Nederlands-Engelse modelverklaring is er ook een Frans-Engelse versie. Ook die is als bijlage bij het bericht gevoegd.
Herinner dat de inkomensverklaring slechts geldt voor één bepaald inkomstenjaar, gezien de inkomenssituatie van de belastingplichtige immers van jaar tot jaar kan verschillen.

Wanneer een belastingplichtige de aftrek van onderhoudsuitkeringen onmiddellijk in zijn aangifte in de belasting van niet-inwoners aanvraagt, moet hij de inkomensverklaring ter beschikking houden van de belastingadministratie. Vraagt hij de aftrek aan via een bezwaarschrift, dan moet de inkomensverklaring bij dat bezwaarschrift worden gevoegd.

Het voorleggen van deze inkomensverklaring geeft niet automatisch recht op het belastingvoordeel. De aftrek van onderhoudsuitkeringen in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) zal slechts worden verleend indien en in de mate dat de belastingplichtige bewijst dat ook aan alle andere Belgische wettelijke en reglementaire voorwaarden is voldaan

In werking: vanaf aanslagjaar 2023.

WIB1992, art. 242 §1/1.
Bron: Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van het model van de inkomensverklaring met het oog op het verkrijgen van een eventueel belastingvoordeel voor onderhoudsuitkeringen in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen), BS 27 oktober 2023, bl. 100611.

Dit artikel verscheen eerder op monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
 → Ontdek MonKEY
Back To Top