jurisprudence
Legal12 oktober, 2021

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – september 2021

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot rechterlijke uitspraken die zijn becommentarieerd door professionals op het gebied van sociaal recht.

Arbeidsrecht

Uitvoering van het arbeidscontract

Arbrb. Luik (afd. Luik), 11 juni 2021, A.R. 19/1.350/A (Terra Laboris)

Wijziging van de functie: de rechtbank herinnert er met betrekking tot een wijziging van functies aan dat deze geen degradatie of reputatieverlies mag verhullen en dat de nieuwe verantwoordelijkheden die een werknemer op zich moet nemen, verenigbaar moeten zijn met de overeengekomen functies en gelijkwaardig moeten zijn, ook al kunnen de functies zelf verschillend zijn.

Arbh. Luik, 5 januari 2021 – A.R. 2016/AN/177 (C. Paie en M. Strongylos, Elegis)

Wijziging van tewerkstelling: gelet op de zeer lange en exclusieve anciënniteit van de werknemer binnen dezelfde afdeling en ondanks het feit dat de tewerkstelling in deze afdeling geen wezenlijk of overeengekomen element van de arbeidsovereenkomst vormt, is het Hof van oordeel dat het buitensporig en in strijd met de eisen van de contractuele goede trouw zou zijn om de werknemer te verplichten in een andere afdeling te werken. Indien uit de omstandigheden van het geval blijkt dat de werkgever onrechtmatig heeft gehandeld, kan hij bovendien worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding.

Schending van het contract

Arbh. Luik, 18 maart 2021 – A.R. 2020/AL/75 (J. Nossent en R. Capart - Elegis)

Ontslag van de preventieadviseur: de procedure voor het ontslag van de preventieadviseur is een zaak van openbare orde, waarvan niet kan worden afgeweken. Anderzijds is de schadevergoeding die verschuldigd is wegens niet-naleving van deze procedure dwingend en kan de preventieadviseur er duidelijk, ondubbelzinnig en ondubbelzinnig van afzien na te zijn ontslagen.

Arbh. Luik (afd. Verviers), 28 april 2021, A.R. 20/331/A (Terra Laboris)

Door een beding aangetast onbepaalde duur contract: het Arbeidshof handhaaft - vermoedelijk om de situatie van partijen weer in evenwicht te brengen - dat aan drie criteria moet zijn voldaan opdat een beding een contract van onbepaalde duur kan aantasten, te weten de voorzienbaarheid van het beding, het vereiste van een legitieme reden om dit beding overeen te komen en de voorwaarde dat uit de feitelijke omstandigheden niet voortvloeit dat de werknemer bij voorbaat afstand heeft gedaan van zijn rechten inzake opzeggingstermijn.

Arbh. Brussel, 27 april 2021, A.R. 2018/AB/555 (Terra Laboris)

Sectorale procedure: het Hof neemt de voorwaarden over die in deze sector zijn gesteld voor het ontslag van werknemers, waaronder de verplichting om de vakbondsafvaardiging in kennis te stellen van de genomen beslissing, een verplichting die niet kan worden vervangen door het feit dat de werknemer niet door een afgevaardigde wenste te worden bijgestaan tijdens het voorafgaande onderhoud.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 11 juni 2021, A.R. 19/1.350/A (Terra Laboris)

Wijziging van de functie: de rechtbank herinnert er met betrekking tot een wijziging van functies aan dat deze geen degradatie of reputatieverlies mag verhullen en dat de nieuwe verantwoordelijkheden die een werknemer op zich moet nemen, verenigbaar moeten zijn met de overeengekomen functies en gelijkwaardig moeten zijn, zelfs indien de functies zelf verschillend kunnen zijn.

Arbh. Brussel, 19 mei 2021, A.R. 2019/AB/24 (Terra Laboris)

Vermelding van dringende reden in de ontslagbrief: het ontbreken van een uitdrukkelijke vermelding van de term "dringende reden" kan het ontslag wegens dringende reden niet ongeldig maken, aangezien artikel 35 A.O.W niet vereist dat deze vermelding uitdrukkelijk in de brief is opgenomen, wil een werkgever een werknemer op grond van deze bepaling zonder opzeggingstermijn of schadeloosstelling kunnen ontslaan.

Arbh. Luik (afd. Luik), 28 mei 2021, A.R. 19/4.004/A (Terra Laboris)

Aansprakelijkheid van het sociaal secretariaat: het Hof concludeert dat er geen sprake is van een contractuele fout van het sociaal secretariaat, aangezien het wordt beschuldigd van een fout in zijn opdracht van informatie en advies: voor het Hof vereist geen enkele contractuele verplichting van het sociaal secretariaat dat het spontaan gepersonaliseerde juridische informatie in verband met het personeelsbeheer verstrekt.

Arbrb. Luik, 12 januari 2021 – A.R. nr. 2019/AN/175 (R. Saintes en M. Strongylos - elegis)

Arbeidsongeschiktheid: de arbeidsongeschiktheid van een werkneemster aan wie eerder verscheidene verzoeken om van arbeidsplaats te veranderen zijn geweigerd, rechtvaardigt op zich niet de opzegging van haar overeenkomst wegens overmacht. Bovendien kan deze situatie niet worden uitgelegd als een ernstig plichtsverzuim van de werkneemster, dat de gerechtelijke ontbinding van haar arbeidsovereenkomst zou rechtvaardigen.

Arbh. Luik (afd. Luik), 18 mei 2021, A.R 19/3.392/A (Terra Laboris)

Herstructurering als reden voor ontslag: het Hof neemt de vereisten van cao. nr. 109 in aanmerking bij de mededeling van de redenen en kent de burgerlijke geldboete toe indien deze vaag zijn. Aangezien het om een "herstructurering" ging, waarbij het verband tussen de reden en het ontslag niet bewezen was, is de vergoeding verschuldigd.

Arbh. Henegouwen (afd. Bergen), 28 juni 2021, A.R. 19/811/A (Terra Laboris)

Misbruik van recht wegens publiciteit die is gegeven aan een ernstige reden: het Hof kent een vergoeding toe voor de materiële en morele schade die is toegebracht aan een werknemer die directeur van een huisvestingsmaatschappij was naar aanleiding van de publiciteit die in de pers is gegeven aan zijn ontslag om een ernstige reden, een ernstige reden die ongegrond zal blijken te zijn.

Arbh. Luik (afd. Luik), 27 mei 2021, A.R. 19/914/A (Terra Laboris)

Procedurele nalatigheid in het kader van een ontslagprocedure: de rechter, geconfronteerd met een kennelijke procedurele nalatigheid, concludeert dat er sprake is van een buitencontractuele fout en beoordeelt de schadevergoeding, aangezien deze schade heeft veroorzaakt, aan de hand van de theorie van het verlies van een kans om de zaak te winnen. De rechter concludeert dat, aangezien de werkneemster het voordeel van de door haar gevorderde vergoeding is ontnomen, niet deze ontneming haar schade vormt, maar het verlies van een kans om deze te verkrijgen. Hij is het eens met de beoordeling van 70%, waarbij ook rekening is gehouden met het verlies van socialezekerheidsbijdragen voor de pensioensector.

Opschorting van het contract

Arbh. Brussel, 14 april 2021, A.R. 2011/AB/1.147 (Terra Laboris)

Vakantiegeld van het universiteitspersoneel: zodra de universiteit zich beroept op de uitzondering volgens welke er in afwijking een andere jaarlijkse vakantieregeling zou zijn dan het gemene recht dat van toepassing is op werknemers in loondienst, moet zij deze vaststellen, hetgeen zij niet doet. De beschrijving van de functie, zoals deze in het administratief statuut voorkomt, is evenmin overtuigend, zodat de rechter concludeert dat het gaat om algemeenheden die het niet mogelijk maken het vereiste bewijs te leveren. Hij heeft derhalve besloten de algemene regel toe te passen volgens welke de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 van toepassing zijn.

Socialezekerheidswetgeving

Socialezekerheidsbijdragen

Arbh. Brussel, 27 mei 2021, A.R. 2019/AB/744 (Terra Laboris)

Vermindering van de doelgroep - eerste verbintenis: het Hof concludeert dat er één technische bedrijfseenheid is. Er worden verschillende elementen in aanmerking genomen, namelijk de bezetting van de werknemer voor beide entiteiten zonder echte onderbreking, de rol van de oorspronkelijke werkgever in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de onderneming, de uitgeoefende activiteit (de uitbreiding in termen van verwerkte materialen en cliënteel alsook de ontwikkeling van de structuur kunnen niet leiden tot de conclusie dat er geen gelijkenis is), de instandhouding van administratieve en secretariaatswerkzaamheden, ...).

Arbeidsongeval

Arbh. Brussel, 21 mei 2021, A.R. 2019/AB/322 (Terra Laboris)

Psychologische schok: het Hof onderzoekt de psychologische schok die een politieambtenaar heeft gevoeld toen hij in kennis werd gesteld van een voorstel tot herplaatsing in het kader van een ordemaatregel: deze gebeurtenis is een plotselinge gebeurtenis in juridische zin en het arbeidsongeval wordt erkend, aangezien het feit duidelijk is vastgesteld en in tijd en ruimte is bepaald, en het Hof is van oordeel dat het hem een emotionele schok heeft bezorgd, en dit ongeacht de aard van de maatregel, het feit dat de kennisgeving zonder bijzonder voorval is geschied, en zelfs indien zij nadien door de Raad van State is gevalideerd.

Ziektekostenverzekering en uitkeringen

Arbrb. Henegouwen (afd. Bergen), 21 juni 2021, A.R. 18/1.635/A (Terra Laboris)

Terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen en Handvest van de sociale zekerheid: het Hof is van oordeel dat de betaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen een fout in de zin van artikel 17 van het Handvest van de Sociale Zekerheid kan vormen, aangezien het moet gaan om de uitvoering van een stilzwijgend besluit van de verzekeraar om dergelijke uitkeringen toe te kennen, zelfs indien geen kennisgeving is gedaan.

Werkloosheid

Arbh. Brussel, 20 mei 2021, A.R. 2020/AB/2 (Terra Laboris)

Werken in het buitenland en inkomensgarantie-uitkering: het Hof oordeelt, na het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 april 2016, over de conformiteit met het Europese recht van de weigering in het Belgische recht van de samentelling van de tijdvakken van arbeid die nodig zijn om in aanmerking te komen voor de inkomensgarantie-uitkeringen, wanneer het beroep in die arbeid niet werd voorafgegaan door tijdvakken van verzekering of arbeid op Belgisch grondgebied.

Beroepsziekte

Arbh. Luik (afd. Neufchâteau), 26 mei 2021, A.R. 2020/AU/36 (Terra Laboris)

Penitentiaire arbeid: het Hof zoekt naar de rechtsgrondslag voor de vergoeding van een beroepsziekte die een gedetineerde die penitentiaire arbeid verricht, had kunnen oplopen, waarbij het opmerkt dat er sinds 26 juni 2019 weliswaar een Koninklijk Besluit bestaat in de sector arbeidsongevallen, maar dat er voor beroepsziekten niets soortgelijks bestaat.

Arbh. Henegouwen (afd. La Louvière), 6 mei 2021, A.R. 20/637/A (Terra Laboris)

Blootstelling aan het risico: het Hof herinnert aan de dubbele bewijslast voor het slachtoffer dat schadevergoeding wil wegens een beroepsziekte in de particuliere sector: hij moet bewijzen dat hij aan de ziekte lijdt en dat hij is blootgesteld aan het beroepsrisico om de ziekte op te lopen. Zodra een begin van bewijs is geleverd, kan de rechter een gerechtelijke expertise gelasten.

Sociale bijstand

HvJ EG, 15 juli 2021, zaak nr. C-709/20 (Terra Laboris)

Inactieve Europese burgers: het Hof past de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie toe op de situatie van economisch inactieve Europese burgers: wanneer de betrokken burgers geen middelen van bestaan hebben om zichzelf en hun kinderen te onderhouden en geïsoleerd zijn, moeten de nationale autoriteiten ervoor zorgen dat zij, wanneer hun een bijstandsuitkering wordt geweigerd, toch in waardige omstandigheden met hun kinderen kunnen leven.

Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top