bedrijfsgeheimen
Legal03 juni, 2021

Bescherming van bedrijfsgeheimen in de vertrouwelijkheidskring

Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft zich in een arrest van 13 mei 2020 uitgesproken over de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in het kader van een gerechtelijke procedure. In deze noot zal worden ingegaan op de bestaande procedurele waarborgen van artikel 871bis Ger.W. die de rechters en de houders van bedrijfsgeheimen kunnen aanwenden om de vertrouwelijkheid van processtukken te waarborgen. Daarnaast zal de praktische werking van de vertrouwelijkheidskring worden besproken en de verhouding tot de basisbeginselen van de procedure (openbare behandeling, recht op tegenspraak, mededeling van de stukken en de rechten van verdediging). Tot slot wordt er nog ingegaan op de bescherming van bedrijfsgeheimen tijdens de behandeling van een zaak door middel van een videoconferentie. 

Procedurele waarborgen

Aangezien de bescherming van bedrijfsgeheimen op gespannen voet staat met de openbaarheid van de procedure en de rechten van verdediging heeft de wetgever een aantal waarborgen ingevoerd. De procedurele waarborgen van artikel 871bis Ger.W. betreffen: (i) de vertrouwelijkheidsverplichting en (ii) de vertrouwelijkheidskring.

Van zodra processtukken door de rechter worden gekwalificeerd als een ‘vermeend’ bedrijfsgeheim, zullen alle partijen die kennis krijgen van deze stukken gehouden zijn tot een vertrouwelijkheidsverplichting. Dit houdt een verbod in voor de partijen om deze vertrouwelijke stukken te gebruiken en/of openbaar te maken buiten de gerechtelijke procedure.

De praktische werking van de vertrouwelijkheidskring 

Daarnaast heeft de rechter de mogelijkheid om een vertrouwelijkheidskring of “confidentiality club” in te stellen. Enkel de personen die tot deze kring behoren, zullen tijdens de procedure toegang krijgen tot de documenten met een (vermeend) bedrijfsgeheim. Dit staat in schril contrast met de openbaarheid van de procedure en de rechten van verdediging. Om hieraan tegemoet te komen zal de vertrouwelijkheidskring minstens bestaan uit één natuurlijke persoon namens elke partij en uit de respectievelijke advocaten of andere vertegenwoordigers.

Het Antwerpse Hof besliste dat de partijen afstand kunnen doen van hun recht om een natuurlijke persoon aan te duiden. Met deze uitspraak gaat het Hof enigszins in tegen de bewoording van artikel 871bis Ger.W. Een confidentiality club die enkel wordt gevormd door de respectievelijke advocaten van de partijen is volgens het Hof bijgevolg toegestaan. Maar biedt deze ook voldoende bescherming? 

Deze noot illustreert de praktische werking van de vertrouwelijkheidskring en de actieve rol die de rechter inneemt om het vertrouwelijk karakter van de bedrijfsgeheimen te waarborgen.

De auteurs
Françoise Billen studeerde in juni 2018 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Ze behaalde haar major in het economisch recht. Na haar studies specialiseerde ze zich in het Intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit van Stockholm.Françoise vervoegde CMS in 2019. Ze specialiseert zich in intellectuele eigendomsrechten, waaronder merken, auteursrechten, modellen en octrooien. 
Tom Heremans is gespecialiseerd in merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht, reclame en marketing, internet en elektronische handel, media en technologie, distributierecht en handelsgeschillen. Zijn belangrijkste cliënten zijn fabrikanten van consumptieartikelen zoals wasmiddelen, kledij en voeding, domeinnaamregisters, distributieondernemingen en internationale sportorganisaties.  
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Gerelateerde onderwerpen bekijken
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top