advocaat werkend op de laptop
Legal20 januari, 2022

Opsporing en vervolging van misdrijven. Technische overdracht van gegevens

Helena DEPAEPE en Kris SEYEN, “Opsporing en vervolging van misdrijven. Technische overdracht van gegevens”, NjW 2022, afl. 454, 2-9.

Operatoren en aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten bezitten heel wat informatie over hun gebruikers die relevant kan zijn in de opsporing en vervolging van misdrijven. Om die gegevens te kunnen verkrijgen, hebben de autoriteiten de medewerking van deze dienstverleners nodig. Daarom voorziet de Belgische wet in een wettelijke verplichting tot overdracht van die gegevens. Deze bijdrage gaat in op de juridische modaliteiten van deze verplichting en biedt een overzicht van alle verplichte technische specificaties waarmee rekening moet worden gehouden bij de overdracht van gegevens.

Lees deze bijdrage rechtstreeks in Jura →

In het eerste deel worden de relevante begrippen juridisch gedefinieerd aan de hand van de bestaande literatuur. Het artikel baseert zich eveneens op de relevante rechtsleer en rechtspraak om de juridische definitie te ondersteunen. Hieruit blijkt alvast dat een zeer ruime categorie van dienstverleners onder het toepassingsgebied van deze verplichtingen zullen vallen. Vervolgens tracht het artikel aan de hand van de gedefinieerde begrippen een weergave te geven van de concrete verplichtingen die zullen moeten nageleefd worden. Dit gebeurt aan de hand van een artikelsgewijze uiteenzetting van de relevante wetgeving. 

Als laatste worden de technische modaliteiten van de verplichtingen tot overdracht van gegevens zoals deze omschreven worden in twee recente ministeriële besluiten besproken.  

Concluderend stelt dit artikel dat de technische aspecten nodig waren om de overdracht van gegevens door aanbieders van elektronische communicatiediensten en -netwerken in overeenstemming te brengen met de belangrijkste beginselen van de relevante privacywetgeving in dat verband. Het artikel hoopt de lezer aldus een bruikbare vertaling te verschaffen van de technische specificaties van deze verplichtingen en zo bij te dragen tot de ontwikkeling van de rechtsleer.

De auteurs
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Legal

Jura

De meest complete juridische databank
Waarom zou u veel tijd besteden aan het uitpluizen van dossiers wanneer u ook Jura blindelings kan vertrouwen?
Back To Top