A diverse group of business professionals, including an person with a disability, gathered at a modern office
Compliance13 mei, 2024

Versoepelingen voor betere inclusie van personen met beperking in federale overheidsdiensten

De federale regering neemt nieuwe maatregelen om meer personen met een handicap tewerk te stellen in de federale overheidsdiensten. In 2005 werd de doelstelling vastgelegd om een quota van 3% tewerkstelling van personen met een handicap te halen binnen iedere dienst. Maar die doelstelling is nog steeds niet gehaald. Integendeel, de tewerkstelling gaat achteruit en schommelt rond een gemiddelde van 1%. De regering verandert daarom van koers om de aanwerving van personen met een handicap te stimuleren.

Uitbreiding definitie ‘persoon met handicap’

De wijzigingen zijn divers, maar starten al bij de definitie van ‘persoon met een handicap’. Die is aanzienlijk verruimd. Vallen voortaan ook onder dit begrip: ‘personen in het bezit van een parkeerkaart voor personen met een handicap afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid’ en ‘personen in het bezit van een ‘European disability card’ afgeleverd door een bevoegde instelling.

Redelijke aanpassingen tijdens selectieprocedure

Voortaan kunnen ook meer mensen vragen om ‘redelijke aanpassingen’ tijdens hun selectieprocedure. Die optie staat open voor iedereen die valt onder de hernieuwde definitie van ‘persoon met een handicap’ (waarbij de categorieën slachtoffers van een arbeidsongeval, beroepsziekte of ongeval van gemeenrecht zijn verruimd zoals hieronder weergegeven) en voor

  • slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die een arbeidsongeschiktheidsbewijs van Fedris of de geneeskundige dienst bevoegd in het kader van de Arbeidsongevallenwet voor overheidspersoneel (ln927) of in een gelijkwaardig stelsel;
  • slachtoffers van een ongeval van gemeenrecht die het bewijs kunnen voorleggen van een ongeschiktheid n.a.v. een gerechtelijke beslissing;
  • personen die gewezen leerling zijn van het buitengewoon onderwijs en die hoogstens een getuigschrift of diploma hebben behaald in het buitengewoon onderwijs;
  • personen in het bezit van een attest of verslag afgeleverd door een arts-specialist, een huisarts, Medex, één van de centra voor leerlingenbegeleiding, Centres psycho-médico-sociaux of Kaleido dat een leerstoornis of een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperking die een persoon in wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren op de arbeidsmarkt, vaststelt;
  • personen in het bezit van een attest afgeleverd door een onderwijsinstelling dat redelijke aanpassingen toekent tijdens de examens of tijdens het volgen van het onderwijs;
  • personen in het bezit van een attest of verslag, dat een leerstoornis of een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperking die een persoon in wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren op de arbeidsmarkt, vaststelt voor wie de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning het pertinent acht redelijke aanpassingen te onderzoeken.

Quotum van 3% is minimumverplichting

Tot nog toe was iedere dienst verplicht om personen met een handicap tewerk te stellen ten belope van 3 % van zijn effectief. De regering verduidelijkt nu dat die 3% een minimumverplichting is voor iedere overheidsdienst. Om ervoor te zorgen dat diensten dat percentage vlotter bereiken, is gesleuteld aan de berekening ervan. Overheidsdiensten kunnen de tewerkstelling bijvoorbeeld voor maximaal een derde invullen door taken uit te besteden aan bedrijven die zorgen voor aangepaste tewerkstelling van personen met een handicap. Dat is nieuw.
In dit kader zijn ook de monitoringsregels verduidelijkt.

Commissie voor de inclusie van Personen met een handicap

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) wordt omgevormd tot de "Commissie voor de Inclusie van Personen met een Handicap". Ook de werking en de samenstelling zijn aangepast.

Woon-werkverkeer met openbaar vervoer

De regering neemt tot slot een aantal maatregelen om het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor personen met een handicap. Zo voorziet ze in een tussenkomst: personen met een handicap kunnen ervoor kiezen dat ze worden vergoed ter waarde van een eersteklas ticket. Ofwel kunnen ze hun verplaatsingskosten vergoed zien ten belope van een compenserende vergoeding gelijk aan de kilometervergoeding, op voorwaarde dat zij dit aanvragen bij hun federale dienst. Als ze voor deze laatste optie kiezen, kunnen ze ook niet vragen naar een compensatie van zelfs een vergoeding van een ticket in tweede klasse.

In werking: 1 mei 2024
. De bestaande regels blijven van toepassing op de bevorderings- en selectieprocedures die op 1 mei al lopende zijn.

Bron:  16 APRIL 2024. - Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen over personen met een handicap en redelijke aanpassingen bij selecties,BS 30 april 2024, bl. 48562.

HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Gerelateerde onderwerpen bekijken
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk
Probeer de online databank gratis uit en vind een antwoord op al uw HSE vragen.
Back To Top