RA systemen
Compliance27 augustus, 2021

Globale beheersing van de risicoanalyse: praktische hulpmiddelen

Dit is de afsluitende bijdrage in een artikelenreeks waarin een jurist, een preventieadviseur-arbeidsarts en preventieadviseur-arbeidsveiligheid zich buigen over de vraag wat nu eigenlijk een goede risicoanalyse is. 

Is mijn dynamische risicobeoordeling eigenlijk wel in overeenstemming met de wettelijke bepalingen? Dit is een pertinente vraag voor een preventieadviseur. Er bestaat alvast geen blauwdruk maar er zijn wel systemen om vlot een controle te doen. Een overzichtslijst van de wettelijk verplichte risicoanalyses aangevuld met de prioriteitenmatrix van Eisenhouwer kan hierbij een hulpmiddel zijn voor een pragmatische aanpak. 

Begin met een overzichtelijke inventaris

Het succes van een goed welzijnsbeleid is afhankelijk van hoe we ageren op de risico’s en anticiperen op gevaren. Dit vereist een doordachte en structurele aanpak. Een geschikte benadering zit in het opstellen van een overzichtelijke inventaris door eerst een globaal beeld te vormen van de verplichte aanwezigheid van risicoanalyses. Deze inventaris kan al dan niet uitgebreid worden met bijkomende analyses volgens de activiteiten van de organisatie.
 
Die eerste inventaris en beoordeling kan je op een eenvoudige manier opstellen door gebruik te maken van een handige overzichtslijst  van wettelijk verplichte risicoanalyses voor werkzaamheden, risico’s en arbeidsomstandigheden:

  • De vereiste risicoanalyse is ‘aanwezig’ of ‘niet aanwezig’. 
  • Uiteraard is het gewenst om meteen te kijken naar de kwaliteit
    • Wanneer de kwaliteit niet volstaat of de analyse gedateerd is dan scoor je lager.
    • Blijkt de analyse te beantwoorden aan de wettelijke verwachting dan scoor je deze hoger in.
  • In snel groeiende organisaties is het nuttig te kijken naar recente wijzigingen zoals verbouwingen, renovaties of het installeren van nieuwe machines.

Gebruik een wegingsfactor om prioriteiten te stellen

De onderlinge verhouding in de rangschikking tussen de diverse risicoanalyses kan tevens belangrijk zijn. Door een wegingsfactor creëer je de prioritering. Dit vergemakkelijkt de selectie van de meest relevante inspanningen bij het in orde brengen van de verplichte risicobeoordelingen. Het stelt je in staat om voorrang te geven aan meer belangrijke en urgente analyses in vergelijking met analyses die verder in een planningen opgenomen kunnen worden. 
 
Volgens de prioriteiten-matrix van Eisenhouwer kunnen we (on)belangrijk en (niet)urgent definiëren als:

 Prioriteit Criterium
 Belangrijk Er kunnen ernstige gevolgen ontstaan door het ontbreken van maatregelen
 Onbelangrijk          Er zijn geen negatieve gevolgen
 Urgent  De analyse moet snel gebeuren
 Niet urgent De analyse kan gepland worden

Een voorbeeld:

In de veronderstelling dat er geen risicobeoordeling is van je elektrische installaties maar deze recent geplaatst is, kan de weging ‘belangrijk’ zijn, maar ook ‘niet urgent’ omdat de installatie nieuw is. Het ontslaat je echter niet van de uitvoering van de verplichting. 
 

Zorg voor een goede fasering van de acties

De risico’s die het meeste impact hebben op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers krijgen voorrang en worden dus eerst behandeld. Maatregelen kunnen de risico’s wegnemen of ze reduceren tot een acceptabel niveau. De implementatie van de diverse maatregelen verloopt goed overwogen en waar nodig gefaseerd. Vandaar dat men ook verwijst naar een dynamische risicobeheersing.

Een eerste aanzet is zeker geen overbodige luxe. Meer diepgang kan dan gegeven worden in de (nabije) toekomst. De uit te voeren acties worden verder opgenomen in het jaarlijks actieplan / globaal preventieplan en toegelicht in het comité PBW. 

sentral-drbs-Ra – Risico - Maatregel-infographic

Download het schema

Auteur: Marc Hoppenbrouwers

Meer informatie

De uitgebreide versie van dit artikel  vindt u op senTRAL, bij In de praktijk, met als titel “Globale beheersing van de risicoanalyse: praktische hulpmiddelen”. 

Behoren ook tot de reeks: Wat is een (goede) risicoanalyse? Een pragmatische multidisciplinaire benadering:

HSE

HSE Newsletter

Het recentste nieuws gratis in uw mailbox.
Back To Top