Werknemer maakt aantekeningen over de deparis methode op glazen wand
Compliance31 januari, 2022

Risicoanalyse methode: de DEPARIS-methode

DEPARIS is een participatieve risicoanalyse methode met als doel: samen met de werknemers alle knelpunten opsporen, doelstellingen formuleren en concrete acties voorstellen voor het verbeteren van de arbeidssituatie.
Meteen aan de slag met DEPARIS? Vind de template en het tienstappenplan in senTRAL


Bij de DEPARIS-methode wordt een meetschaal gebruikt, die gestructureerd is rond achttien aandachtspunten van welzijn op het werk. DEPARIS gebruikt geen ingewikkelde evaluatieschalen of -scores, maar zoekt naar onmiddellijke oplossingen. De actieve medewerking van alle betrokken partijen is wel vereist.

DEPARIS-methode als startpunt bij uw risicoanalyse

De DEPARIS-methode is handig voor werknemers en hun directe hiërarchische lijn aan het begin van een risicoanalyse. De betrokken werknemers zijn het middelpunt van de methode. Het gaat er niet om hun mening te geven of vragen te beantwoorden, maar om te spreken over praktische aangelegenheden, die hen helpen om in optimale omstandigheden hun werk te realiseren.

De kenmerken van de DEPARIS-methode zijn de volgende:

 • Ze vereist geen speciale kennis van veiligheid of ergonomie, aangezien ze uitsluitend gebaseerd is op de grondige kennis van de arbeidssituatie van de werknemers.
 • Ze is niet georiënteerd naar het verdwijnen van de gezondheids- en veiligheidsproblemen, maar eerder naar het zoeken van een soepele, aangename en technisch efficiënte arbeidssituatie.
 • Ze leidt tot een actieplan op korte, middellange en lange termijn en tot een plan voor verdere efficiënte interventies door meer gespecialiseerde preventieadviseurs

Wie moet betrokken zijn bij deze risicoanalyse methode?

De DEPARIS-methode kan makkelijk door de werknemers zelf worden gebruikt. Een overleggroep bestaande uit drie à zeven deelnemers is ideaal: niet te groot omdat dat te duur zou uitvallen, maar ook niet te klein omdat de groep dan niet representatief zou zijn.

Die personen moeten sleutelfiguren zijn van de arbeidssituatie, volkomen op de hoogte van de activiteiten en de fysieke en sociale voorwaarden van het werk, en aanvaard worden door hun collega's. Indien de arbeidssituatie zowel mannen als vrouwen betreft, is de deelname van minstens een mannelijke en een vrouwelijke vertegenwoordiger noodzakelijk.

De werkgroepen worden ondersteund door de preventieadviseur/coördinator. Zijn rol in de toepassing van de methode bestaat erin:

 • de actoren (directie, hiërarchische lijn, werknemers) in te lichten over de mogelijkheden die de DEPARIS-methode biedt;
 • het instrument aan te passen aan de bijzonderheden van de behandelde arbeidssituatie;
 • de eerste toepassingen van de DEPARIS-methode van nabij te volgen om misverstanden te vermijden en te zorgen voor de bevordering van een proces van discussie, beslissing en uitvoering van het preventiebeleid;
 • de toepassing van de DEPARIS-methode regelmatig aan te moedigen zodat het proces geïntegreerd wordt in het preventiebeleid van de onderneming.

Om de dynamiek van een groep te bevorderen, laat de DEPARIS-methode de groep vrij in de keuze van de thema's die worden behandeld. Daardoor is de methode sterk afhankelijk van de animator en het resultaat van de besprekingen kan dan ook heel sterk in de ene of andere richting geduwd worden. De voordelen van vrij brainstormen kan dus wel hinderlijk zijn in het «objectief» doornemen van alle welzijnsproblemen op de werkplaats.

Aan de slag met de DEPARIS-methode

In senTRAL vindt u een invulbare template om nu met de DEPARIS-methode aan de slag te gaan. Bent u nog geen senTRAL-klant? Dan kunt u hier een gratis trial aanvragen.

De methode bestrijkt de verschillende domeinen van het welzijn, verdeeld over achttien rubrieken. Iedere rubriek behandelt een aspect van de arbeidssituatie.

DEPARIS geeft voor iedere rubriek (zie tabel 1) een korte beschrijving van de gewenste situatie (1) en een lijst met aspecten waarop moet worden gelet (2).

Er is ruimte voor de coördinator om te reflecteren over verbeterpunten (3) en om aan te geven waar diepgaander studie nodig is om de oplossingen die tijdens de discussies voorgesteld werden, uit te werken (4). Ten slotte zal de groep een algemeen oordeel vellen over de prioriteit van de uit te voeren veranderingen (5) met een intuïtief figuratief systeem van kleuren en smileys.

Hoewel dat moeilijk en niet altijd exact is, is het aangewezen dat de deelnemers blijven stilstaan bij de kosten van de oplossingen die zij overwegen en aan de weerslag van die oplossingen op de productiviteit en de kwaliteit. Daarom wordt in de methode gevraagd een ruwe schatting van de globale kosten (directe kosten, kwaliteit van het werk en productiviteit) te geven volgens volgende tabel.

Voor elk van de achttien rubrieken wordt een dergelijk document opgesteld. Bij afloop worden de aanvullende acties en studies opgenomen in een samenvattende tabel. In die tabel zal men vastleggen wie, wat en wanneer doet. Die tabel is in feite het actieplan op korte, middellange en lange termijn voor de besproken arbeidssituatie.

Voor- en nadelen van de methode

Voordelen van deze risicoanalyse methode

 • De DEPARIS-methode is weinig tijdrovend: de technische voorbereiding van de DEPARIS-vergadering vraagt weinig tijd wanneer het idee eenmaal aanvaard is. De vergadering duurt ongeveer twee uur voor drie tot zeven personen. Na de vergadering, is er ongeveer twee uur nodig om de resultaten te ordenen.
 • Hoge aanvaarbaarheid: de maatregelen worden voorgesteld door de betrokken personen en die voorstellen zijn concreet, daarom worden ze spontaan beter aanvaard en toegepast.
 • Prioriteiten vaststellen: de maatregelen zijn hiërarchisch ingedeeld dankzij de schatting, ook al is ze ruw, van de financiële consequenties.
 • Concrete actieplannen: de methode mondt uit in concrete actieplannen op korte, middellange en lange termijn en past dus in een dynamisch risicobeheersingssysteem;
 • Vorming van de actoren: de methode bevordert de zelfvorming van de werknemers. Ze moeten zelf zoeken naar informatie op basis van hun behoeften.

Nadelen van deze risicoanalyse methode

 • Wisselvalligheid van de resultaten: de resultaten van de DEPARIS-methode zijn zeer wisselvallig, al naargelang de manier waarop de coördinator de vergadering heeft geleid; en de cultuur van de onderneming.
 • Niet diepgaand: deze risicoanalyse methode is niet diepgaand, maar kan wel een aanzet geven tot verder onderzoek. De diepgang kan echter verbeterd worden door het regelmatig herhalen van deze methode.
Meer weten over deze risicoanalyse methode? Zelf aan de slag met de invulbare template en het tienstappenplan voor een DEPARIS-analyse? Vind alle info in senTRAL.
Back To Top