Business people communicating at desk seen through glass. Coworkers are discussing in meeting. They are sitting in office.
Fiscaliteit & Accounting16 december, 2022

Vennootschapsbelasting: Wat verandert in 2023?

Wat te doen en wat te laten vóór jaareinde 2022?

Bron: Fiscale Actualiteit op monKEY- de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.

De vennootschapsbelasting is voortdurend onderworpen aan nieuwe regels en wetstechnische bijsturingen. Een goed begrip daarvan is cruciaal om de fiscale impact ervan correct te kunnen inschatten. Ondoordachte beslissingen kunnen fiscaal nadelig uitdraaien. Daarnaast moeten de belastingplichtigen ook rekening houden met aflopende overgangsregimes om geen kansen te laten liggen, of kunnen ze net bepaalde beslissingen versnellen om het fiscale voordeel te vergroten. Wat kan de belastingplich­tige dan best doen en laten vóór het jaareinde van 2022?

Autofiscaliteit: keuze voor hybride auto versnellen

Niet alleen1 juli 2023 is scharnierdatum

Klassieke en hybride auto’s die worden aangekocht, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023, blijven gedurende hun volledige gebruiksduur onderworpen aan de huidige aftrekregels. De fiscale aftrekbaarheid ligt beduidend lager als de aankoop, lease of huur plaatsvindt na die datum. Het scharniermoment van 1 juli 2023 is dus cruciaal. Bij aankoop van de auto is de datum van bestelling van belang, en niet zozeer wanneer de auto effectief wordt geleverd.

Hybride wagens:aftrekplafond voor brandstof vanaf 1.1.23

Voor hybride auto’s is het interessanter om de aankoop, lease of huur te versnellen en nog af te ronden vóór jaareinde 20221. Immers, vanaf 1 januari 2023 treedt een bijkomende aftrekbeperking in voege.

Uitstel voor laadpalen

Wat investeringen in laadpalen betreft, wordt de belastingplichtige meer tijd gegund. Afschrij­vingen van nieuwe laadstations voor elektrische auto’s geven recht op een verhoogde kostenaf­trek ten belope van 200 % voor investeringen van 1 september 2021 tot 31 maart 2023, en van 150 % voor investeringen van 1 april 2023 tot 31 augustus 2024

Gewone investeringsaftrek van 25 %: laatste kans

Vaste activa die kleine vennootschappen tot stand brengen of verkrijgen tot 31 december 2022, komen nog in aanmerking voor het verhoogde basistarief van 25 % onder de gewone investeringsaftrek. Vanaf 1 januari 2023 zakt het basispercentage terug naar 8 %

VVPRbis: ‘regularisatieperiode’ eindigt op 31.12.22.

Parallel met de afschaffing van de kapitaalvereiste door het WVV (uitgezonderd voor de naamloze vennootschappen) werd ook de fiscale kapitaalvoorwaarde van het VVPRbis-regime geschrapt.

Tax shelter: cashplanning richting jaareinde

Investeren in de totstandkoming van audiovisuele werken en podiumkunsten vormt typisch een nuttige planningstechniek om op de valreep nog belastingvermeerderingen (ingevolge onvoldoende voorafbetalingen) te vermijden. De deadline om voorafbetalingen te verrichten voor vennootschappen die een boekhouding per kalenderjaar voeren, is 20 december. Als de vennootschap op dat ogenblik over onvoldoende cash beschikt, kan het ondertekenen van een raamovereenkomst (met een producent die in aanmerking komt voor de tax shelter) vóór het jaareinde de belastbare basis voor dat aanslagjaar alsnog verminderen.

Anticiperen op verstrenging van de korf

Momenteel is de aanwending van bepaalde aftrekposten (o.m. overgedragen verliezen, overgedragen DBI-aftrek, overgedragen innovatieaftrek, enz.) per belastbaar tijdperk begrensd tot € 1 miljoen, vermeerderd met 70 % van de resterende winst die het bedrag van € 1 miljoen overschrijdt . Vanaf het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2023 (en verbonden is met aanslagjaar 2024) wordt het percentage van 70 % beperkt tot 40 % (zie Fisc. Act. 2022, 38/2-3). Op die manier wordt de minimale belastbare basis vergroot en wordt het gebruik van bepaalde fiscale aftrekposten verder in de tijd uitgesmeerd.

Dividendpolitiek: dividend uitstellen of versnellen?

Richting jaareinde wordt vaak nagegaan of het opportuun is om een dividend uit te keren. Daarbij is het van belang om de fiscale impact van die keuze goed in te schatten. Er moet onder andere gekeken worden naar de gevolgen voor de wederopbouwreserve, de toepas­sing van de fiscale consolidatie, enz.

De beslissing om een dividend uit te keren, kan een negatieve impact hebben op het voor­deel van het fiscale consolidatiestelsel.

Wederopbouwreserve: vooruit én achteruit kijken

Door een wederopbouwreserve aan te leggen, kunnen vennootschappen hun belastbare winst van de aanslagjaren 2022, 2023 en/of 2024 (tijdelijk) fiscaal vrijstellen. Het totaalbedrag van de wederopbouwreserve dat in die aanslagjaren kan worden aangelegd, is beperkt tot het boekhoudkundige bedrijfsverlies (code 9901 van de jaarrekening) op de afsluitdatum van boekjaar 2020 (‘covid-jaar’) (zie Fisc. Act. 2020, 40/1).

Vennootschappen die in aanslagjaar 2022 (boekjaar 2021) al een wederopbouwreserve hebben aangelegd, moeten nagaan in welke mate die vrijgestelde reserve belastbaar wordt in het aanslagjaar 2023 (boekjaar 2022)

Auteur: Pieter-Jan Wouters, EY Tax Consultants

Bron:Lees de volledige bijdrage uit Fiscale Actualiteit op monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.

Handige berekeningstools

Berekeningstool auto:

Voor hybride auto's is het interessanter om de aankoop, lease of huur te versnellen en nog af te ronden vóór jaareinde 2022. Bereken met de monKEY berekeningstool aan welk aftrekpercentage uw autokosten aftrekbaar zijn in de personenbelasting en/of de vennootschapsbelasting afhankelijk van de aanschaffingsperiode. En wat het verschil is als u voor of na jaareinde de auto bestelt.

Berekeningstools tax shelter:

Investeren in de totstandkoming van audiovisuele werken en podiumkunsten vormt typisch een nuttige planningstechniek om op de valreep nog belastingvermeerderingen (ingevolge onvoldoende voorafbetalingen) te vermijden. Bereken met de monKEY berekeningstool het mogelijke rendement van de tax shelter voor uw onderneming en maak de correcte inschatting van het mogelijke investeringsbedrag op grond van een iteratieve berekening.

 → Ontdek MonKEY
Back To Top