jurisprudence
Legal08 maart, 2022

Rechtspraakoverzicht sociaal recht – februari 2022

Rechtspraak speelt een zeer belangrijke rol bij de toepassing en interpretatie van wettelijke bepalingen. Daarom biedt SocialEye u de mogelijkheid om dagelijks toegang te krijgen tot gerechtelijke beslissingen die besproken worden door specialisten in sociaal recht.
U vindt hierna sociaalrechtelijke beslissingen die besproken werden in februari 2022.

1) Arbeidsrecht

Beëindiging van de overeenkomst

Arbrb. Luik (afd. Luik), 8 oktober 2021, AR 19/3.879/A (Terra Laboris)
Gerechtelijke ontbinding: de Rechtbank wijst een vordering tot gerechtelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe, maar wijst de vordering van eiseres af tot schadevergoeding voor een bedrag gelijk aan de compenserende opzeggingsvergoeding.

Arbrb. Luik (afd. Luik), 18 november 2021, AR 20/2.446/A (Terra Laboris)
Onenigheid ten aanzien van de cao 109 en regel ter bestrijding van pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: de Rechtbank herinnert eraan dat onenigheid op de werkplaats een redelijke reden voor beëindiging is, maar die onenigheid verhindert echter niet de toepassing van de wetgeving die pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk verbiedt.

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

HJEU, 13 januari 2022, zaak. C
282/19 (A. Mortier)
Opeenvolgende COT: het Hof van Justitie analyseert het bestaan van doeltreffende maatregelen om misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd te voorkomen en, in voorkomend geval, te bestraffen in het kader van het aan hem voorgelegde nationale recht, met de bijzonderheid dat het in casu gaat om de sector van het openbaar katholiek onderwijs, waarvoor in een land met een belangrijke religieuze cultuur een door een kerkelijke autoriteit afgegeven kwalificatie vereist is.

 

Jaarlijkse vakantie

HJEU, 13 januari 2022, zaak C
514/20 (A. Mortier)
Ontmoediging om vakantie te nemen: het recht op betaalde jaarlijkse vakantie van elke werknemer is een beginsel van het sociaal recht van de EU. Het heeft een tweeledig doel: de werknemer de mogelijkheid geven uit te rusten van de taken die hij volgens zijn arbeidsovereenkomst moet verrichten en beschikken over een periode van ontspanning en vrije tijd. In deze context is elke praktijk of elk verzuim van een werkgever dat een potentieel ontmoedigend effect heeft op de opname van jaarlijkse vakantie door een werknemer, onverenigbaar met het doel van het recht op betaalde jaarlijkse vakantie.


Bezoldiging

Arbrb. Luik (afd. Luik), 18 oktober 2021 (Terra Laboris)
Overheidssector en weddeschaal: de Rechtbank, die vaststelt dat de functies in het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt niet zijn omschreven, veroordeelt de Belgische Staat ertoe om voor het personeel dat toezicht uitoefent op de gerechtelijke gebouwen de weddeschaal met betrekking tot de beveiligingsagenten na te leven.

 

Nachtarbeid

Cass., 13 december 2021, nr. S.19.0014.F (Terra Laboris)
Zorgsector:
het Hof van Cassatie oordeelde dat het personeel van rusthuizen dat niet hoofdzakelijk werkzaam was tussen 20 uur en 6 uur, vóór 2010 geen recht had op de toeslag voor nachtarbeid waarin is voorzien door de cao van 7 december 2000, gesloten in het paritair comité voor de gezondheidsdiensten.


Bedrijfsoverdracht

Arbh. Brussel, 11 januari 2022, A.R. 2020/AB/763 (Terra Laboris)
Ontslag: het Hof herinnert eraan dat het ontslagverbod in geval van overgang van een onderneming in de zin van de cao nr. 32 bis niet alleen geldt voor ontslagen die gelijktijdig met de overgang plaatsvinden, maar ook voor ontslagen die gekoppeld zijn aan besprekingen in het kader van de overgang, wat ontslagen kan omvatten die meerdere maanden vóór de overgang zelf hebben plaatsgevonden.

2) Socialezekerheidsrecht

Sociale bijdragen

Arbh. Luik (afd. Luik), 10 november 2021, AR 2020/AL/177 et 2020/AL/178 (Terra Laboris)
Doelgroepvermindering 1e aanwerving: het Hof concludeert, gelet op de onderlinge afhankelijkheid van meerdere vennootschappen op economisch en sociaal vlak, dat ze eenzelfde technische bedrijfseenheid vormen en dat in casu niet is vastgesteld dat het aantal personeelsleden van deze vennootschappen op het tijdstip van de indiensttreding van een nieuwe werknemer is toegenomen, wat een voorwaarde is voor de toekenning van de bijdragevermindering. Het Hof herinnert er daarbij aan dat de rechter volgens het Hof van Cassatie rekening moet houden met de toename van het aantal personeelsleden en niet met het volume van de door de werknemers verrichte arbeid.


Arbeidsongeval

Cass., 13 december 2021, nr. S.19.0091.F (Terra Laboris)
Jongere in opleiding: het Hof velde een principearrest over de basisbezoldiging die moet worden in aanmerking genomen in geval van een arbeidsongeval van een jongere die een door de middenstand georganiseerde opleiding voor ondernemingshoofd volgde: de regel van artikel 38 van de wet moet worden toegepast (ongevallen die zich vóór 1 januari 2020 hebben voorgedaan).

Arbh. Luik (afd. Namen), 23 november 2021, AR 2017/AN/213 (Terra Laboris)
Overheidssector en beperking van de vergoeding: het Hof, dat uitspraak doet na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021, concludeert dat bij de beperking van de vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval in de overheidssector rekening moet worden gehouden met een reeds erkend arbeidsongeschiktheidspercentage ten gevolge van een arbeidsongeval dat zich eerder in de privésector heeft voorgedaan.


Werkloosheid

Arbh. Luik (afd. Luik), 11 maart 2021, AR 2020/AL/304 (Terra Laboris)
Sanctie wegens gebrek aan activering: het Hof herinnert aan het arrest van het Hof van Cassatie van 21 september 2015, waarvan de lering is dat de sanctie bepaald in artikel 59sexies, § 6, van het organieke koninklijk besluit niet kan worden gewijzigd: de tekst is in overeenstemming met zowel de Grondwet als artikel 6 van het EVRM.

Arbh. Brussel, 3 november 2021, A.R. 2019/AB/896 (Terra Laboris)
Cumulatie met auteursrechten, naburige rechten: het Hof herinnert aan de wijziging die door een koninklijk besluit van 7 februari 2014 is ingevoerd: auteursrechten, naburige rechten of exploitatierechten moeten, wanneer zij niet aan inhoudingen voor de sociale zekerheid onderworpen zijn geweest, in aanmerking worden genomen voor de berekening van de beperking van de cumulatie die door artikel 130 van het organieke koninklijk besluit wordt toegestaan.

Pensioen

Arbh. Brussel, 9 november 2021, A.R. 2020/AB/231 (Terra Laboris)
Cumulatie van een overlevingspensioen met ZIV-uitkeringen: het Hof herinnert aan de voorwaarden voor cumulatie van een overlevingspensioen en ZIV-uitkeringen, alsook aan de regeling van terugvordering van het onverschuldigde, die kan leiden tot een verjaringstermijn van drie jaar, die in casu werd in aanmerking genomen.


Kinderbijslag

Arbh. Brussel, 9 november 2021, A.R. 2020/AB/270 (Terra Laboris)
Terugbetaling onverschuldigde: het Hof herinnert aan de regels inzake de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen in geval van fraude, waarbij de verjaringstermijn van vijf jaar begint te lopen op het moment waarop de socialezekerheidsinstelling (d.w.z. het fonds) kennis heeft gekregen van de fraude. Het Hof benadrukt ook dat het opzetten van afzonderlijke domicilie-inschrijvingen op zichzelf fraude in de zin van de wet vormt.


Zelfstandige


Arbh. Luik (afd. Luik), 11 januari 2022, AR 2020/AL/516 (Terra Laboris)
Cumulatie van vergoedingen: het Hof herinnert aan het onderscheid tussen de twee stelsels (loontrekkenden en zelfstandigen) inzake ZIV, aangezien artikel 29 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 de cumulatie van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en herstelvergoedingen in het kader van een beroepsziekte verbiedt, zelfs indien er geen verband bestaat tussen de betrokken arbeidsongeschiktheden.Persoon met een handicap

Arbh. Luik (afd. Luik), 13 oktober 2021, AR 2021/AL/32 (Terra Laboris)
Verminderde zelfredzaamheid: het Hof herinnert aan een basisbeginsel van de beoordeling van de vermindering van de zelfredzaamheid, namelijk dat dezelfde bron van handicap in aanmerking moet worden genomen voor de score van meerdere functies indien zij elk van die functies aantast.

Arbh. Luik (afd. Luik), 13 januari 2021, AR 2020/AL/182 (Terra Laboris)
Recht op tegemoetkoming bij herziening: het Arbeidshof van Luik (afdeling Luik) herinnert aan het arrest van het Hof van Cassatie van 2 december 2013, dat heeft beslist over de vraag of de niet-terugwerkende kracht van artikel 23, § 2, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap in geval van ambtshalve herziening van het recht op tegemoetkomingen in strijd is met de Grondwet.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top