sollicitatieverlof
Legal19 februari, 2024

Hebben alle werknemers bij ontslag recht op sollicitatieverlof?

Werknemers hebben tijdens een opzeggingstermijn recht op sollicitatieverlof, dat ze kunnen gebruiken om een nieuwe job te zoeken. Maar geldt dat recht altijd? Ook wanneer de werknemer bijvoorbeeld zelf ontslag genomen heeft of met pensioen gaat?

Doel van het sollicitatieverlof

Van bij de aanvang van de opzegging heeft de werknemer het recht om afwezig te blijven om een nieuwe betrekking te zoeken, zelfs wanneer de beëindiging van de overeenkomst van hem uitgaat.

De afwezigheidsperiode wordt verrekend in de normale arbeidsuren en wordt vergoed alsof de werknemer gewerkt zou hebben.

Deze afwezigheid moet uiteraard worden gebruikt om een betrekking te zoeken en niet voor andere doeleinden. Indien nodig zal de werkgever het bewijs moeten leveren dat de bediende afwezig was met een ander doel.

Wie heeft recht op sollicitatieverlof?

Alle werknemers (arbeiders, bedienden, dienstboden, enz.) hebben recht op verlof om een nieuwe betrekking te zoeken. Ook wanneer het ontslag van de werknemer zelf uitgaat. Dit geldt ook voor de werknemer die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt. Aangezien de wet geen enkele uitzondering heeft voorzien, kunnen we besluiten dat de werknemer die wordt ontslagen met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) in principe ook recht heeft op sollicitatieverlof.

Duur van het sollicitatieverlof

Tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn mag de werknemer van het recht om van het werk afwezig te zijn een- of tweemaal per week gebruik maken mits de duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan een arbeidsdag per week bedraagt. Tijdens de voorafgaande periode mag hij slechts één halve dag per week afwezig zijn.

In afwijking hiervan mag de werknemer die een outplacementbegeleiding geniet tijdens de volledige duur van de opzeggingstermijn een- of tweemaal per week van het werk afwezig zijn mits de duur van deze afwezigheid in totaal niet meer dan een arbeidsdag per week bedraagt.

Voor deeltijdse werknemers staat het recht op afwezigheid met behoud van loon in verhouding tot de duur van hun arbeidsprestaties.

Wat als de werknemer ondertussen een nieuwe job heeft gevonden?

Volgens de FOD WASO blijft het recht op afwezigheid behouden zodat de werknemer de kans wordt geboden een baan te vinden die nog beter aan zijn verwachtingen en hoedanigheden beantwoordt.

Back To Top