REGULAMIN KONKURSU „SUPERDYREKTOR” – X edycja

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólnopolski konkurs o tytuł „Super Dyrektora Szkoły” i „Super Dyrektora Przedszkola”, zwany dalej „konkursem” organizowany jest przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 709879, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Organizatorem”, wydawcę miesięcznika „Dyrektor Szkoły”.
 2. Terytorium konkursu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs organizowany jest od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 października 2023 r.
 4. Konkurs odbywać się będzie w terminach oraz na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
 5. O ile w niniejszym regulaminie mowa jest o:
  • a. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • b. szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole;
  • c. dyrektorze – należy przez to rozumieć także osoby pełniące obowiązki dyrektora szkoły, zespołu szkół lub przedszkola.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czynnych dyrektorów szkół, będących liderami w swoim środowisku, łączących profesjonalizm skutecznego menedżera, wychowawcy i nauczyciela z entuzjazmem tworzenia nowych rozwiązań.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnikami konkursu, dalej zwanymi „Uczestnikami”, mogą być wyłącznie dyrektorzy publicznych albo niepublicznych szkół w rozumieniu przepisów ustawy, kierujący daną szkołą w chwili złożenia zgłoszenia od co najmniej trzech lat. Uczestnik traci automatycznie prawo udziału w konkursie z chwilą odwołania go ze stanowiska dyrektora.
 2. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są dyrektorzy w jakikolwiek sposób powiązani więzami prawnymi lub osobistymi z członkami Jury lub Kapituły konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestników przedstawienia dokumentów potwierdzających ich uprawnienie do wzięcia udziału w konkursie.

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie aplikacji konkursowej na stronie www.SuperDyrektor.pl i dołączenie do niej plików ze skanem oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 lit. a) oraz skanem umowy licencji, o której mowa w pkt 2 lit. b) niniejszego rozdziału, a także z innymi załącznikami typu prezentacja, film itd. nie później niż do dnia 15 września 2023 r.
 2. Aplikacje konkursowe mogą zbyć zgłaszane przez dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne (w szczególności przez organy prowadzące, organy nadzoru, fundacje i inne organizacje współpracujące ze szkołami, związki zawodowe, rady pedagogiczne, nauczycieli, innych dyrektorów, rodziców, uczniów). Zgłaszający zobowiązany jest dołączyć do aplikacji konkursowej:
  • a) skanu oświadczenia podpisanego przez zgłaszanego do konkursu dyrektora o jego zgodzie na udział w konkursie oraz zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu, zgodzie na publiczne podawanie jego danych oraz publikowanie jego wizerunku (wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu);
  • b) skanu wypełnionej i podpisanej umowy o udzieleniu przez zgłaszającego Organizatorowi licencji niewyłącznej i nieodpłatnej do korzystania z wszelkich przesłanych na konkurs utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
 3. W konkursie wezmą udział tylko ci dyrektorzy, których dotyczące wszystkie powyższe materiały zostaną przesłane za pomocą aplikacji konkursowej na stronie www.SuperDyrektor.pl nie później niż do dnia 15 września 2023 r.
 4. Aplikacje konkursowe niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozdziale, albo które wpłyną do Organizatora później niż w terminie określonym w ust. 3 nie będą uczestniczyć w konkursie.
 5. Organizator nie zwraca Uczestnikom oraz zgłaszającym kosztów poniesionych w związku z udziałem w konkursie lub zgłoszeniem aplikacji konkursowych.

PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Wybór laureatów nastąpi w dwóch etapach. Na podstawie nadesłanych aplikacji konkursowych Jury, w skład którego wejdą osoby powołane przez Organizatora, nominuje kandydatów do tytułu odrębnie „Super Dyrektora Szkoły” oraz „Super Dyrektora Przedszkola”. Z grupy nominowanych Jury oraz Kapituła, w skład których wejdą osoby powołane przez Organizatora, wyłoni zdobywcę tytułu „Super Dyrektora Szkoły” oraz „Super Dyrektora Przedszkola”.
 2. Jury oraz Kapituła konkursu, według własnego uznania, ma prawo przyznać nominowanym Uczestnikom również inne wyróżnienia i tytuły.
 3. W szczególnych przypadkach Uczestnik konkursu może zostać zaproszony na spotkanie z przedstawicielami Jury i/lub Kapituły lub poproszony o odpowiedź na pytania Jury oraz Kapituły w innej formie (pisemnie, podczas połączenia audio i/lub wideo).
 4. Decyzje podjęte przez Jury i Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Jury oraz Kapituła przyzna w Konkursie nagrody. Wykaz nagród dostępny będzie na stronie konkursu pod adresem www.SuperDyrektor.pl.
 2. Od wartości nagród Organizator uiści należne podatki i inne obciążenia publicznoprawne, jakie wynikają z przepisów prawa.
 3. Jury oraz Kapituła mogą nie przyznać nagród lub przyznać je w ograniczonym zakresie w przypadku, gdy uznają, że przedstawione aplikacje konkursowe nie spełniają oczekiwań Organizatora, Jury lub Kapituły.
 4. Niezależnie od przyznania lub nieprzyznania nagród Jury i Kapituła może przyznać wyróżnienia wybranym przez siebie Uczestnikom.
 5. Organizator niezwłocznie po wyłonieniu nominowanych do nagrody lub wyróżnionych Uczestników konkursu, zawiadomi każdego z nich, wysyłając na wskazany przez Uczestnika lub zgłaszającego adres poczty elektronicznej informację o miejscu i terminie ogłoszenia wyników. Ogłoszenie wyników i przedstawienie laureatów będzie miało miejsce dopiero podczas gali wręczenia nagród.
 6. Organizator poda wyniki konkursu do publicznej wiadomości w miesięczniku „Dyrektor Szkoły” oraz na wybranych przez Organizatora stronach internetowych.
 7. Nagrodzonym lub wyróżnionym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Nagrodzeni lub wyróżnieni Uczestnicy nie mogą przenosić prawa do nagrody na inne osoby.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.SuperDyrektor.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor
Back To Top