Ruch kadrowy w oświacie

Maj to gorący okres ruchu kadrowego w oświacie. Jest to czas, w którym dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych podejmują ostateczne decyzje kadrowe dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

Zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w razie:

  • całkowitej likwidacji szkoły, lub
  • częściowej likwidacji szkoły, albo
  • zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Rozwiązanie stosunku pracy z powyższych przyczyn następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Oznacza to, że dyrektorzy szkół muszą do dnia 31 maja, wręczyć wypowiedzenia stosunku pracy, z tymi nauczycielami, których zatrudnienie w kolejnym roku szkolnym nie będzie możliwe.

Na gruncie tego zagadnienia niejednokrotnie pojawiają się problemy interpretacyjne związane z wypowiadaniem umów o pracę w czasie urlopu pracownika lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, wypłacaniem odpraw w związku z zakończeniem stosunku pracy czy też możliwości przeniesienia nauczyciela w stan nieczynny.

Okoliczności określone w art. 20 Karty Nauczyciela często stwarzają również konieczność wytypowania konkretnego nauczyciela do zwolnienia, które nie może mieć charakteru przypadkowego, ale musi być dokonane według sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów, określonych w art. 94 pkt 9 Kodeksu pracy. W tym celu dyrektor powinien dokonać rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem według opracowanych kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia, aczkolwiek nie jest to obowiązek wyznaczony wprost przepisami prawa.

Wsparciem w tym zakresie może być procedura, która może stanowić narzędzie pomocne w przygotowywaniu kryteriów. Procedura powinna zostać opracowana z uwzględnieniem aktualnej linii orzeczniczej prezentowanej przez sądy, niemniej jednak nie ma ona charakteru wiążącego.

Należy jednak pamiętać, że podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia określonych kryteriów należy do zadań dyrektora przedszkola szkoły lub placówki. W każdym przypadku zastosowane kryteria będą podlegać indywidualnej ocenie sądu.

W LEX Prawo Oświatowe znajdziesz:
Chcesz dowiedzieć się więcej o LEX Prawo Oświatowe?

Umów się na bezpłatną prezentację

Back To Top