W programie LEX Akademia znajdziesz:

 • Prawo

 • Wiedza

 • Praktyka

 • Narzędzia

 • Wiadomości z Prawo.pl 

Kompletna baza prawa


Program LEX Akademia to rzetelne źródło informacji prawnej z szerokim wyborem:

 • aktów prawnych i orzeczeń,
 • komentarzy praktycznych, analiz tematycznych, glos,
 • konkretnych odpowiedzi na autentyczne problemy prawne,
 •  pism urzędowych.

Baza zawiera również unikalne treści związane z reformą 2.0, pozyskane dzięki współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Eksperckie opracowania


LEX Akademia to największa na rynku biblioteka komentarzy, monografii, czasopism, glos i tez, powstająca we współpracy z szerokim gronem uznanych i cenionych autorów, sędziów i praktyków.

W programie do wyboru są moduły Komentarzy i Monografii z zakresu Prawa Cywilnego, Prawa Karnego, Prawa Publicznego, Prawa Pracy.

Dodatkowo program zawiera zbiór czasopism prawniczych, umożliwiający szybki i łatwy dostęp do aktualnych informacji.

Praktyczne informacje dopasowane do potrzeb uczelni

W LEX Akademia w jednym miejscu zebraliśmy schematy procedur z różnych dziedzin prawa, komentarze i porady najlepszych ekspertów oraz bazę aktów prawnych, orzeczeń, wzorów i piśmiennictwa.

W ramach oferty do wyboru są również pakiety specjalistyczne z obszaru księgowości, kadr, zamówień publicznych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, budownictwa, prawa europejskiego i prawa oświatowego, które pozwolą na sprawne i profesjonalne zarządzanie uczelnią.

Wygodne narzędzia ułatwiające pracę


W LEX Akademia możliwe jest indywidualne zarządzanie informacjami dzięki przydatnym narzędziom, takim jak: aktówka, alerty, terminarz, wyszukiwarka instytucji.

Przydatnym narzędziem jest Pulpit akademicki, dzięki któremu w łatwy sposób można śledzić istotne zmiany wynikające m.in. z ustawy o szkolnictwie wyższym. Ponadto, z pulpitu w łatwy sposób można przejść do aktów prawnych lub projektów rozporządzeń ważnych dla uczelni w roku akademickim. Można też zapoznać się z wiadomościami akademickimi lub przejrzeć najpopularniejsze czasopisma.

 

Informacje ze świata uczelni wyższych, prawa oraz biznesu zawsze pod ręką


Prawo.pl
to serwis informacyjny w pełni zintegrowany z Systemem Informacji Prawnej LEX. Portal zawiera codzienne wiadomości prawne w postaci artykułów, wywiadów i felietonów.

Zespół dziennikarzy Prawo.pl publikuje swoje artykuły w ramach kilku sekcji tematycznych m.in. sekcji Studenci i Oświata.

W ofercie LEX Akademia do wyboru są pakiety specjalistyczne bazujące na szerokiej wiedzy eksperckiej:

Księgowa korzystająca z LEX Akademia
LEX Księgowość
 • >> Pomaga przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych.
 • >> Wyjaśnia, jak zaksięgować każdą operację finansową (pakiet zawiera gotowe do zastosowania plany kont).
 • >> Pomaga uniknąć błędów w rozliczeniach podatkowych.
 • >> Pomaga zaklasyfikować każdy przychód i wydatek w klasyfikacji budżetowej oraz w klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 • >> Ułatwia przygotowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji na uczelni.

 

Kadrowa pracująca z LEX Akademia
LEX Kadry

>> Pomaga zaplanować i przeprowadzić wszystkie etapy procesów kadrowych, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników uczelni.

>> Zawiera przykładowe rozwiązania poszczególnych problemów kadrowych, które pozwalają uniknąć popełniania błędów.

>> Ułatwia ustalenie i rozliczenie świadczeń chorobowych i wypadkowych, prawidłowe wystawienie świadectwa pracy.

>> Pomaga uniknąć naruszania przepisów prawa pracy i przejść przez kontrole PIP, ZUS.

>> Pomaga przygotować się do postępowań przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kobieta przygotowuje zamówienie publiczne z LEX Akademia

LEX Zamówienia Publiczne

Pomaga przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych:

>> Ułatwia zweryfikowanie zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.

>> Pomaga przygotować ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych warunków zamówienia.

>> Umożliwia minimalizację ryzyka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

>> Pomaga w procesie ustalania kryteriów oceny ofert oraz przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

>> Pozwala ustalić właściwy dla przedmiotu zamówienia kod CPV.

>> Pomaga przygotować się do postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem.

>> Minimalizuje ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Prawniczka przygotowująca pismo z LEX Akademia

LEX Prawo Europejskie

>> Zawiera największą bazę źródeł prawa i publikacji dotyczących Unii Europejskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z bieżącym dostępem do zmian.

>> Obejmuje powiązanie aktów i orzeczeń europejskich z aktami prawa polskiego.

>> Stanowi pomoc w pracy z dokumentami obcojęzycznymi.

>> Zapewnia dostęp do największej biblioteki prawa europejskiego (komentarzy do aktów prawnych i orzeczeń, elektronicznych wersji tekstów książek oraz cytatów z artykułów z czasopism prawniczych).

Pracownik uczelni segregujący śmieci

LEX Ochrona Środowiska

>> Pomaga w opracowaniu szczegółowej procedury postępowania z odpadami na uczelni.

>> Ułatwia realizację obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów i sprawozdawczości.

>> Pomaga uniknąć odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska.

>> Podpowiada, jak realizować obowiązki nałożone w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska.

>> Przeprowadza przez postępowanie związane z działalnością inwestycyjną ingerującą w środowisko.

 

Pracownicy dyskutujący o prawie budowlanym
LEX Budownictwo

Pomaga w bezbłędnym przeprowadzeniu wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, prawidłowym wypełnianiu obowiązków i unikaniu błędów w trakcie postępowań administracyjnych:

>> związanych m.in. z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, legalizacji budowy, ale także wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przy podziałach i scalaniu nieruchomości, wywłaszczeniu i odszkodowaniach, czy odrolnieniu gruntu;

>> przy sprawach wynikających z ustawy Prawo Budowlane (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę), z ustawy o ochronie zabytków czy z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

>> związanych z planowaniem i kontrolą nad uwzględnianiem inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym; opiniowaniem MPZP uchwalanych przez gminy.

 

Lekarz korzystający z LEX
LEX Ochrona Zdrowia

>> Wspiera interpretację zasad finansowania, dotowania i realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

>> Pomaga określić przedmiot i zakres kontroli oraz nadzoru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez podmioty tworzące.

>> Wspiera procedurę konkursową na kierownika SP ZOZ-u oraz pomaga przy zawieraniu i rozwiązywaniu umowy z wyłonionym kandydatem.

>> Pomaga w przeprowadzaniu przekształceń publicznych podmiotów leczniczych.

>> Ułatwia zarządzanie mieniem publicznych podmiotów leczniczych.

 

Dwie kobiety dyskutujące o prawie oświatowym

LEX Prawo Oświatowe

>> Pomaga w tworzeniu placówek, prowadzeniu oraz sprawowaniu nadzoru nad placówkami oświatowymi.

>> Ułatwia udzielanie i rozliczanie dotacji szkołom i placówkom niepublicznym na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

>> Usprawnia sprawowanie nadzoru i prowadzenie polityki kadrowej.

>> Zawiera informacje związane ze wdrożeniem i stosowaniem RODO w placówkach oświatowych.

LEX Akademia
Kompleksowe rozwiązanie dla całej uczelni!
Back To Top