Odkryj zmiany w prawie: E-book o rozprawach zdalnych po nowelizacji KPC

Dnia 13 września 2023 roku, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, ukazała się kolejna ustawa zmieniająca Kodeks postępowania cywilnego, datowana na 7 lipca 2023 roku. W ramach tej nowelizacji, na stałe wprowadzono do polskiego porządku prawnego możliwość przeprowadzania rozpraw zdalnych. Dotychczasowe przepisy umożliwiały to jedynie za sprawą tzw. przepisów covidowych, które z założenia miały charakter czasowy. Przeprowadzenie rozprawy za pomocą środków teleinformatycznych podlega jednak pewnym określonym zasadom. Co istotne, taka forma procesu sądowego jest dozwolona tylko w przypadku, gdy nie istnieją przeciwwskazania co do przeprowadzenia określonych czynności procesowych bez konieczności obecności uczestników na sali sądowej. Niemniej jednak, istnieje także wiele innych uregulowań dotyczących tej kwestii.
W związku z wprowadzeniem tych istotnych zmian, przygotowaliśmy dla Państwa niniejszy ebook pt. „Rozprawy zdalne po nowelizacji KPC”.

W publikacji znajduje się kompleksowe omówienie różnych aspektów dotyczących rozpraw zdalnych, takie jak rozprawy zdalne podczas pandemii Covid-19, rozprawy zdalne w Kodeksie postępowania cywilnego, zarządzanie przeprowadzeniem rozprawy zdalnej, rozprawy hybrydowe, oraz szczególne zasady przebiegu rozprawy zdalnej.
Zapraszamy do pobrania e-booka "Rozprawy zdalne po nowelizacji KPC”. Mamy nadzieję, że e-book będzie cennym źródłem wiedzy, który pomoże zrozumieć nowe przepisy i ich zastosowanie. Bądź na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie cywilnym i poszerz swoją wiedzę w tym zakresie.

Zawartość e-booka

Odkryj najnowsze aspekty polskiego systemu prawnego po znaczącej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła stałą możliwość przeprowadzania rozpraw zdalnych. Nowe uregulowania zastępują tymczasowe przepisy covidowe, nadając temu procesowi charakter trwały. W naszym ebooku znajdziesz obszerne omówienie kluczowych zagadnień dotyczących rozpraw zdalnych, takich jak:

  • Rozprawy zdalne podczas epidemii Covid-19
  • Rozprawy zdalne w Kodeksie postępowania cywilnego
  • Zarządzenie przeprowadzenia rozprawy zdalnej
  • Rozprawy hybrydowe
  • Szczególne zasady dotyczące przebiegu rozprawy zdalnej
Rozprawy zdalne po nowelizacji KPC

Fragment e-booka

Zapraszamy do przeczytania fragmentu e-booka. To tylko mała zapowiedź tego, co znajdziesz w pełnej wersji. Pobierz e-book już teraz!

Rozprawy zdalne w Kodeksie postępowania cywilnego Zmiany uznano na tyle istotne, że przewidziano 6-miesięczne vacatio legis (por. art. 40 pkt 4 nowelizacji z 7.07.2023 r.). Z dniem 14.03.2024 r. zostanie uchylony art. 15zzs1 ust. 1 pkt 1 ustawy o COVID-19, a przepisy zdalne zostaną przeniesione do art. 151 k.p.c. Co istotne, w myśl art. 151 § 9 k.p.c. Minister Sprawiedliwości poda, w drodze obwieszczenia, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o standardach technicznych oprogramowania i wymaganiach sprzętowych niezbędnych do uczestniczenia w posiedzeniu zdalnym. Z doniesień medialnych wynika ponadto, że zostaną wprowadzone nowe funkcjonalności, jak np. powiadomienia e-mailowe o opóźnieniu posiedzenia zdalnego oraz wirtualna poczekalnia. Dotyczyć mają one rozpraw zdalnych prowadzonych przy wykorzystaniu platformy promowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości – platformę Jitsi Meet. Podstawowe znaczenie będzie miał art. 151 § 2 k.p.c., który otrzymał brzmienie: „Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (posiedzenie zdalne), jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na charakter czynności, które mają być dokonane na posiedzeniu, a przeprowadzenie posiedzenia zdalnego zagwarantuje pełną ochronę praw procesowych stron i prawidłowy tok postępowania. W takim przypadku na sali sądowej przebywają sąd i protokolant, a pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu nie muszą przebywać w budynku sądu prowadzącego postępowanie. Zapis obrazu i dźwięku z czynności procesowych odbywających się na sali sądowej przekazuje się do miejsca przebywania tych uczestników posiedzenia, którzy zgłosili zamiar zdalnego udziału w posiedzeniu sądu, oraz z miejsca przebywania tych uczestników posiedzenia do budynku sądu prowadzącego postępowanie”. Przepis dotyczy posiedzeń jawnych, czyli przede wszystkim rozpraw (art. 148 § 1 k.p.c.). Jeżeli jednak rozprawa odbywa się przy drzwiach zamkniętych (por. art. 153 k.p.c.), nie może być przeprowadzona w formie zdalnej. Z dodanego art. 154 § 1 zd. 2 k.p.c. wynika, że w takiej sytuacji przepisów o posiedzeniu zdalnym nie stosuje się, chyba że wszyscy uczestnicy czynności przebywają w budynkach sądowych (czyli rozprawa przy drzwiach zamkniętych może odbyć się jedynie w formie wideokonferencji przeprowadzonej przy użyciu urządzeń sądowych)

Rozprawy zdalne po nowelizacji KPC

O Autorze

Marcin Dziurda
Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny.

Polecane rozwiązania

LEX Kancelaria Prawna
LEX Kancelaria Prawna
System dla całej kancelarii zapewniający dostęp do pełnej bazy prawa polskiego i europejskiego, największej na rynku bazy orzecznictwa oraz komentarzy i monografii ze wszystkich dziedzin prawa.
Back To Top