Prawo18 maja, 2021

Wypowiedzenie umowy o pracę - Barbara Tomaszewska

W niniejszym artykule omawiam obowiązki i ograniczenia, o jakich powinien pamiętać dyrektor szkoły, wypowiadając umowę o pracę pracownikom niepedagogicznym. W ich przypadku zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu pracy.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/5

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów jej rozwiązania – wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Dla swej skuteczności wypowiedzenie nie wymaga akceptacji drugiej strony. Chociaż z tego sposobu rozwiązania stosunku pracy może skorzystać zarówno pracownik, jak i pracodawca, to jednak przepisy regulują ich sytuację w sposób odmienny. W przypadku pracownika brak jest ograniczeń dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy o pracę, nałożony został na niego jedynie obowiązek przestrzegania okresu wypowiedzenia oraz zachowania formy pisemnej. Pracodawca natomiast musi spełnić określone warunki i liczyć się z pewnymi ograniczeniami.

Wypowiedzieć można każdą umowę o pracę, należy jednak pamiętać, że wymogi formalne są zróżnicowane w zależności od jej rodzaju.

Zdarza się, że pracodawca z większej liczby osób zatrudnionych na takich samych lub podobnych stanowiskach musi wybrać kogoś do zwolnienia. Wybór ten może zostać zakwestionowany przez zwalnianego pracownika, jeśli pomiędzy nim a pozostałymi osobami istnieją dysproporcje dotyczące kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, przydatności na danym stanowisku czy też sposobu wykonywania obowiązków pracowniczych (wyrok Sądu Najwyższego z 8.12.2016 r., II PK 262/15).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top