Prawo17 września, 2021

Uważny wychowawca

Szkoła jest jednym ze środowisk, które mają bardzo istotny wpływ na wychowanie i rozwój młodego człowieka. Zwłaszcza na pierwszych etapach edukacji nauczyciele są dla dziecka ważnymi dorosłymi wnoszącymi znaczący wkład w jego rozwój poznawczy, emocjonalno-społeczny, fizyczny i duchowy. Ich działania dydaktyczne i wychowawcze wpływają na kształtowanie się adekwatnej samooceny, rozwijanie uzdolnień oraz formowanie postaw wobec samego siebie i innych ludzi.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/8

Szkoła to z jednej strony instytucja w sposób zorganizowany i sformalizowany stwarzająca warunki do korzystania z konstytucyjnego prawa do nauki i rozwoju, z drugiej zaś środowisko społeczne, w którym to prawo jest wprowadzane w życie. Sukcesy lub niepowodzenia szkolne mogą w istotny sposób zaważyć na przyszłości młodego człowieka, choćby z tego względu, że w roli ucznia funkcjonuje przez kilkanaście lat życia.

Klasa jest podstawową jednostką organizacyjną w klasycznej strukturze systemu szkolnego. Jest również grupą społeczną utworzoną według pewnych formalnych kryteriów, która podlega oddziaływaniom dydaktycznym i wychowawczym nauczycieli zarówno wobec pojedynczych dzieci, jak i ich grupy.

Chociaż z zespołem uczniów pracuje wielu nauczycieli i każdy z nich może kształtować inny układ relacji grupowych, to każda klasa ma wyznaczonego jednego nauczyciela, który pełni rolę wychowawcy. Do jego podstawowych zadań należy opieka nad klasą oraz prowadzenie przemyślanej pracy wychowawczej, spójnej z realizowanym w szkole programem wychowawczo-profilaktycznym. Rolą wychowawcy jest również dokonywanie bieżącej obserwacji potrzeb i problemów swoich wychowanków oraz organizowanie adekwatnego wsparcia.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top