Prawo17 maja, 2024

Uruchomienie nowej szkoły - Sabina Kubica, Anna Satel

Aby szkoła niepubliczna zaczęła działać, konieczne jest nie tylko skompletowanie dokumentów i uzyskanie pozytywnych opinii, a w efekcie wpisu do ewidencji, ale też efektywne przeprowadzenie naboru uczniów. Jak skutecznie wypełnić te formalności, opowiada Sabina Kubica, dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Nasza Szkoła” w Katowicach, która w 2022 r. uruchomiła bliźniaczą placówkę specjalną w Żorach.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/5

Warunki, jakie należy spełnić, by założyć szkołę niepubliczną, określa rozdział 8 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900 ze zm.) – dalej pr. ośw. Podstawą jest uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać (art. 168 ust. 4 pr. ośw.):
- oznaczenie osoby i miejsca zamieszkania lub siedziby osoby zamierzającej prowadzić szkołę,
- określenie typu bądź rodzaju szkoły,
- informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
- informację, czy w szkole podstawowej będzie zorganizowany oddział przedszkolny,
- wskazanie adresu siedziby szkoły oraz ewentualnie innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (muszą znajdować się na terenie JST dokonującej wpisu do ewidencji),
- informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, a także określone przepisami bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,
- statut szkoły,
- dane dotyczące kwalifikacji przewidzianych do zatrudnienia pracowników pedagogicznych i dyrektora szkoły,
- dane niezbędne do wpisania szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
Organ dokonujący wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych ma na to 30 dni od daty zgłoszenia, po czym doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie, a jego kopię przekazuje kuratorowi oświaty i organowi podatkowemu.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top