Prawo08 grudnia, 2020

Samorząd Terytorialny 12/2020

Problematyka aksjologicznego nadużycia kompetencji w kontekście tzw. uchwał „anty-LGBT”. Rozważania na kanwie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

dr Maciej Hadel 

jest aplikantem sędziowskim w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. ORCID: 0000–0003–2256–565

Problematyka aksjologicznego nadużycia kompetencji w kontekście tzw. uchwał „anty-LGBT”. Rozważania na kanwie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

Problematyka „uchwał anty-LGBT” ostatnimi czasy jest jednym z wiodących i bardziej kontrowersyjnych zarazem tematów społecznych. Omawiana problematyka – wbrew pozorom – jest niezwykle istotna, dotyczy ona bowiem kolizji zakresu kompetencji uchwałodawczych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz konstytucyjnych praw i wolności obywateli. W artykule autor podejmuje próbę analizy tej kwestii z punktu widzenia dorobku doktryny prawa i postępowania administracyjnego: wpierw rozważa kwestię kompetencji uchwałodawczych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz dopuszczalności kontroli sądowoadministracyjnej tego rodzaju uchwał. Dalej przedstawia zagadnienie nadużycia prawa (kompetencji) w prawie publicznym w ogólności. Kolejno kluczową częścią wywodu jest przeniesienie powyższych teoretycznych rozważań na grunt omawianej problematyki uchwał „anty-LGBT” i dojście do konkluzji, że stanowią one przykład aksjologicznego nadużycia kompetencji, co powinno skutkować stwierdzeniem ich nieważności.

Słowa kluczowe:

LGBT+, uchwała anty-LGBT, kompetencja, nadużycie prawa, aksjologia, prawo administracyjne, sąd administracyjny

Dr Maciej Hadel
is a judge articling at the National School of Judiciary and Public Prosecution. ORCID: 0000–0003–2256–565

The issue of the axiological abuse of powers in the context of the so-called ‘anti-LGBT’ resolutions. Considerations based on the current case-law of the administrative courts

The issue of ‘anti-LGBT resolutions’ has recently been one of the leading and more controversial social topics. Despite appearances, this issue is extremely important, as it applies to the conflict between the scope of legislative powers of individual territorial self-government units and the constitutional rights and freedoms of citizens. In the article, the author attempts to analyse this issue from the point of view of the achievements of the doctrine of the law and administrative proceedings. He first considers the issue of the legislative powers of the decision-making bodies of territorial self-government units and the admissibility of administrative court control of such resolutions. He then presents the matter of the abuse of rights (powers) in public law in general. Another key part of the argument is the application of the above theoretical considerations to the problem of the ‘anti-LGBT’ resolutions, as well as drawing the conclusion that they are an example of an axiological abuse of powers, which should result in their annulment.

Keywords: LGBT+, anti-LGBT resolution, powers, abuse of the law, axiology, administrative law, administrative court

Bibliografia / References:

Augustyniak M., Moll T., Komentarz do art. 18 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2018
Gajewski D.J., Grzybowski T., Nadużycie prawa w podatku od wartości dodanej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018/5
Hadel M., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016/5
Izdebski H., Stępkowski A., Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1 marca 2002 r., Warszawa 2002
Jakimowicz W., Normatywne uwarunkowania realizacji kompetencji prawodawczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015/3
Krawczyk M., Nadużycie władztwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2018/10
Łętowska E., Głos w dyskusji [w:] Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1 marca 2002 r., red. H. Izdebski, A. Stępkowski, Warszawa 2003
Niżnik-Dobosz I., Współczesne ujęcie państwowej teorii samorządu terytorialnego w Polsce, „Acta Universitatis Carolinae-Iuridica” 2010/1
Nowicki H., Sankcje administracyjne [w:] System prawa administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012
Parchomiuk J., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018
Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2005
Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007
Wlaźlak K., Komentarz do art. 18 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX 2013
Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018


dr Anna Albin

jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. ORCID: 0000–0002–8521–6737

Zmiany regulacji prawnych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi a jego efektywność ekonomiczna

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przyjęty przez ustawodawcę kierunek zmian regulacji prawnych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi sprzyja efektywności ekonomicznej. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być ekonomicznie uzasadniony, czyli zakładany cel powinien być osiągnięty jak najmniejszym kosztem. W opracowaniu analizie poddano w szczególności zmiany regulacji prawnych dotyczące sytuacji prawnej gminy i podmiotów niepowiązanych z gminą na rynku usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przeanalizowano także skutki tych zmian dla właścicieli nieruchomości jako wytwórców odpadów komunalnych. W artykule poruszono kwestię udzielenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zamówienia in-house własnej spółce komunalnej i jego wpływu na rynek usług odbierania odpadów komunalnych. Ponadto w opracowaniu autorka wskazuje na dwa warianty współpracy gminy w zakresie zagospodarowania odpadów, tj. z innymi gminami lub podmiotami prywatnymi niepowiązanymi z gminą. Podstawą decyzji gminy w przedmiotowym zakresie powinna być analiza ekonomiczna i prawna. Regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, umożliwiające wyeliminowanie konkurencji i tworzenie monopolu w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz gmin i związków międzygminnych, nie sprzyjają niestety efektywności ekonomicznej.

Słowa kluczowe: odpady komunalne, system gospodarowania odpadami komunalnymi efektywność ekonomiczna, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, in-house, instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych

Dr Anna Albin

is a lecturer in environmental law post-graduate studies at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław. ORCID: 0000–0002–8521–6737

Amendments to the legal regulations regarding the municipal waste management system and its economic efficiency

The objective of the article is to answer the question of whether the direction of change in the legal regulations in the municipal waste management system adopted by the lawmakers favours economic efficiency. The municipal waste management system should be economically justified, or in other words, the objective pursued should be achieved at the lowest possible cost. In particular, the article analyses the changes in the provisions of the law regarding the legal situation of the municipality and entities not related to the municipality on the market of municipal waste collection and management services. It also analyses the consequences of these changes for property owners as producers of municipal waste. The article discusses the issue of the mayor giving an in-house order to his own municipal company and its influence on the market of municipal waste collection services. Furthermore, the author indicates two variants of cooperation of the municipality on waste management, i.e. with other municipalities and with private entities not related to the municipality. The basis of the municipality’s decision on this should be an economic and legal analysis. Unfortunately, the legal regulations on municipal waste management, which enable the elimination of competition and the creation of a monopoly in municipal waste collection and management for the municipalities and inter-municipal associations, do not favour economic efficiency.

Keywords: municipal waste, municipal waste management system, economic efficiency, municipal waste collection and management, in-house, municipal waste treatment installations

Bibliografia / References:

Albin A., Gmina w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, Wrocław 2018
Błaś A., Prywatyzacja zadań samorządu terytorialnego [w:] Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Wrocław 2002
Borkowski A., Działalność gospodarcza regulowana (kilka uwag na tle reglamentacyjnej funkcji państwa [w:] 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, red. J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska, Katowice 2013
Chełmoński A., Ciąg działań prawnych w gospodarce państwowej jako przedmiot badań – propozycja metodologiczna, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1972/XXXVIII
Chełmoński A., Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym [w:] Administracyjne prawo gospodarcze, red. L. Kieres, Wrocław 2005
Dmowska J., Odpowiedzialność prawa za gospodarowanie odpadami [w:] Prawo o odpadach. Wybrane problemy, red. B. Rakoczy, Warszawa 2019
Goździńska A., Gmina a lokalny rynek usług odbierania odpadów komunalnych [w:] L. Kieres, Nowe tendencje badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 2010
Goździńska A., System gospodarowania odpadami komunalnymi, „Samorząd Terytorialny” 2009/3
Horubski K., Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Samorząd Terytorialny” 2006/10
Jeżewski J., Funkcje administracji – zagadnienia wstępne, „Acta Universitatis Wratislaviensis Prawo” 1985/CXLIII
Kiczka K., Struktura prawna jako przedmiot badań. Propozycja metodologiczna, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2000/XLIII
Kieres L., Związki i porozumienia międzygminne, „Samorząd Terytorialny”1991/10
Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Wrocław 2009, s. 353–366; M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1965
Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Prawo” 1968/VIII
Lisowski P., Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013
Mazur-Wierzbicka E., Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Warszawa 2012
Supernat J., Prakseologiczne zasady nauki administracji a normy prawne, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1985/CXLIII
Szydło M., Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Warszawa 2020
Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005
Wereśniak-Masri I., Wybrane problemy administracyjnych kar pieniężnych w ustawie o odpadach [w:] Prawo o odpadach. Wybrane problemy, red. B. Rakoczy, Warszawa 2019
Żurowski M., Hierarchia postępowania z odpadami [w:] Prawo o odpadach. Wybrane problemy, red. B. Rakoczy, Warszawa 2019


Izabella Sobieraj 
jest doktorantką w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: 0000–0003–0213–7302

Charakter prawny wojewódzkich planów gospodarki odpadami a sytuacja prawna przedsiębiorców

Plany gospodarowania odpadami stanowią jeden z podstawowych instrumentów osiągnięcia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej celów założonych w polityce zrównoważonego rozwoju. Mimo że obowiązek ich uchwalania wynika z prawa unijnego, żaden z przepisów prawa nie definiuje planu gospodarki odpadami, jak również nie określa jednoznacznie jego charakteru prawnego. Brak doprecyzowania wskazanych zagadnień od lat stanowi w Polsce impuls do dyskusji i sporów, rozstrzyganych przez sądy administracyjne. Prezentowany artykuł zawiera analizę przepisów dotyczących wojewódzkich planów gospodarki odpadami w świetle ustawy z 19.07.2019 r. zmieniającej ustawę o odpadach oraz ich wpływu na sytuację przedsiębiorców działających w branży odpadowej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości otrzymania i zmiany decyzji administracyjnych koniecznych do prowadzenia działalności w tym sektorze gospodarki.

Słowa kluczowe: wojewódzki plan gospodarki odpadami, gospodarowanie odpadami, akt prawa miejscowego, prawo Unii Europejskiej

Izabella Sobieraj 
is a PhD student at the Department of European Economic Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Łódź. ORCID: 0000–0003–0213–7302

The legal nature of voivodship waste management plans and the legal situation of entrepreneurs

Waste management plans are one of the basic instruments enabling European Union Member States to achieve the objectives set out in the sustainable development policy. Although the obligation to adopt them arises from EU law, none of the provisions of the law defines a waste management plan, nor does it clearly define its legal nature. The lack of clarification of the specified issues has, for years, been an impulse for discussions and disputes in Poland, which have been settled by the administrative courts. This article contains an analysis of the regulations on voivodship waste management plans in the light of the Act of 19 July 2019 amending the Act on Waste and its impact on the situation of businesses operating in the waste industry, with particular emphasis on the ability to obtain and change the administrative decisions which are needed to conduct business in this sector of the economy.

Keywords: voivodship waste management plan, waste management, acts of local law, European Union law

Bibliografia / References:

Danecka D., Radecki W., Ustawa o odpadach. Komentarz, Warszawa 2020
Korzeniowski P., Model prawny systemu gospodarki odpadami. Studium administracyjno-prawne, Łódź 2014
Kosieradzka-Federczyk A., Priorytety Unii Europejskiej w gospodarowaniu odpadami, „Współczesne Problemy Zarządzania” 2013/1
Mostowska A., Budziński Ł., Wilczyńska J., Ustawa o odpadach. Komentarz, Opole 2014
Olejarczyk E., Kuc A., Suska M., Aktualne problemy gospodarowania odpadami. Praca zbiorowa, Katowice 2016
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011
System Prawa Administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013
System Prawa Administracyjnego, t. 8A, Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2018
Wlaźlak K., Charakter prawny aktów planowania i ich rola w realizacji zadań administracji publicznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009/6


Jakub Mielczarek

jest dyrektorem Biura Związku Województw RP, doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Skuteczna kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

Podstawowym celem kontroli zarządczej w procesie zarządzania jest doprowadzenie do sytuacji, w której cele założone przez najwyższe kierownictwo urzędu będą skutecznie realizowane. Kontrola zarządcza jest ściśle powiązana z systemem procedur i zasad stosowanym w danej jednostce. System wyznaczania celów i zadań oraz ich monitorowania za pomocą mierników jest skutecznym narzędziem pomiaru efektywności funkcjonowania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Priorytetowym działaniem każdego urzędu powinno być dążenie do eliminowania bądź ograniczania ryzyka. Upowszechnienie wiedzy oraz praktycznych rozwiązań może uświadomić kierownikom jednostek, jakie mogą zostać osiągnięte korzyści poprzez odpowiednie wdrożenie kontroli zarządczej. W artykule autor odpowiada na pytanie, jak technologia teleinformatyczna wspiera funkcjonowanie współczesnej administracji w obszarze kontroli zarządczej. Przedstawia także założenia dotyczące rozwoju e-administracji zawarte w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej i powiązane z nimi priorytetowe założenia programów krajowych.

Słowa kluczowe: kontrola zarządcza, zarządzanie urzędem, zarządzanie ryzykiem, systemy teleinformatyczne do zarządzania

Jakub Mielczarek 

is the Director of the Office of the Association of Voivodships of the Republic of Poland, a PhD student at the Faculty of Management at the University of Łódź.

Effective management control in a public finance sector unit

The fundamental objective of management control in the management process is to bring about a situation where the objectives set by the top management of the office are effectively achieved. Management control is closely related to the system of procedures and rules applied in the given entity. The system of setting objectives and tasks and monitoring them with gauges is an effective tool for measuring the effectiveness of every territorial self-government unit. The priority action of every office should be to aim to eliminate or reduce risk. The dissemination of knowledge and practical solutions may make the managers of the units aware of what benefits and values should be achieved through the appropriate implementation of management control. In the article, the author answers the question of how ICT supports the functioning of contemporary administration in the area of management control. He also presents the assumptions regarding the development of e-administration contained in the strategic documents of the European Union and the related strategic assumptions of national programmes.

Keywords: management control, office management, risk management, ICT management systems

Bibliografia / References:

Bilewicz G., Administracja w gospodarce elektronicznej [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Warszawa 2007
Bogucki D., eGovernment w Unii Europejskiej, „Elektroniczna Administracja” 2005/1
Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny w systemie sektora finansów publicznych – aktualne problemy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2012/53
Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 2007/1
Małecka-Łyszczek M., Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej [w:] Kontrola zarządcza. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Ćwiklicki, Kraków 2015
Matysek M., Projektowanie modelu systemu kontroli zarządczej, „Kontrola Państwowa” 2011/2
Mazurek A, Knedler K., Kontrola zarządcza – ujęcie praktyczne, Warszawa 2010
Szpor A., Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, „Kontrola Państwowa” 2011/5
Waligórski M.A., Kontrola zarządcza w administracji publicznej [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011


Monika Łata
jest doktorantką w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ORCID: 0000–0003–2539–511X

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności jako wyzwanie dla samorządu terytorialnego

Przedmiotem rozważań jest analiza jednego z obszarów problematyki prawnej przeciwdziałania marnowaniu żywności, który odnosi się do zadań samorządu terytorialnego. Istniejące rozwiązania prawne zdają się bowiem być niewystarczające dla optymalizacji gospodarowania żywnością oraz zapobiegania jej marnotrawieniu. Całkowite pominięcie roli gmin, powiatów oraz województw w przeciwdziałaniu marnowaniu żywności budzi uzasadnione wątpliwości i obawy, negując istotę oraz cel tego przedsięwzięcia. Artykuł wyjaśnia kluczowe pojęcia z zakresu przeciwdziałania marnowaniu żywności, wskazuje przyczyny tego zjawiska oraz ocenia jego wpływ na różne dziedziny życia. Zawiera omówienie prawodawstwa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań, wytycznych i celów, które wymagają bezpośredniego wsparcia ze strony administracji lokalnej oraz podkreślają nieodzowną rolę samorządu terytorialnego – jako głównego partnera w ich realizacji. Jego nadrzędnym celem jest bowiem wskazanie kwestii, które zostały pominięte w ustawie z 19.07.2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, wskutek czego wprowadzone przez polskiego prawodawcę rozwiązania wydają się fasadowe i niewystarczające. Szerokotorowa polityka walki ze zjawiskiem marnowania żywności powinna obejmować bowiem przede wszystkim kampanie informacyjne, akcje edukacyjne wśród konsumentów, producentów i sprzedawców żywności oraz różnego rodzaju działalność wspierającą inwestycje, innowacje i badania, które nie mogą być realizowane bez udziału finansowego i organizacyjnego ze strony samorządu terytorialnego.

Słowa kluczowe: marnotrawstwo żywności, samorząd terytorialny, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, straty żywności

Monika Łata

is a PhD student at the Chair of Agricultural and Spatial Management Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice. ORCID: 0000–0003–2539–511X

Counteracting food wastage as a challenge for territorial self-government

The subject of the considerations is the analysis of one of the areas of the legal issue of counteracting food wastage, which applies to the tasks of territorial self-government. This is because the existing legal solutions appear to be insufficient to optimize food management and prevent food wastage. The complete omission of the role of municipalities, counties and voivodships in counteracting food wastage raises justified doubts and concerns, negating the essence and objective of this undertaking. The article explains the key concepts of counteracting food wastage, indicates the causes of this phenomenon and assesses its impact on various areas of life. It contains a discussion of European Union legislation, with particular emphasis on activities, guidelines and objectives that require direct support from the local administration and emphasize the essential role of territorial self-government as the main partner in their fulfilment. This is because its overriding objective is to specify the issues that were omitted from the Act on counteracting food wastage of 19 July 2019, as a result of which the solutions introduced by the Polish lawmakers seem to be purely a façade and insufficient. A wide-ranging policy of combating the phenomenon of food wastage should primarily include information campaigns, educational campaigns among consumers, producers and sellers of food and various activities supporting investments, innovation and research, which cannot be conducted without the financial and organizational involvement of territorial self-government.

Keywords: food wastage, territorial self-government, countering food wastage, food losses


Bibliografia / References:

Bilska B., Grzesińska W., Tomaszewska M., Rudziński M., Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2015/4
Commission Staff Working Paper, Consumer Empowerment in the EU, SEC(2011) 0469 fin
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Marnowanie żywności jako problem społeczny, „Handel Wewnętrzny” 2013/4
Dziliński B., Jak uniknąć marnotrawstwa żywności? Koncepcja Parlamentu Europejskiego, „Biuro Analiz Sejmowych” 2012/7
FAO, Food wastage footprint. Impacts on natural resources, Rzym 2013
FAO, Global food losses and food waste. Extent, causes and prevention, Rzym 2011
Frąckowiak R. i in., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2019
Impact Assessment on Measures Addressing Food Waste to Complete Swd. 2014: 207 Regarding the Review of EU Waste Management Targets, Bruksela 2014
Kołożyn-Krajewska D., Jak uniknąć marnotrawienia żywności – strategie poprawy wydajności łańcucha dystrybucji w UE w zakresie przekazywania darowizn żywności na cele charytatywne, Warszawa 2016
Kowalski R., Przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Po trzech latach jest ustawa, https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-marnowaniu-zywnosci (dostęp: 10.03.2020 r.)
Leśkiewicz K., Prawne aspekty przeciwdziałania marnowaniu żywności, „Przegląd Prawa Rolnego” 2015/2
Lipiński B., Hanson C., Lomax J., Kitinoja L., Waite R., Searchinger T., Reducing food loss and waste, World Resources Institute Working Paper 2013
Marszałek A., Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności?, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018/2
Plan działań w ramach projektu EcoWaste4Food. Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo, https://www.umww.pl/mobile/plan-dzialan-w-ramach-projektu-ecowaste4food (dostęp: 16.03.2020 r.)
Preparatory Study on Food Waste Across EU 27, Technical Report, 2010, http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf (dostęp: 28.02.2020 r.)
Raport FPBŻ – Nie marnuję jedzenia 2018, https://bankizywnosci.pl/wp-content/uploads/2018/10/Przewodnik-do-Raportu_FPBZ_-Nie-marnuj-jedzenia-2018.pdf (dostęp: 3.03.2020 r.)
Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Bydgoszcz–Warszawa 2001
Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2020
Słowik P., Koniec z marnowaniem żywności. Właściciele sklepów, którzy będą wyrzucali jedzenie, zapłacą kary, https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1455919,kara-za-marnowanie-zywosci-wlasciciel-sklepu.html (dostęp: 10.03.2020 r.)
Śliwińska J., Pawłowski J., Bez pomocy samorządów trudno będzie skończyć z marnowaniem żywności, https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1427528,marnowanie-zywnosci-ustawa-banki-zywnosci-sklepy-wielkopowierzchniowe-samorzady.html (dostęp: 11.03.2020 r.)
Ubóstwo w Polsce, red. J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska, Wrocław 2014
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007
Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2019
Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012
Wojciechowski P., Data minimalnej trwałości – zmiany prawne szansą na ograniczenie marnowania żywności, „Food Lex” 2014/3
Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego, red. D. Łobos-Kotowska, Katowice 2019
Żywność marnuje się w naszych głowach. Wywiad z Senatorem RP, Mieczysławem Augustynem, https://bankizywnosci.pl/zywnosc-marnuje-sie-w-naszych-glowach-wywiad-z-senatorem-rp-mieczyslawem-augustynem-prezesem-pilskiego-i-wielkopolskiego-banku-zywnosci-inicjatorem-ustawy-o-przeciwdzialaniu-marnowaniu-zywnosci/ (dostęp: 10.03.2020 r.)


Sławomir Czarnow

jest radcą prawnym oraz pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli. ORCID: 0000–0001–8134–6326

Problemy ze skutecznością powiadomień o wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej – glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2019 r. (I OSK 530/18)

Glosa dotyczy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5.12.2019 r. (I OSK 530/18) w sprawie sposobu i warunków skuteczności ustalania opłaty za dostęp do informacji publicznej. Wyrok doprecyzowuje wymagania, jakie należy spełnić przy ustalaniu tej opłaty, w szczególności przez jej powiązanie z rzeczywiście poniesionymi, realnymi kosztami udostępnienia informacji. Wysokość opłaty ustala się w odformalizowanym postępowaniu, do którego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a wyłącznie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zarazem powiadomienie o wysokości opłaty podlega zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego jako akt lub czynność z zakresu administracji publicznej, dotycząca uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Słowa kluczowe: opłata za udostępnienie informacji publicznej, dodatkowe koszty, powiadomienie o wysokości opłaty

Sławomir Czarnow 

is a legal counsel and employee of the Supreme Audit Office. ORCID: 0000–0001–8134–6326

Problems with the effectiveness of notifications about the level of the fee for providing public information – approving commentary regarding the judgment of the Supreme Administrative Court of 5 December 2019 (I OSK 530/18)

The commentary applies to the judgment of the Supreme Administrative Court of 5 December 2019 (I OSK 530/18) on the manner and conditions of effectiveness of setting the fee for access to public information. The judgment specifies the requirements to be satisfied when setting that fee, in particular by linking it to the actual, real costs of providing access to information. The amount of the fee is determined in de-formalized proceedings, to which the provisions of the Act on Access to Public Information and not the Administrative Procedures Code apply. Simultaneously, an appeal may be filed against the notification of the level of the fee with the voivodship administrative court as an act or activity of public administration regarding rights or obligations arising from the provisions of the law.

Keywords: fee for providing public information, additional costs, notification of the amount of the fee

Bibliografia / References:

Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2018 lub S. Szuster, Komentarz do art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, LEX 2003
Czarnik Z., Prawotwórcza rola sądu a dyskrecjonalność sędziowska [w:] Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Dębiński, R. Pewlewcz, T. Rakoczy, Tarnobrzeg 2012
Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016
Szustakiewicz P., Praktyka udostępniania informacji przez sądy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2017/4
Ziemski K., Jędrzejczak M., Pojęcie dyskrecjonalności a pojęcie luzów decyzyjnych [w:] Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015


Ogłoszenie o XVIII edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, obronione w 2020 r.

Announcement of the XVIII edition of the Prof. Michał Kulesza Competition for the best doctoral theses and masters’ dissertations defended in 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top