Prawo16 lutego, 2018

Przegląd Podatkowy 2/2018

Rozdzielenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Michał Thedy
Autor jest doradcą podatkowym, wspólnikiem zarządzającym w Thedy & Partners
Michalina Opoka
Autorka jest konsultantem w Thedy & Partners

Rozdzielenie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych polegającej na wyróżnieniu dwóch źródeł przychodów: przychodów z zysków kapitałowych oraz przychodów z pozostałej działalności. Zmiana ta obowiązuje od 1.01.2018 r. W pierwszej kolejności omówimy znowelizowane przepisy, następnie przyjrzymy się uzasadnieniu przedmiotowej zmiany i zastanowimy się nad jej celowością, a na koniec postaramy się wskazać na potencjalne wątpliwości i problemy związane z kształtem oraz brzmieniem nowych przepisów (z pełną świadomością, że i tak dopiero praktyka ujawni je w pełni).

Słowa kluczowe: źródła przychodów, zyski kapitałowe, przychody z pozostałej działalności, podział kosztów, strata ze źródła, podatek dochodowy od osób prawnych

Michał Thedy
Michalina Opoka

Separation of sources of income in corporate income tax

This article discusses a change in corporate income tax, namely the separation of two major sources of income: capital gains and income from the remaining operations. This amendment has applied since 1 January 2018. First of all, the amended provisions are discussed, then the rationale for the amendment in question is analysed, and finally an attempt is made at indicating the potential doubts and problems connected with the form and the wording of the new provisions (although it is only practice that will expose them in full).

Keywords: sources of income, capital gains, income from the remaining operations, separation of expenses, loss from a source of income, corporate income tax

 

Paweł Mikuła
Autor jest doradcą podatkowym, starszym menedżerem w Deloitte Doradztwo Podatkowe, doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej – najważniejsze aspekty nowej regulacji

W ramach tzw. uszczelniania systemu podatkowego został wprowadzony nowy instrument umożliwiający organom podatkowym codzienne zbieranie i analizę danych ze wszystkich rachunków bankowych. Jest nim System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Podstawą jego działania będą przepisy zamieszczone w nowo wprowadzanym dziale IIIB ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – pt. „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”.

Słowa kluczowe: system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, ordynacja podatkowa, analiza danych, prywatność, gromadzenie danych, banki

Paweł Mikuła

The Clearing House’s Information and Communications Technology System. Vital aspects of the new regulation

As part of the effort to close loopholes in the tax system, a new instrument has been introduced to enable tax authorities to daily gather and analyse data from all bank accounts. This is the Information and Communications Technology System of the Clearing House. The grounds for its operation are found in the new section IIIB of the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance, titled ‘Counteracting the use of the financial sector for fiscal fraud’.

Keywords:  Clearing House’s Information and Communications Technology System, tax ordinance act, data analysis, privacy, data collection, banks


Paweł Banasik
Autor jest doradcą podatkowym, dyrektorem w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte
Adam Kałążny
Autor jest starszym menedżerem w Zespole ds. Podatku od Nieruchomości Deloitte
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Morawski
Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Minimalny podatek dochodowy od wartości obiektów komercyjnych – wybrane problemy

Ustawą z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzono do polskiego systemu podatkowego nową konstrukcję podatku dochodowego, która może być nawet traktowana jako nowy specyficzny podatek majątkowy 3 . Jego wprowadzenie jest oczywiście reakcją na powszechne przekonanie, iż przedsiębiorcy działający w branży handlu oraz wynajmu biur unikają płacenia podatków w Polsce. Pomijając kwestię oceny prawdziwości tej tezy, zdeterminowała ona konstrukcję analizowanego podatku. Otóż u jego podstaw leży założenie, że przedsiębiorca powinien zapłacić jakiś minimalny podatek dochodowy, gdy wykorzystuje majątek o dużej wartości. Analizowany podatek jest zrelatywizowany do wartości majątku podatnika, a ponosi on jego ciężar finansowy tylko wtedy, gdy nie osiągnie odpowiedniego dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, nieruchomości, handel, biura

Paweł Banasik
Adam Kałążny
Wojciech Morawski

Minimum income tax on the value of commercial buildings. Selected problems

The Act of 27 October 2017 on Amendments to the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act and the Act on the Flat-Rate Income Tax on Certain Revenues of Natural Persons introduced a new construction of income tax into the Polish tax system. This tax can even be treated as a new property tax. Its introduction is naturally a response to the widespread belief that entrepreneurs operating in the sector of trade in and lease of offices avoid paying taxes in Poland. Regardless of whether or not this statement is correct, it did determine the construction of the tax in point. Its underpinning assumption is that the entrepreneur has to pay some minimum income tax if said entrepreneur uses assets of considerable value. The tax in point is relative to the value of the taxpayer’s assets and it increases the financial burden only in case of failure to earn sufficient income liable to income tax.

Keywords: income tax, real estate, commerce, offices

 

dr Michał Wilk
Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, radcą prawnym i doradcą podatkowym, partnerem w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Dostawa budynków i budowli na gruncie VAT a pierwsze zasiedlenie w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.11.2017 r., C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy budynków i budowli bądź ich części stanowią jedno z najbardziej złożonych zagadnień w tym podatku. Duże nadzieje na rozwiązanie części problemów interpretacyjnych wiązano z długo oczekiwanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – dalej wyrok TS, C-308/16, Kozuba. Orzeczenie to zapadło 16.11.2017 r. i, jak należy się spodziewać, będzie miało daleko idące skutki zarówno w sferze stosowania (wykładni przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.), jak i stanowienia prawa (możliwych zmian legislacyjnych).

Słowa kluczowe: VAT, podatek od towarów i usług, pierwsze zasiedlenie, nieruchomości, dostawa budynków i budowli, Kozuba

Michał Wilk

Supply of buildings and structures from the point of view of VAT and first occupation in the light of Court of Justice judgment of 16 November 2017, C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

The principles of taxation with VAT of the supply of buildings and structures or their parts are one of the most complex issues in the area of VAT. High hopes of resolving part of the interpretation problems were pinned on the long-awaited judgment of the Court of Justice in case C-308/16, Kozuba Premium Selection sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. This judgment was issued on 16 November 2017 and, as one could expect, will have far-reaching consequences both in the sphere of applying the law (interpretation of the Act of 11 March 2004 on VAT) and in the sphere of enacting laws (possible legislative amendments).

Keywords:  VAT, first occupation, real estate, supply of buildings and stuctures, Kozuba


Wojciech Krok
Autor jest doradcą podatkowym w Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi S.C.
Rafał Kowalik
Autor jest starszym menedżerem w Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi S.C.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania na gruncie podatku akcyzowego

W połowie 2016 r. do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – została wprowadzona klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, która ma zapobiegać podejmowaniu przez podatników sztucznych działań w celu uzyskania korzyści podatkowych. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma największe znaczenie na gruncie podatków dochodowych, gdzie istnieją możliwości stosowania różnego rodzaju rozwiązań prawnych, których wyłącznym bądź częściowym celem jest uniknięcie opodatkowania lub uzyskanie innej korzyści podatkowej. Natomiast podatek akcyzowy jest specyficznym podatkiem, na gruncie którego skutki podatkowe wywołuje wykonanie określonej czynności faktycznej. W artykule dokonamy analizy możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na gruncie podatku akcyzowego.

Słowa kluczowe:  klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, podatek akcyzowy, obejście prawa, czynności faktyczne jako czynności opodatkowane akcyzą

Wojciech Krok
Rafał Kowalik

General anti-avoidance rule in the context of excise duty

In mid-2016, the general anti-avoidance rule was introduced in the Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance. The aim was to prevent taxpayers from taking artificial measures in order to make tax gains. The general anti-avoidance rule has the greatest importance in the context of income taxes, where it is possible to apply various legal solutions aimed solely or partially to avoid taxation or to make other tax gains. Meanwhile excise duty is a specific tax where tax consequences result from the performance of a certain factual act. This article contains an analysis of the possibility of applying the general anti-avoidance rule in the context of excise duty.

Keywords:  general anti-avoidance rule, excise duty, law circumvention, factual acts as acts liable to excise duty

 


Dariusz M. Malinowski
Autor jest doradcą podatkowym

Podatkowa grupa kapitałowa w roku 2018

Dariusz M. Malinowski

Tax group of companies in 2018


Iwona Kaczorowska
Autorka jest redaktor naczelną „Przeglądu Podatkowego”

Przegląd orzecznictwa SA

Iwona Kaczorowska

Administrative courts' rulings – review


dr Ewa Prejs
Autorka  jest  adiunktem w Katedrze Prawa Finansów Publicznych  Uniwersytetu Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu oraz radcą prawnym specjalizującym  się  w  prawie podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr Ewa Prejs

CoJ rulings – review


dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. nadzw. UMK
Autor  jest  kierownikiem Ośrodka  Studiów  Fiskalnych  Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika oraz doradcą podatkowym

Przegląd orzecznictwa TS

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. nadzw. UMK

CoJ rulings – review


Agata Budzyńska-Jatczak
Autorka jest pracownikiem MSZ

Aktualności z Brukseli

Agata Budzyńska-Jatczak

News from Brussels

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top