Prawo14 grudnia, 2020

Polski Proces Cywilny 4/2020

Efektywne postępowanie cywilne. Uwagi wstępne na tle ekonomicznej analizy prawa – cz. 1

Piotr Pogonowski 

profesor nauk prawnych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. ORCID: 0000-0002-0086-6635

Efektywne postępowanie cywilne. Uwagi wstępne na tle ekonomicznej analizy prawa – cz. 1

W pierwszej części artykułu autor podkreśla wagę ekonomicznej analizy prawa dla nowoczesnego i efektywnego tworzenia oraz stosowania przepisów postępowania cywilnego. Prawo jest zjawiskiem ekonomicznym i jako takie powinno być tworzone i stosowane zgodnie z paradygmatem efektywności, także ekonomicznej. Takie podejście jest intelektualnym wyzwaniem i zadaniem dla każdej z trzech władz (także sądowej), aby skonfrontować powyższe założenie nie tylko z tradycyjnym podejściem do celów i funkcji państwa, prawa i jego dziedzin (w tym postępowania cywilnego), ale także niezbędnym elementem oceny funkcjonowania i tworzonego prawa przez pryzmat nowych wyzwań ekonomicznych (społecznych), poparty osiągnięciami socjologii, psychologii, matematyki (i innych nauk). Prawo istnieje jako fakt empiryczny – także psychologiczny, socjologiczny, ekonomiczny. Autor konkluduje, że skuteczność postępowania cywilnego (także w wymiarze ekonomicznym), tj. osiąganie celów postępowania i wykonywanie jego funkcji możliwie najtańsze (dla zainteresowanych i wymiaru sprawiedliwości), bez zbędnej zwłoki, jest jednym z filarów wymiaru sprawiedliwości, w tym sprawiedliwego postępowania i rozstrzygania sporów (także w wymiarze dystrybucyjnym), a co za tym idzie – jest ważnym elementem korzystania z prawa do skutecznej ochrony sądowej. Znaczenie ekonomicznej analizy prawa postępowania cywilnego jest zatem ogromne, także w krajach o tradycji kodeksowej, choć trzeba zaznaczyć, że szeroko rozumiana skuteczność postępowania jest nie tylko szybka, tania, uczciwa i ekonomicznie efektywna ochrona zapewniana przez państwo, ale także jakość szeregu norm materialnoprawnych, które – zastosowane przez dobrego sędziego – wpływają na ostateczny rezultat, jakim jest sprawiedliwa (słuszna) decyzja organu.

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, efektywność, prawo do skutecznego wymiaru sprawiedliwości, ekonomiczna analiza prawa (law and economics)

prof. Piotr Pogonowski 

Academy of Social Sciences in Łódź. ORCID: 0000-0002-0086-6635

Efficient civil procedure. Preliminary remarks in the light of the economic law analysis – part 1

In the first part of the article, the author emphasizes the importance of economic analysis of law for the modern and effective creation and application of civil procedure provisions. Law is an economic phenomenon and as such it should be created and applied in accordance with the paradigm of efficiency, also in economic terms. Such an approach is an intellectual challenge and a task for all powers (also judicial one) to confront the above assumption not only with the traditional approach to the goals and functions of the state, law and its areas (including civil proceedings), but also a necessary element of the assessment of the created law and its functioning through the prism of new economic (social) challenges, supported by the achievements of sociology, psychology, mathematics (and other sciences). Law exists not only as an empirical but also psychological, sociological and economic fact. The author concludes that the effectiveness of civil proceedings (also in the economic dimension), i.e. achieving the objectives of the proceedings and performing its functions as cheaply as possible (for interested parties and the judiciary), without undue delay, is one of the pillars of justice. It should encompass the fair procedure and court settlement (also in the distribution dimension), and thus – is an important element of the exercise of the right to effective judicial protection. The importance of the economic analysis of the law of civil procedure is therefore enormous, also in the countries of the civil law tradition. However, we must point out that the effectiveness of proceedings in the broad sense is not only based on the fast, cheap, fair and economically up-to-date protection provided by the state, but also the quality of a number of substantive law standards, which – when applied by a good judge – affect the final result, which is a fair (equitable) decision.

Keywords: civil procedure, efficiency, right to effective justice, economic analysis of law (law and economics)

Bibliografia:

Araszkiewicz M., Efektywność ekonomiczna oraz inne kryteria stanów rzeczy w ekonomicznej analizie prawa, ,,Studia prawno-ekonomiczne” 2015/96.
Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tł. D. Gromska, Warszawa 1955.
Bator A., Instrumentalizacja jako założenie ekonomicznej analizy prawa [w:] Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, red. J. Stelmach, M. Soniewicka, Warszawa 2007.
Bocheński J.I.M., Marksizm – leninizm. Nauka czy wiara ?, Komorów 2006.
Boehlke J., Własność w świetle ekonomicznej analizy prawa, ,,Ekonomia i prawo” 2007/3.
Cappelletti M., Human rights and the proceduralist’s role [w:] International perspectives on civil justice. Essays in honour of Sir Jack I.H. Jacob Q.C., London 1990.
Coaes R., The problem of social costs, ,,Journal of Law and Economics” 1960/3.
Cooter R., Ulen Th., Ekonomiczna analiza prawa, red. naukowa przekładu i wprowadzenie: J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, Warszawa 2011.
Czarnecka M., Ekonomiczna analiza prawa ochrony konsumentów, ,,Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017/321.
Dutkiewicz P., Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teorii prawa, Kraków 1996.
Dworkin R.M., Is wealth a value? ,,The Journal of Legal studies” 1980/9(2).
Giaro T. (red.), Ekonomiczna analiza prawa. XV Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 7 marca 2014 r., Warszawa 2015.
Gromski W., Law and Economics jako teoria polityki prawa [w:] Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, red. J. Stelmach, M. Soniewicka, Warszawa 2007.
Jakubecki A., Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, Kraków 2002.
Jakubecki A. (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego, T. V – Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016.
Kaczor J., Law and economics a liberalny porządek prawny [w:] Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, red. J. Stelmach, M. Soniewicka, Warszawa 2007.
Lewisch P., Rechberger W.H. (red.), 100 Jahre ZPO. Ökonomische Analyse des Zivilprozesses, Wien 1998.
Lubiński K., Pojęcie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji RP i standardów międzynarodowych [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga Pamiątkowa ku Czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 2, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011.
Negacz K., Ekonomiczna analiza prawa środowiska. Zastosowanie i perspektywy rozwoju, Warszawa 2016.
Niedużak M., Postępowanie grupowe. Prawo i ekonomia, Warszawa 2014.
Nizioł K., Peno M., Ekonomiczna analiza prawa publicznego – problemy, konteksty, zastosowania, Szczecin 2019.
Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008.
Petrażycki L., O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa, Warszawa 2002.
Petrażycki L., Polityka prawa cywilnego i ekonomia polityczna, tł. P. Kosiński, Warszawa 2017.
Posner R.A., The value of wealth: a comment on Dworkin and Kronman, „The Journal of Legal Studies” 1980/9(2).
Radbruch G., Filozofia prawa, przekł. E. Nowak, Warszawa 2009.
Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 2009.
Resich Z., Efektywność postępowania cywilnego [w:] Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga Pamiątkowa ku Czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, red. E. Łętowska, Wrocław 1989.
van Rhee C.H., Introduction [w:] European traditions in civil procedure, red. C.H. van Rhee, Antwerpen–Oxford 2005.
Rogowska B., Relacje miedzy etyką, prawem i ekonomią: analiza poglądów Adama Smith`a, „Annalles Ethics in Economic Life” 2019/22(3).
von Savigny F.K., O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, tł. K. Opałek, Warszawa 1964.
Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007.
Stelmach J., Soniewicka M. (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Warszawa 2007.
Stelmach J., Spór o ekonomiczną analizę prawa [w:] Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, red. J. Stelmach, M. Soniewicka, Warszawa 2007.
Szpunar A., Nadużycie prawa podmiotowego, Warszawa 1947.
św. Tomasz z Akwinu, Traktat o prawie, kwestie 90–97 Summy teologii, przekład i opracowanie W. Galewicz, Kęty 2014.
Tyc W., Schneider M., Kontrakt jako obiekt obserwacji naukowej w teorii ekonomii, ,,Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017/311.
Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
Ziembiński Z., Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego, red. S. Wronkowska, Warszawa 2007.
Zyzik R., Mit racjonalnego łotra. Statystyka i psychologia kontra ekonomiczna analiza prawa, ,,Decyzje” 2018/29 (czerwiec).


Jacek Gołaczyński
profesor zw. doktor habilitowany nauk prawnych w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego w Instytucie Prawa Cywilnego i kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. ORCID: 0000-0002-3295-7099
Udział w autorstwie tekstu – 50%
Sylwia Kotecka-Kral
doktor nauk prawnych, adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. ORCID: 0000-0002-4425-805X
Udział w autorstwie tekstu – 50%

Elektronizacja pism procesowych, doręczeń i posiedzeń jawnych w postępowaniu cywilnym w okresie pandemii COVID-19

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 mogła być przyczynkiem do wprowadzenia na szerszą skalę możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego do wszczynania i prowadzenia postępowania cywilnego. Ustawodawca od wielu lat stopniowo wprowadzał do ustawy procesowej cywilnej przepisy pozwalające na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej, ale system teleinformatyczny, który kompleksowo obsługiwałby postępowanie cywilne, nie został wytworzony. Istnieje jednak cały szereg rozwiązań informatycznych, fragmentarycznie obsługujących postępowanie sądowe, na czele z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych, których integracja w krótszym czasie niż wytworzenie nowego systemu teleinformatycznego przyniosłaby korzyści związane ze zdalnym wszczynaniem postępowania sądowego oraz zdalnym odbieraniem pism sądowych, ze wszystkimi skutkami procesowymi z tym związanymi.

Słowa kluczowe: elektroniczne pismo procesowe, doręczenie elektroniczne, rozprawa na odległość

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński 
Professor of law at the Department of Civil Law and Private International Law at the Institute of Civil Law and head of the Center for Research on Legal and Economic Problems of Electronic Communication at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław. ORCID: 0000-0002-3295-7099
Contribution – 50%
dr Sylwia Kotecka-Kral
doctor of law, Assistant Professor at the Center for Research on Legal and Economic Problems of Electronic Communication at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław. ORCID: 0000-0002-4425-805X
Contribution – 50%

Electronization of procedural writs, document service and open proceedings in civil procedure in Covid-19 pandemic period.

The SARS-CoV-2 pandemic may have contributed to the wider use of the ICT system for instituting and conducting civil proceedings. The legislator has for many years gradually introduced into the civil procedural law provisions allowing the use of electronic means of communication, but an ICT system that would comprehensively handle civil proceedings was not created. However, there is a whole range of IT solutions that fragmentarily support court proceedings including the Information Portal of Common Courts, whose integration would not require such effort as a creation of a new system and in a shorter time would bring benefits associated with the remote initiation of court proceedings and the remote collection of court documents, with all procedural consequences related thereto.

Keywords: electronic pleading, electronic delivery, distance court meeting

Bibliografia:

Cieślak S., Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008.
Flaga-Gieruszyńska K., Gołaczyński J., Szostek D., Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka, Warszawa 2016.
Gil I. (red.), Transformacje postępowania cywilnego w postępowaniach rozpoznawczych, Sopot 2017.
Gołaczyński J. (red.), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2009.
Gołaczyński J., Szostek D. (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2016.
Gołaczyński J. (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom 8 Postępowania sądowe, Warszawa 2015.
Gołaczyński J., Szostek D. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Warszawa 2019.
Gołaczyński J., Zalesińska A., Kierunki informatyzacji postępowania cywilnego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r., „Monitor Prawniczy” 2020/7.
Goździaszek Ł., Elektroniczne postępowanie upominawcze, Warszawa 2014.
Goździaszek Ł., Zasada bezpośredniości i pisemności postępowania dowodowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 5 grudnia 2008 r., „Prawo Mediów Elektronicznych” 2010/2.
Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1–42412, Warszawa 2020.
Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. I, Warszawa 2017.
Kościółek A., Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.
Krzyżanowska A., Prawnicy apelują o powrót do doręczeń elektronicznych, https://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/200509810-Prawnicy-apeluja-o-powrot-do-doreczen-elektronicznych.html?fbclid=IwAR3g7F6ZHOeR-99o44T7kYoe5TmIWAIf_0c6fM-997HdSCkJTzhVB5CkCgE.
Kulski R., Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na postępowanie cywilne, „Monitor Prawniczy” 2020/9.
Lubasz D., Namysłowska M. (red.), Świadczenie usług drogą elektroniczną i dostęp warunkowy. Komentarz, Warszawa 2011.
Łukowski W., Portalu Informacyjnego czar, https://www.rp.pl/Opinie/304239882-Wojciech-Lukowski-Portalu-informacyjnego-czar.html?fbclid=IwAR1SuUvIWVSq3KukdK1vgsmpNoj29BPaHfUHSGt5UIk2FtLAxbn4_3XDoxs.
Marszałkowska-Krześ E. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2020.
Muliński M., Krakowiak M., Przesłuchanie świadka w postępowaniu cywilnym za pomocą środków nowoczesnej techniki – postulat de lege ferenda, „Przegląd Sądowy” 2005/3.
Rojek-Socha P., Radcowie występują do Senatu z poprawką dotyczącą e-doręczeń, ww.prawo.pl/prawnicy-sady/poprawka-dotyczaca-e-doreczen-krrp-zwraca-sie-do-senatu,499994.html?fbclid=IwAR0YJJv0aSY1qJuytKPCdtRwY4EpIzq1DOEYbjCvD8uK28J6WrsKgcCxpcg.
Rojek-Socha P., Tarcza 3 uchwalona, ale znowu bez e-komunikacji z sądem
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/e-doreczenia-usuniete-z-tarczy-antykryzysowej-3,499987.html?fbclid=IwAR1ln5QzmuiNRhcV6JAEkCcpj4AzcBDtgrRc_2bY1wlug9lxhD0EowQ33rw.
Rudkowska-Ząbczyk E., Pisemne czynności procesowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2008.
Szostek D., Chcesz być eco – działaj na rzecz e-rozpraw i e-doręczeń, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/bez-e-doreczen-w-tarczy-antykryzysowej-opinia-dariusz-szostek,500010.html?fbclid=IwAR392J8pbtFKc-Phsn9iLtGcr7ZIduu7isUshWTL39g-u_eyzRzum7UuV1o.
Uliasz M., Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji, Warszawa 2018.
Zalesińska A., Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego, Warszawa 2016.


Andrzej Marciniak 
profesor doktor habilitowany nauk prawnych, Uniwersytet Łódzki. ORCID: 0000-0003-4724-1015

Ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę w świetle postanowień ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

W artykule omówiono problematykę ograniczeń egzekucji sądowej z wynagrodzenia za pracę w związku z postanowieniami art. 52 ustawy z14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Po krótkiej charakterystyce ograniczeń egzekucji z wynagrodzenia za pracę przewidzianych w Kodeksie pracy przedstawiono istotę obniżenia wynagrodzenia za pracę oraz podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wolnego od egzekucji na podstawie wymienionego przepisu. Następnie wyjaśniono, na czym polega utrata dochodu przez członka rodziny pracownika powodująca podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę wolnego od egzekucji. W dalszej kolejności omówiono wpływ wymienionych zdarzeń na przebieg egzekucji sądowej z wynagrodzenia za pracę. N zakończenie poruszona została kwestia nadużycia prawa procesowego przy stosowaniu art. 52 wymienionej ustawy.

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik sądowy, kodeks pracy, wynagrodzenie za pracę, świadczenia alimentacyjne, źródła dochodu, pracownik, członek rodziny pracownika, nadużycie prawa procesowego

prof. dr hab. Andrzej Marciniak 
University of Lódź. ORCID: 0000-0003-4724-1015

Limiting remuneration enforcement under the Act of 4 May 2020 amending certain acts in the field of protective measures in connection with the spread of SARS-CoV-2 virus

The article discusses the issues of limitations of judicial remuneration enforcement in connection with the provisions of Art. 52 of the Act of 14 May 2020 amending certain acts in the field of protective measures in connection with the spread of SARS-CoV-2 virus. After a short description of the restrictions on remuneration enforcement provided for in the Polish Labour Code, the essence of reducing remuneration and increasing the minimum remuneration which is free from enforcement on the basis of the above-mentioned provision is presented. Then the author explains the essence of the loss of income by a family member of the employee resulting in an increase in the minimum wage exempt from enforcement. Next, the impact of the above-mentioned events on the course of court remuneration enforcement is discussed. Finally, the issue of an abuse of procedural law in the application of Art. 52 of the said Act.

Keywords: enforcement, court bailiff, labour code, remuneration, alimony payments, sources of income, employee, employee's family member, abuse of procedural law


Robert Kulski
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. ORCID: 0000-0003-3967-3985

Wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości w trybie art. 9521 k.p.c.

Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące wyznaczenia terminu licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, na tle wykładni nowego przepisu art. 9521 k.p.c., a także czasowy zasięg mocy obowiązującej tego przepisu w świetle art. 64 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wyznaczenie terminu licytacji zajętej nieruchomości mieszkaniowej zależy od wniosku wierzyciela i wysokości egzekwowanej należności głównej. Regulacja art. 9521 k.p.c. daje wyraz ochronie dłużnika przed prowadzeniem egzekucji sądowej z tej nieruchomości w razie znaczącej dysproporcji pomiędzy wartością nieruchomości a wysokością egzekwowanego roszczenia. Należy zaznaczyć, że w niektórych wypadkach możliwe jest jednak wyznaczenie terminu licytacji zajętej nieruchomości mieszkaniowej niezależnie od wysokości wspomnianej należności. Ponadto w nowej regulacji wyłączono licytację nieruchomości mieszkaniowej w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Słowa kluczowe: egzekucja sądowa z nieruchomości, licytacja nieruchomości, termin licytacji, lokal mieszkalny, wniosek wierzyciela

 

dr hab. Robert Kulski
Professor at University of Lodz. ORCID: 0000-0003-3967-3985

Setting the date of the immovable property auction sale pursuant to art. 9521 of the Polish Code of Civil Procedure

The article presents the issues related to the setting of the date of the auction of residential premises or a land property developed with a residential building, which serve to satisfy the housing needs of the debtor, against the background of the interpretation of the new provision of Art. 9521 of the Polish Code of Civil Procedure, as well as the temporal scope of the binding force of this provision in the light of Art. 64 of the Act of 14 May 2020 amending certain acts in the field of protective measures in connection with the spread of SARS-CoV-2 virus. The setting of the date of the auction of the seized residential immovable property depends on the creditor’s request and the amount of the enforced principal amount. Regulation of Art. 9521 of the Polish Code of Civil Procedure it expresses the protection of the debtor against judicial enforcement against this property in the event of a significant disproportion between the value of the property and the amount of the enforced claim. It should be noted that in some cases, however, it is possible to set a date for the auction of a seized residential property, regardless of the amount of the said amount. Moreover, the new regulation excludes the auction of residential immovables during the pandemic threat or pandemic state and 90 days after its end.

Keywords: court enforcement against immovable property, immovable property auction, auction deadline, residential premises, creditor’s application

Bibliografia:

Bieranowski A., Nowelizacja kodeksu cywilnego statuująca ograniczony zakaz przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie – uwagi krytyczne, „Rejent” 2020/6.
Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.
Kulski R., Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na postępowanie cywilne, „Monitor Prawniczy” 2020/9.
Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.
Szymańska-Grodzka A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz, red. T. Szanciło, Legalis 2019.
Wengerek E., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części drugiej kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 1972.
Żyznowski T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz, red. A. Marciniak, Warszawa 2020.


Paweł Dzienis
doktor nauk prawnych, sędzia i wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Białymstoku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. ORCID: 0000-0002-8243-7147

Pisemna forma dowodu z zeznań świadka w świetle wykładni art. 2711 k.p.c. i jej zastosowanie nie tylko w czasie stanu epidemii

Na temat dowodu z zeznań świadka na piśmie powstało wiele wypowiedzi pochodzących z etapu prac legislacyjnych i chwili wejścia w życie tej regulacji. Aktualnie należy odczytać tę regulację w nowych warunkach, jakie stwarza dla wymiaru sprawiedliwości stan epidemii. W artykule została przenalizowana instytucja pisemnej formy zeznań świadka w kontekście jej powszechności. Autor poszukuje odpowiedzi o wymiar tej powszechności. Z jednej bowiem strony ustawodawca, nowelizując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, rozszerzył taką formę na wszystkie postępowania i nie wprowadził ograniczeń w zakresie jej dopuszczalności. Z drugiej zaś strony na ową powszechność wpływa fakt, że zasadą pozostają ustne zeznania świadka z art. 271 k.p.c. Pisemne są stosowane, gdy sąd wyraźnie tak postanowi. Czy może tak zdecydować tylko z uwagi na stan epidemii? Autor bada również relację pisemnej formy do zasady bezpośredniości. Przedmiotem rozważań są również praktyczne aspekty stosowania tytułowej regulacji i jej wpływ na sprawność postępowania cywilnego. Rozważania poczynione w ramach artykułu stanowiły asumpt do sformułowania wniosków legislacyjnych mających na celu usprawnienie stosowania tej formy dowodu z zeznań świadka.

Słowa kluczowe: świadek, postępowanie dowodowe, stan epidemii, zasada bezpośredniości, zeznania pisemne

 

dr Paweł Dzienis 
Judge and Vice-President of the District Court in Białystok, delegated to judge in the Regional Court in Białystok, lecturer at the Polish National School of Judiciary and Public Prosecution. ORCID: 0000-0002-8243-7147

A written form of proof from the witness testimony in the light of the interpretation of art. 2711 of the Polish Code of Civil Procedure and its application not only during pandemic

There are many works devoted to the subject of evidence from a witness testimony in writing, that were written in the course of the legislative work phase and at the moment of entry into force of this regulation. Currently, this regulation should be read in the new judiciary conditions created by the state of the pandemic. The article analyses the institution of the written form of a witness’s testimony in the context of its universality. On the one hand, by amending the provisions of the Polish Code of Civil Procedure, the legislator extended this form to all proceedings and has not introduced restrictions as to its admissibility. On the other hand, this universality is influenced by the fact that the oral testimony of a witness under Art. 271 of the Polish Code of Civil Procedure is a rule. Written evidence is used when the court expressly decides so. May the court decide about the type of evidence only because of the state of the pandemic? The author also examines the relationship of the written form to the principle of directness. Also practical aspects of the application of the title regulation and its impact on the efficiency of civil proceedings are discussed. The conclusions drawn in the article enable the author to formulate legislative proposals aimed at improving the application of this form of evidence from the testimony of a witness.

Keywords: witness, evidence proceedings, pandemic status, principle of directness, written testimony

Bibliografia:

Bieliński A.K., Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym, Warszawa 2007.
Dziurda M., Dowód z zeznań świadka na piśmie, „Palestra” 2019/11–12.
Gil I., Gil P., Dowodzenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2019.
Gołaczyński J., Szostek D. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Warszawa 2019.
Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1–42412, Warszawa 2020.
Homenda M., Pisemne zeznania świadka według nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. Uwagi w świetle zasad postępowania cywilnego, „Polski Proces Cywilny” 2019/3.
Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019, LEX 2019.
Klonowski M., Kierunki zmian postępowania cywilnego w projekcie Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. – podstawowe założenia, przegląd proponowanych zmian i ich ocena, „Polski Proces Cywilny” 2018/2.
Krakowiak M., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (Część IV – Dowody; Postępowanie dowodowe), „Monitor Prawniczy” 2019/24.
Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–50538, LEX 2020.
Marciniak A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 2051–42412, Warszawa 2019.
Marszałkowska-Krześ E. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2020.
Piaskowska O.M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, Warszawa 2020.
Skibińska M., Dowód z zeznań świadka w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 8.01.2019 r. [w:] Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, red. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Warszawa 2019.
Subtelna M., Dowód z zeznań świadka na piśmie w świetle art. 2711 Kodeksu postępowania cywilnego, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2020/10.
Szanciło T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Komentarz. Art. 1–50539. Tom I, Warszawa 2019.
Wołodkiewicz B., Zmiany w postępowaniu dowodowym wprowadzone nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. [w:] Reforma czy kolejna nowelizacja? Uwagi na tle ustawy z 4.7.2019 r. zmieniającej KPC, red. P. Rylski, Warszawa 2020.
Zembrzuski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II, Warszawa 2020.


Patryk Filipiak
adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat. ORCID: 0000-0002-2361-0106

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe: przegląd regulacji prawnych ustanowionych w reakcji na skutki epidemii wirusa SARS-CoV-2

Artykuł przedstawia regulacje prawne dotyczące podmiotów niewypłacalnych wprowadzone do polskiego porządku prawnego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w okresie od marca do września 2020 r. W szczególności omówione zostały unormowania stanowiące bezpośrednią próbę reakcji na kryzys gospodarczy (uproszczone postępowanie restukturyzacyjne, zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości) na tle ogólniejszych instrumentów prawnych do walki ze zjawiskiem upadłości (pomoc publiczna na restrukturyzację). Ocena wprowadzonych regulacji nie daje jednoznacznie pozytywnego rezultatu. Docenić należy jednak przyjęte rozwiązania, które wpisują się w kierunki wyznaczone do wdrożenia przez dyrektywę UE w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej.

Słowa kluczowe: niewypłacalność, upadłość, restrukturyzacja, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, pomoc publiczna w restrukturyzacji, obowiązek złożenia wniosku o upadłość, tarcza antykryzysowa

 

Patryk Filipiak 
Assistant Professor at the Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan, licensed restructuring counsellor, advocate. ORCID: 0000-0002-2361-0106

Restructuring and insolvency proceedings: a review of legal regulations in response to the effects of the SARS-CoV-2 virus pandemic

The article presents legal regulations concerning insolvent entities introduced into the Polish legal order in connection with the SARS-CoV-2 virus pandemic in the period from March to September 2020. In particular, it discusses regulations which are a direct attempt to respond to the economic crisis (simplified restructuring proceedings, suspension of the obligation to file an insolvency application) against the background of more general legal instruments to struggle with the phenomenon of insolvency (public aid for restructuring). The evaluations of the introduced regulations do not give a clearly positive result. However, the adopted solutions, which are in line with the directions set for implementation by the EU Directive on the framework of preventive restructuring, should be appreciated.

Keywords: insolvency, bankruptcy, restructuring, simplified restructuring procedure, public aid in restructuring, obligation to file for bankruptcy, anti-crisis shield

Bibliografia:

Adamus R., Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020.
Filipiak P., Hrycaj A. (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2019.
Filipiak P., Hrycaj A. (red.), Upadłość konsumencka. Komentarz, Warszawa 2020.
Filipiak P., Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2020.
Filipiak P., Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – wybrane instytucje i przebieg, „Doradca restrukturyzacyjny” 2020/3.
Frosztęga N., Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia wybrane, „Doradca restrukturyzacyjny” 2020/3.
Madaus S., Wessels B., Boon G-J., Stanowisko w sprawie reakcji na epidemię COVID przygotowane przez The Conference of European Restructuring and Insolvency Law, https://www.ceril.eu/news/ceril-statement-2020-1.
Tatara K., Trela Ł., Wybrane problemy z zakresu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, „Doradca restrukturyzacyjny” 2020/3.
Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2019.


Arkadiusz Sadza
doktor nauk prawnych, Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, asesor sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie. ORCID: 0000-0002-8238-6255

Stwierdzenie przez referendarza sądowego zasadności skargi wniesionej na jego własne postanowienie

W artykule podjęto próbę oceny nowych (tj. wprowadzonych ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw) uregulowań pozwalających referendarzowi sądowemu na stwierdzenie zasadności skargi wniesionej na jego własne postanowienie. W ocenie autora, pomimo tego, że zmiana ta może w pewnych przypadkach prowadzić do usprawnienia postępowania, jej wprowadzenie wydaje się jednak z co najmniej kilku przyczyn dyskusyjne. W opracowaniu zaprezentowano najistotniejsze mankamenty nowej regulacji oraz obawy związane z jej wprowadzeniem. Przedstawiono również propozycję racjonalnej wykładni art. 39822 § 4 k.p.c.

Słowa kluczowe: referendarz sądowy, stwierdzenie zasadności skargi, skarga na orzeczenie referendarza sądowego

dr Arkadiusz Sadza 
Department of Civil Procedure and International Trade Law, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, assistant judge at the District Court for Lublin – Zachod in Lublin. ORCID: 0000-0002-8238-6255

Determining the validity of a complaint by court referendaries against their own decision

The article attempts to analyse new regulations (i.e. regulations introduced to the legal system by the Act of 4 July 2019 amending the act – Polish Code of Civil Procedure and certain other acts) allowing the court referendary to determine the validity of a complaint against his or her own decision. According to the author, even if this change may make the procedure more efficient, the new regulations seem questionable at least for several reasons. The article presents the most important shortcomings of new regulations and concerns arising from these provisions. Furthermore, the proposition of reasonable interpretation of article 39822 § 4 of the Polish Code of the Civil Procedure is presented.

Keywords: court referendary, determination of the validity of a complaint, complaint against a decision of a court referendary

Bibliografia:

Arkuszewska A.M., Kontrola postanowienia wydanego w wyniku rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego – glosa, „Iustitia” 2015/1.
Arkuszewska A.M., Pozycja procesowa referendarza sądowego – de lege lata i de lege ferenda, „Iustitia” 2015/3.
Arkuszewska A.M., Referendarz sądowy nie jest uprawniony do rozpoznawania skarg na czynności komornika (art. 767 k.p.c.). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2014 r. III CZP 30/14 (Lex Polonica nr 8532895), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria prawnicza. Prawo” 2015/89.
Arkuszewska A.M., Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011.
Arkuszewska A.M., Środki zaskarżania czynności procesowych referendarza sądowego w sądowym postępowaniu administracyjnym, „Monitor Prawniczy” 2013/14.
Bik M., Rozpoznanie zażalenia przez sąd, który wydał zaskarżone postanowienie (art. 395 § 2 k.p.c.), „Polski Proces Cywilny” 2013/4.
Bladowski B., Glosa do postanowienia SN z 14.11.2001 r., II CZ 76/01, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003/6.
Bladowski B., Rozpoznanie zażalenia w postępowaniu cywilnym, „Nowe Prawo” 1973/5.
Błaszczak Ł., Pyrz M., Zawilińska A., Kilka uwag w kwestii odmowy dokonania czynności notarialnej oraz charakteru prawnego zażalenia z art. 83 ustawy prawo o notariacie, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2017/4.
Bomba K., Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego, Warszawa 2020.
Broniewicz W., Dopuszczalność środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym ze względu na przedmiot zaskarżenia, „Państwo i Prawo” 1997/5.
Drozdowicz K., Czy uchylenie art. 370 KPC przyspieszy rozpoznawanie spraw przed sądami II instancji?, „Monitor Prawniczy” 2019/4.
Dudka K., Funkcjonowanie instytucji referendarza sądowego w sprawach karnych – możliwe pola poszerzenia zakresu uprawnień referendarza w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu wykonawczym, Warszawa 2015.
Ereciński T. (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. II, Warszawa 2012.
Glapiński B., Sąd to sąd, referendarz to referendarz, „Rzeczpospolita” z 25.06.2008 r.
Gołaczyński J., Szostek D. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Warszawa 2019.
Grajewski A., Dzienis P., Legitymacja do zaskarżenia postanowienia o uchyleniu czynności komornika i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14 września 2016 roku (III CZP 37/16), „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2019/2.
Grzegorczyk P., Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym w świetle ustawy nowelizującej z 16 września 2011 r. – ogólna charakterystyka zmian, „Przegląd Sądowy” 2012/4.
Gudowski J. (red.), System prawa procesowego cywilnego, t. 3, Środki zaskarżenia, Warszawa 2013.
Horodniczy M., Wykonywanie przez referendarzy sądowych czynności z zakresu ochrony prawnej, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2012/3.
Iwulski J., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1993 r. III CZP 43/93, „Palestra” 1993/12.
Jakubecki A., Glosa do wyroku SN z 23.03.2006 r., IV CSK 123/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2007/4.
Jakubecki A., Glosa do uchwały SN z 23.08.2006 r., III CZP 56/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2007/12.
Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012.
Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019, LEX 2019.
Jakubecki A., Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 27 listopada 2017 r.) sporządzona na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, Warszawa 2018.
Jankowski J., Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (cz. III – Postępowanie uproszczone; Postępowanie nieprocesowe; Postępowanie zabezpieczające; Postępowanie egzekucyjne), „Monitor Prawniczy” 2019/22.
Jodłowski J., Resich Z., Postępowanie cywilne, Warszawa 1987.
Kajmowicz K., Skarga na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, „Polski Proces Cywilny” 2018/3 – dodatek specjalny.
Kościółek A., Pozycja procesowa referendarza sądowego w świetle regulacji elektronicznego postępowania upominawczego, Iustitia 3/2015.
Kotfasińska J., Środki zaskarżenia w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 8.01.2019 r. [w:] Postępowanie cywilne – wprowadzone i projektowane zmiany 2019, red. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Warszawa 2019.
Krajewski J., Zażalenie w postępowaniu cywilnym, „Palestra” 1973/11.
Krawiec A., Autokontrola decyzji administracyjnej, Kraków 2012.
Kunicki I., Ustosunkowanie się komornika do skargi na jego czynności [w:] Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów, red. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017.
Malczyk-Herdzina M., Skarga na orzeczenie referendarza sądowego [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd katedr postępowania cywilnego w Zakopanem (7–9.10.2005 r.), red. A. Oklejak, Kraków 2006.
Marcinkowski A., Kiedy zażalenie jest „oczywiście uzasadnione” w rozumieniu art. 395 § 2 k.p.c.?, „Palestra” 2000/9–10.
Marciniak A., Glosa do postanowienia SN z 18.02.2011 r., I CZ 10/11, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2012/9.
Marciniak A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 2051–42412, Warszawa 2019.
Markiewicz K., Uprawnienie referendarza do szczegółowego wyliczania kosztów sądowych (art. 108 § 1 KPC w zw. z art. 113 KSCU), „Monitor Prawniczy” 2012/7.
Marszałkowska-Krześ E., Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (z dnia 14 grudnia 2018 r.), Warszawa 2019.
Maziarz-Charuza A., Skarga na orzeczenie referendarza sądowego po nowelizacji z dnia 2 marca 2006 r., „Przegląd Sądowy” 2007/10.
Michta D., Opłata od skargi na czynności komornika wobec zmiany przepisów w zakresie jej wnoszenia, „Palestra” 2016/11.
Misztal-Konecka J., Kompetencje referendarza sądowego w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym a wymierzanie sprawiedliwości, „Monitor Prawniczy” 2017/8.
Misztal-Konecka J., Skarga na orzeczenie referendarza sądowego co do klauzuli wykonalności – wybrane problemy, „Przegląd Sądowy” 2011/1.
Morawski L., Zasady wykładni językowej, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2011/1.
Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964/3.
Oleszko A., Status prawny notariusza w systemie ustroju państwowego, „Rejent” 2005/12.
Oleszko A., Pastuszko R., Ustrój polskiego notariatu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014/22.
Olszanowski J., Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, „Polski Proces Cywilny” 2014/3.
Oręziak B., Kompetencje referendarza sądowego w polskiej procedurze karnej – analiza de lege lata, „Młody Jurysta” 2017/1.
Piaskowska O.M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, Warszawa 2020.
Piaskowska O.M. (red.)., Komentarz do niektórych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, LEX 2019.
Reiwer R., Komornik sądowy w nowej ustawie regulującej wykonywanie tego zawodu [w:] Status prawny komornika sądowego. Wyzwania współczesności, red. M. Jabłoński, A. Marciniak, Sopot 2016.
Rogowska B., Żmuda B., Status komornika sądowego jako quasi-przedsiębiorcy, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae” 2018/3, II–3.
Rojewski M. (red.), Metodyka pracy referendarza sądowego w wydziałach cywilnych, gospodarczych, ksiąg wieczystych, rejestru zastawów i prowadzącym e-sąd, Warszawa 2012.
Romańska M., Zażalenie do Sądu Najwyższego na uchylenie wyroku przez sąd drugiej instancji, „Przegląd Sądowy” 2013/6.
Rylski P., O nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 4.07.2019 r. w ogólności, „Palestra” 2019/11–12.
Rylski P., Pozycja ustrojowa i procesowa referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym, „Prawo w działaniu. Sprawy cywilne” 2011/10.
Rylski P., Tryb postępowania sądowego wywołanego wniesieniem zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej, „Polski Proces Cywilny” 2011/2.
Sadza A., Granice kognicji sądu rozpoznającego skargę na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym a nadzór judykacyjny z art. 759 § 2 k.p.c., „Przegląd Sądowy” 2020/4.
Sadza A., Nieusunięcie w terminie braków formalnych skargi na orzeczenie referendarza sądowego – forma i treść rozstrzygnięcia, „Monitor Prawniczy” 2014/18.
Sadza A., Skarga na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 4.7.2019 r., „Monitor Prawniczy” 2020/15.
Sadza A., Skarga na zarządzenie referendarza sądowego w świetle przepisów ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, „Polski Proces Cywilny” 2019/3.
Skoczylas J., Bogdan Bladowski, Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Zakamycze 1997, ss. 166 – recenzja, „Palestra” 1998/5–6.
Siedlecki W., Dopuszczalność rewizji cywilnej, „Palestra” 1983/1–2.
Siedlecki W., Dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego, „Nowe Prawo” 1983/3.
Siedlecki W., Zażalenie w procesie cywilnym de lege lata i de lege ferenda (I), „Nowe Prawo” 1960/4.
Siedlecki W., Zażalenie w procesie cywilnym de lege lata i de lege ferenda (II), „Nowe Prawo” 1960/5.
Sorysz M., Projektowane zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – zagadnienia wybrane (Druk nr 2678 Sejmu VII Kadencji). Głos w dyskusji, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2015/2.
Szanciło T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–50539, Warszawa 2019.
Szwast M., Referendarz sądowy w sądownictwie powszechnym – status prawny, rozwój kompetencji i jego ograniczenia, „Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Analizy i rekomendacje” 2016/2.
Śniady S., Charakter prawny i dopuszczalność skargi na postanowienia referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2015/3.
Śniady S., Konstytucyjność rozszerzenia kompetencji referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2018/5.
Śniady S., Referendarz sądowy w postępowaniu egzekucyjnym na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1311 ze zm.), „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2016/3.
Śniady S., Rozpoznanie skarg na postanowienie referendarza sądowego przez sąd orzekający jako sąd II instancji (art. 39823 k.p.c. i art. 7673a k.p.c.), „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015/4.
Świeczkowski J., Względna dewolutywność zażalenia w postępowaniu cywilnym (zagadnienia wybrane), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017/38.
Umiński M., Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym, „Rejent” 2018/4.
Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013.
Woźniewski K., Referendarz sądowy w postępowaniu karnym (uwagi na tle projektu zmian w Kodeksie postępowania karnego), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014/31.
Zamojski Ł., Skarga na czynność komornika sądowego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z 10.7.2015 r., „Monitor Prawniczy” 2016/21.
Zedler F., W kwestii doręczania odpisu zażalenia w razie uchylenia postanowienia przez sąd, który je wydał. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2010 r. (III CZ 100/09), „Polski Proces Cywilny” 2011/4.
Zembrzuski T., Dokąd zmierza apelacja w postępowaniu cywilnym, „Przegląd Sądowy” 2019/7–8.
Zembrzuski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I, Warszawa 2020.
Zembrzuski T., Nieważność postępowania w procesie cywilnym, Warszawa 2017.
Zembrzuski T., Odwoławczy charakter skargi na orzeczenie referendarza sądowego, „Monitor Prawniczy” 2014/3.
Zembrzuski T., Status ustrojowy asesora sądowego przed powierzeniem mu czynności sędziego, „Monitor Prawniczy” 2018/19.


Radosław Flejszar 
doktor habilitowany nauk prawnych, Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński. ORCID: 0000-0003-4161-4896
Udział w autorstwie tekstu – 50%
Małgorzata Malczyk 
doktor nauk prawnych, Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński. ORCID: 0000-0001-5625-979X
Udział w autorstwie tekstu – 50%

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego – Muszyna 2019

dr hab. Radosław Flejszar
Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University. ORCID: 0000-0003-4161-4896
Contribution – 50%
dr Małgorzata Malczyk
Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University. ORCID: 0000-0001-5625-979X
Contribution – 50%

The report from the Polish Meeting of the Civil Procedure Departments – Muszyna 2019


Magdalena Hudyma
doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, aplikantka adwokacka. ORCID: 0000-0002-3828-1296

Sprawozdanie z webinarium „Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne” (5.06.2020 r.)

Magdalena Hudyma
PhD student at the Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, Warsaw University, trainee solicitor. ORCID: 0000-0002-3828-1296

The report on the webinar „The impact of COVID-19 on civil procedure” (5 June 2020)

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top