Polski Proces Cywilny
Prawo01 czerwca, 2022

Polski Proces Cywilny 2/2022

Problemy pojęcia transgraniczności sprawy spadkowej i sądu w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012dr hab. Vytautas Nekrošius, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego 
Wydział Prawa i Administracji, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0869-8840

Problemy pojęcia transgraniczności sprawy spadkowej i sądu w świetle rozporządzenia (UE) nr 650/2012

Dnia 4.07.2012 r. przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Celem rozporządzenia jest zapewnienie sprawnego rozwiązywania kwestii związanych z transgranicznymi sprawami spadkowymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej, tj. zapewnienie możliwości załatwienia wszystkich formalności związanych z dziedziczeniem transgranicznym w jednym państwie. Zawarte w rozporządzeniu pojęcia sądu i transgranicznej sprawy spadkowej są bardzo ważne dla jego prawidłowego stosowania i one właśnie zostaną omówione w artykule. 

Słowa kluczowe: pojęcie sądu, unijne rozporządzenie spadkowe, unijne postępowanie cywilne

dr hab. Vytautas Nekrošius, Professor of University of Szczecin 
Faculty of Law and Administration, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0869-8840

Matters of Cross-Border Implications and the Concept of Court in the Succession Case under EU Regulation 650/2012 

On 4 July 2012, Regulation No 650/2012 of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Succession was adopted. The Regulation aims at ensuring smooth resolution of the matters of cross-border succession in the Member States of the European Union, i.e. ensuring that all formalities related to cross-border succession may be handled in one Member State. To properly apply the Regulation, the definitions of court, cross-border succession case and habitual residence of the deceased are especially significant and the article will focus on the said definitions.

Keywords: concept of court, EU succession Regulation, EU civil procedure

Bibliografia / References
Mačys V., Civilinio proceso paskaitos, Kaunas 1924. 
Žeruolis J. et. al., Tarybinė civilinio proceso teisė, Vilnius 1983.

dr Bartosz Trocha 
radca prawny, Łódź, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9548-871X

Pozywanie podmiotów zagranicznych w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym upominawczym

Z dniem 7.11.2019 r. weszła w życie zmiana Kodeksu postępowania cywilnego zakładająca rozszerzenie podmiotowego zakresu stosowania niektórych z tzw. postępowań przyspieszonych. Zgodnie z nową regulacją możliwe stało się pozywanie w tych postępowaniach podmiotów zamieszkałych lub mających siedzibę poza Polską. Aktualne brzmienie przepisów może jednak rodzić problemy praktyczne, na które zwrócono uwagę w artykule. 

Słowa kluczowe: międzynarodowe postępowanie cywilne, postępowania transgraniczne, podmioty zagraniczne, postępowania przyspieszone, doręczanie dokumentów, postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, elektroniczne postępowanie upominawcze

dr Bartosz Trocha 
attorney-at-law, Lodz, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9548-871X

Litigation against Foreign Persons in Writ-of-Payment Proceedings, Order-for-Payment Proceedings and Electronic Order-for-Payment Proceedings

On 7th November 2019 an amendment to the Polish Code of Civil Procedure providing the enlargement of the application scope of certain so-called accelerated proceedings entered into force. According to new rules, suing persons domiciled or having their seats outside Poland became possible. The article focuses on the current wording of the provisions which may generate problems in practice.

Keywords: international civil procedural law, cross-border proceedings, foreign persons, accelerated proceedings, service of documents, writ-of-payment proceedings, order-for-payment proceedings, electronic order-for-payment proceedings

Bibliografia / References
Arkuszewska A., Postępowanie w sprawach gospodarczych – nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007/1.
Bodio J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów nowelizacji 2019, red. A. Jakubecki, LEX 2019.
Brol J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 367–50537. Tom II, red. K. Piasecki, Warszawa 2010.
Cieślak S., Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postępowania nakazowego, upominawczego i uproszczonego, Warszawa 2004.
Dalka S. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2002.
Dalka S. [w:] System prawa procesowego cywilnego. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, red. Z. Resich, Wrocław 1987.
Demendecki T., Doręczenia w procesie cywilnym, Lublin 2015.
Draniewicz B., Piebiak Ł., Postępowania odrębne. Komentarz, Warszawa 2007.
Ereciński T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
Ereciński T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom VI, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
Feliga P. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–50539. Tom I, red. T. Szanciło, Warszawa 2019.
Flaga-Gieruszyńska K. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2008.
Flaga-Gieruszyńska K. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2019.
Flejszar R., Postępowania  przyspieszone po zmianach wprowadzonych nowelizacją KPC z 4.7.2019 r., „Monitor Prawniczy” 2019/21.
Flejszar R., Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze po nowelizacji z 4.7.2019 r. – wybrane zagadnienia [w:] Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, red. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, M. Malczyk, Warszawa 2020.
Flejszar R. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2016.
Goździaszek Ł., Elektroniczne postępowanie upominawcze, Warszawa 2014.
Goździaszek Ł. [w:] Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, red. J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2019.
Jaworski A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. P. Rylski, Legalis 2021.
Klonowski M., Kierunki zmian postępowania cywilnego w projekcie Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. – podstawowe założenia, przegląd proponowanych rozwiązań oraz ich ocena, „Polski Proces Cywilny” 2018/2.
Kostwiński M., Merytoryczne rozpoznanie sprawy w procesie cywilnym w ramach konstrukcji odrzucenia sporu, Warszawa 2019.
Kostwiński M., Postępowanie nakazowe i upominawcze po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a postulat szybkości postępowania cywilnego oraz zasada równości [w:] Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., red. S. Cieślak, Łódź 2020.
Manowska M., Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako merytoryczne orzeczenie sądu. Wybrane zagadnienia [w:] Proces Cywilny. Nauka, kodyfikacja, praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa 2012.
Manowska M., Postępowania odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2003.
Manowska M., Postępowanie nakazowe i upominawcze, Warszawa 2001.
Manowska M., Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, Warszawa 2008.
Marciniak A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 367–50537. Tom II, red. K. Piasecki, Warszawa 2010.
Muliński M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2020.
Olaś A., Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach na mocy nowelizacji z 4.7.2019 r. [w:] Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, red. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, M. Malczyk, Warszawa 2020.
Olaś A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. P. Rylski, Legalis 2021.
Pilich M., Zdolność sądowa oddziału przedsiębiorcy zagranicznego na tle prawnoporównawczym, „Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne” 2017/31.
Siedlecki W. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1969.
Torbus A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.
Trocha B., Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego znajdujące się poza częścią czwartą Kodeksu – próba systematyzacji [w:] Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. Ł. Błaszczak, I. Gil, E. Marszałkowska-Krześ, Sopot 2016.
Trocha B. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730–1217, red. J. Jankowski, Warszawa 2019.
Trocha B., Wzywanie podmiotu zagranicznego do próby ugodowej, „Monitor Prawniczy” 2017/22.
Uliasz M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2005.
Weitz K., Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005.
Wolwiak I., Doręczenia w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2015.
Zembrzuski T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.

dr Jakub Pawliczak 
Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2059-6775

Skarga kasacyjna w sprawach o nakazanie powrotu dziecka na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.

W postępowaniach o nakazanie powrotu bezprawnie uprowadzonego lub zatrzymanego dziecka do państwa jego stałego pobytu często wyłaniają się skomplikowane zagadnienia prawne. Na ogół związane są one z prawidłowym stosowaniem konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę oraz uzupełniających ją przepisów prawa unijnego. Ustawodawca dostrzegł ten problem, reformując w 2018 r. krajowe przepisy proceduralne w tej dziedzinie. Przywrócono wówczas dopuszczalność wnoszenia skargi kasacyjnej w tych sprawach. Ten nadzwyczajny środek zaskarżenia w postępowaniach o nakazanie powrotu dziecka ukształtowany został w sposób szczególny w zakresie podmiotów uprawionych do jego złożenia oraz terminu do wniesienia skargi. Po wejściu w życie nowych przepisów zostały one poddane wykładni w kilku zasługujących na uwagę orzeczeniach Sądu Najwyższego. Analizy wymaga także dopuszczalność oraz skutki wniesienia skargi kasacyjnej w świetle przepisów konwencji haskiej oraz rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111.

Słowa kluczowe: skarga kasacyjna, Sąd Najwyższy, bezprawne uprowadzenie dziecka, konwencja haska z 1980 r., rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111, wstrzymanie wykonania orzeczenia

dr Jakub Pawliczak 
Chair of Civil Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2059-6775

A Cassation Complaint in Proceedings for Ordering the Return of a Child under the 1980 Hague Convention

Complicated legal issues often arise in the course of the court proceedings for the return of a wrongfully removed or retained child to the state in which he or she was a habitual resident. In most cases these issues are related to the proper understanding of the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and provisions of the European Union law that complement it. The Polish lawmaker noticed this problem when reforming national procedural rules in this area in 2018. The admissibility of submitting the cassation complaint in such cases was restored. However, this extraordinary means of challenge in proceedings for ordering the return of a child was shaped in a special way with regard to entities entitled to submit it and the time limit for filing such complaint. After coming into force, the new regulations have been scrutinized in several Supreme Court rulings which merit attention. The admissibility and effects of submitting a cassation complain should also be discussed in the light of the provisions of the 1980 Hague Convention and Regulation (EU) 2019/1111.

Keywords: cassation complaint, Supreme Court, wrongful abduction of a child, 1980 Hague Convention, Regulation (EU) 2019/1111, suspension of the execution of a ruling

Bibliografia / References
Bagan-Kurluta K., Dobro dziecka w sprawach o uprowadzenie dziecka za granicę. Zmiany w prawie i ich spodziewane skutki, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2019/25.
Beaumont P., Trimmings K., Walker L., Holliday J., Child abduction: Recent jurisprudence of the European Court of Human Rights, „International & Comparative Law Quarterly” 2015/1 (64).
Białecki M., Orzekanie w sprawach o wydanie dziecka w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze w dniu 25 października 1980 r., Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021.
Bobrzyńska O., Nowa unijna regulacja spraw małżeńskich i rodzinnych – rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2020/3.
Dutta A., Schulz A., First cornerstones of the EU rules on cross-border child cases: The jurisprudence of the Court of Justice of the European Union on the Brussels IIa Regulation from C to Health Service Executive, „Journal of Private International Law” 2014/1 (10).
Gudowski J., Pogląd na kasację, „Przegląd Sądowy” 2013/4.
Gudowski J., Postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, „Przegląd Sądowy” 2002/1.
Jagieła J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729, red. A. Marciniak, Warszawa 2020.
Jaworski A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. P. Rylski, Legalis 2021.
Jędrejek G., Zawieszenie postępowania w przedmiocie władzy rodzicielskiej wskutek wszczęcia postępowania na podstawie konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę [w:] Ius et mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi, red. T. Guz, R. Mazurkiewicz, M.R. Pałubska, Lublin 2011.
Keller H., Heri C., Protecting the Best Interests of the Child: International Child Abduction and the European Court of Human Rights, „Nordic Journal of International Law” 2015/84.
Kluza J., Nowelizacja krajowych przepisów dotyczących wykonywania Konwencji haskiej, „Ius Novum” 2020/3.
Kłos M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 2051–42412, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.
Kulas M., Praktyka stosowania konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (cz. 1), „Palestra” 2009/5–6.
Łazarska A., Górski K. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–50539, red. T. Szanciło, Warszawa 2019.
Markiewicz K., Postanowienia formalne kończące postępowanie w trybie nieprocesowym, „Polski Proces Cywilny” 2012/1.
McEleavy P., The European Court of Human Rights and the Hague Child Abduction Convention: Prioritising Return or Reflection?, „Netherlands International Law Review” 2015/62.
Olczak-Dąbrowska D. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 506–1217, red. T. Szanciło, Warszawa 2019.
Partyk A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz, red. A. Piaskowska, Warszawa 2020.
Pataut É., Gallant E. [w:] Brussels IIbis Regulation. European Commentaries on Private International Law, ECPIL, Volume IV, red. U. Magnus, P. Mankowski, Köln 2017.
Pawliczak J., Reformed Polish court proceedings for the return of a child under the 1980 Hague Convention in the light of the Brussels IIb Regulation, „Journal of Private International Law” 2021/3 (17).
Pawliczak J., Zmiana unijnych przepisów o uprowadzeniu dziecka za granicę, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021/2.
Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, Opinia o projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustawy (RL-0303–6/17), „Przegląd Legislacyjny” 2019/1.
Radwan M., Wybrane zagadnienia postępowania wywołanego przez bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka w innym państwie członkowskim, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011/2.
Strus Z., Strus-Wołos M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Artykuły 506–729, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021.
Wach-Pawliczak M., Pawliczak J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. P. Rylski, Legalis 2021.
Weitz K., Zaskarżalność postanowienia oddalającego wniosek o zlecenie kuratorowi sądowemu przymusowego odebrania osoby, „Palestra” 2007/11–12.
Wójcik M.P. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1–729, red. A. Jakubecki, LEX 2019.
Zedler F., Glosa do uchwały SN z 9.02.2007 r. (III CZP 156/06), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008/7–8, poz. 76.
Zembrzuski T., Rola Prokuratora Generalnego w cywilnym postępowaniu kasacyjnym, „Prokuratura i Prawo” 2006/2.
Zembrzuski T., Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011.
Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019.

Natalia Oślizło-Doskocz 
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Kolegium Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Pracy; referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6832-1025

Wybrane kierunki rozwoju zabezpieczenia udzielanego przed wszczęciem postępowania cywilnego

Artykuł poświęcony został problematyce zabezpieczenia udzielanego przed wszczęciem postępowania cywilnego. Analiza dokonywana jest w świetle zmian wprowadzonych na podstawie ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta miała na celu między innymi wyeliminowanie problemów związanych z udzieleniem zabezpieczenia. Jako środek do osiągnięcia tego celu wybrano zmianę opłat sądowych w postępowaniu zabezpieczającym. W artykule pokazane są zarówno przyczyny, jak i skutki nowelizacji. Nadto sformułowano w nim postulaty de lege ferenda. 

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, postępowanie zabezpieczające, ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Natalia Oślizło-Doskocz 
WSPIA University of Rzeszow, The College of Law, Department of Civil Law and Labour Law; Legal Secretary at the Regional Court in Rzeszow, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6832-1025

Directions of Development of Security Granted before Instituting Civil Proceedings 

The aim of this article is to present the claim-securing proceedings before instituting proceedings. The analysis is carried out in the light of amendments introduced under the Polish Act of 4 July 2019 amending the Act – Code of Civil Procedure and certain other acts. The amendments are intended, among other things, to eliminate problems that may arise in relation to the application of claim-securing proceedings. The modification of court fees was chosen as a measure to achieve this goal. The article shows both the causes and the effects of the amendments. The author also formulates the de lege ferenda postulates. 

Keywords: civil procedure, claim-securing proceedings, Polish Act of 4 July 2019 amending the Act – Code of Civil Procedure and certain other acts

Bibliografia / References
Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, Lwów 1933.
Cieśliński M.M., Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód, Warszawa 2014.
Golak M., Upadek zabezpieczenia w postępowaniu cywilnym, Sopot 2020.
Jagieła J., Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2007.
Jakubecki A., Nadużycie prawa procesowego cywilnego w postępowaniu zabezpieczającym [w:] Nadużycie prawa procesowego cywilnego, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, F. Zedler, Warszawa 2019.
Jakubecki A. [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom 5. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, A. Jakubecki, Warszawa 2016.
Jedynak R., Częściowa zapłata nie spowoduje upadku zabezpieczenia w całości, „Prawo i podatki” 2015/119, https://www.kancelariaprawnajr.pl/cms-content/uploads/2015/09/PIP-09-2015.pdf.
Misztal-Konecka J., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.
Muliński M., Najnowsze zmiany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” 2015/6.
Pogonowski P., Efektywne postępowanie zabezpieczające jako gwarancja efektywności wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, „Przegląd Sądowy” 2021/1.
Richter M., Kodeks postępowania cywilnego z przepisami wprowadzającemi oraz pokrewnemi ustawami i rozporządzeniami, Przemyśl–Warszawa 1933.
Sołtysik S. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I, red. T. Zembrzuski, Warszawa 2020.
Śledzińska-Simon A., Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności. Teoria i praktyka, Wrocław 2019, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102713.

dr Krzysztof Drozdowicz 
adiunkt, Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3016-2663

Status prawny redaktora naczelnego dodatku dziennika lub czasopisma. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 4.09.2020 r., II CSK 801/18 

Niniejsza glosa poświęcona jest problemowi statusu prawnego redaktora naczelnego dodatku dziennika lub czasopisma. W wyroku z 4.09.2020 r. SN stanął na stawisku, że sytuacje, w których materiał prasowy został opublikowany w jednostce prasy związanej organizacyjnie z większą całością, jak np. dodatek, magazyn lokalny, branżowy czy tematyczny mogą stwarzać trudności związane z określeniem strony pozwanej w procesie o sprostowanie. Regułą powinno być ponoszenie odpowiedzialności za publikację sprostowania przez redaktora naczelnego tytułu wpisanego do rejestru dzienników i czasopism. Od tej reguły SN przewiduje wyjątek mający miejsce wówczas, gdy wydawca prowadzi działalność prasową w sposób wywołujący u przeciętnego odbiorcy uzasadnione, mylne przeświadczenie, że dany dziennik lub czasopismo posiada samodzielną redakcję kierowaną przez własnego redaktora naczelnego. Nie ma przy tym znaczenia to, czy redakcja dodatku faktycznie samodzielnie decyduje o publikowanych treściach, czy też nie. Kluczowy jest fakt prowadzenia działalności prasowej w sposób wywołujący u zewnętrznego odbiorcy pozór funkcjonowania w roli dziennika lub czasopisma, wyposażonego we własną redakcję z odrębnym redaktorem naczelnym na czele. Autor glosy popiera to stanowisko, uważając, że dopuszczalny byłby nawet dalej idący pogląd, zgodnie z którym redaktor naczelny kierujący pracami dodatku wydania głównego zawsze ponosi odpowiedzialność za publikację sprostowania, niezależnie od wpisu do rejestru czasopism.

Słowa kluczowe: redaktor naczelny, sprostowanie prasowe, prawo prasowe, dodatek lokalny

dr Krzysztof Drozdowicz 
Assistant Professor, Department of Civil Proceedings, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznan, attorney-at-law, Poland 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3016-2663

The Status of the Editor-in-Chief of Press Supplements. A Gloss to the Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 4 September 2020, Court File no. II CSK 801/18

This article deals with the status of the editor-in-chief of the press supplement. The Supreme Court in its judgment of 4 September 2020 ruled that situations in which the press material was published in an organizationally related press unit, such as a supplement, a local, trade or thematic magazine, may cause difficulties in identifying the defendant in the process for the publication of a correction. The rule should be that the editor-in-chief entered in the press register bears responsibility for the publication of a press correction. However, the Supreme Court provides for an exception to this rule when the publisher conducts press activities in a way that causes the average recipient to believe that a given press has an independent editorial office headed by its own editor-in-chief. It does not matter whether the editorial office of the add-on actually decides on the published content or not. The key is the fact of conducting press activity in a way that gives the external recipient the appearance of functioning as a journal or magazine, with its own editorial office headed by a separate editor-in-chief. The author of the gloss supports this position, believing that an even more far-reaching view might be acceptable, according to which the editor-in-chief of the local press supplement is always responsible for publishing a press correction, regardless of whether the supplement is entered in the press register.

Keywords: editor-in-chief, correction press release, press law, local supplement

Bibliografia / References
Adamski A., Strony internetowe a wymóg rejestracji prasy, „Państwo i Prawo” 2010/2.
Balcarczyk J., Prasa internetowa – rejestracja?, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2010/1.
Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Karków 1999.
Brzoziewska-Pasieka M., Olszyński M., Pasieka J., Prawo prasowe. Komentarz praktyczny, Warszawa 2013.
Czarny-Drożdzejko E., Glosa do postanowienia SN z dnia 26 lipca 2007 r., IV KK 174/07, „Przegląd Prawa Publicznego” 2008/9.
Drozdowicz K., Dochodzenie roszczeń o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego, Warszawa 2017.
Drozdowicz K. [w:] Prawo prasowe. Komentarz, red. M. Zaremba, Warszawa 2018.
Drozdowicz K., Zdolność sądowa redaktora naczelnego w postępowaniu o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22.06.2017 r., III CZP 8/17, „Polski Proces Cywilny” 2018/4.
Dziurda M., Strona pozwana w sprawach o publikację sprostowania prasowego, „Monitor Prawniczy” 2017/23.
Kosmaty P., Wykroczenia w działalności prasowej dziennikarzy, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2018/4 (32).
Kosmus B. [w:] Prawo prasowe. Komentarz, red. B. Kosmus, G. Kuczyński, Warszawa 2013.
Machała W., Glosa do wyroku SN z dnia 4 września 2020 r., II CSK 801/18, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2021/7–8.
Misztal-Konecka J., Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa prasowego [w:] Status prawny dziennikarza, red. W. Lis, Warszawa 2014.
Obrębski R., Zdolność sądowa redaktora naczelnego w sprawach o sprostowanie publikacji prasowej, „Polski Proces Cywilny” 2016/2.
Orlik K. [w:] Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych. Komentarz, red. K. Orlik, Legalis 2017.
Romańska M. [w:] Dobra osobiste i ich ochrona, red. M. Romańska, Legalis 2020.
Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, LEX 2008.
Syldatk Ł. [w:] Prawo prasowe. Komentarz, red. B. Kosmus, G. Kuczyński, Warszawa 2018.
Zaremba M., Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, Warszawa 2007.

dr Rafał Kos 
adwokat, Kraków, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1697-5956

Zbycie praw objętych sporem w toku postępowania arbitrażowego. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.09.2020 r., VII AGa 2119/18

Skutek zbycia rzeczy lub praw objętych sporem w toku postępowania przed sądem polubownym jest dla pewności obrotu prawnego zagadnieniem niezmiernie doniosłym, a równocześnie stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla nauki prawa arbitrażowego, które doktryna prawa nieomal zignorowała. Zagadnienie to nie doczekało się dotychczas także rozstrzygnięcia w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Glosowane orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest pierwszym judykatem, który rozstrzyga tę kwestię. W ocenie Sądu o tym, czy zbywca prawa stanowiącego przedmiot sporu arbitrażowego zachowuje legitymację formalną i może ze skutkiem dla nabywcy kontynuować postępowanie arbitrażowe, decyduje wyłącznie wola stron umowy przenoszącej to prawo. Niniejszy artykuł kwestionuje trafność tego poglądu na tle obowiązujących przepisów.

Słowa kluczowe: następstwo prawne, następstwo procesowe, res litigiosa, związanie następcy syngularnego wyrokiem arbitrażowym

dr Rafał Kos 
attorney-at-law, Cracow, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1697-5956

The Transfer of Rights by the Claimant during Pending Arbitral Proceedings. A Critical Gloss to the Award Issued by the Warsaw Court of Appeal of 30 September 2020, Court File no. VII AGa 2119/18

The subject of the article is an analysis of the decision of the Warsaw Court of Appeal of 30 September 2020 (court file no. VII AGa 2119/18) stating that it is upon the parties consent whether the principle of res litigiosa applies in arbitration proceeding, or does not apply. Having carried out a thorough analysis the author points out that the source of the possible application of the institution of res litigiosa (procedural substitution referred to in Article 192(3) of the Polish Code of Civil Procedure) in arbitral proceedings cannot be the will of the parties to a contract for the transfer of a right that is the subject matter of a pending dispute, i.e. the will of one of the parties to the arbitration and a third party. Therefore, the thesis of the decision of the Warsaw Court of Appeal of 30 September 2020 deserves criticism. Undeniably a civil law contract cannot be an independent source of procedural substitution. Thus, the essence of the problem, the resolution of which the Warsaw Court of Appeal unfortunately evaded, lies in decising whether the source of this substitution can be applied by way of analogiae legis of the provision of Art. 192 (3) of the Polish Code of Civil Procedure. The justification proposed in the doctrine for resorting to this analogy, generally based only on the considerations of procedural economy (expressed in the desirability of avoiding double litigation over the same subject matter of the dispute), is not satisfactory and requires a more in-depth analysis. This analysis needs to include the legal interest of both parties of the pending arbitration proceedings, the claimant and the defendant, as well as the interest of the claimant’s successor. The arbitral tribunal discretion when deciding over the claimant’s successor intervention (contrary to the state court mandatory obligation to accept this intervention and provide the claimant’s successor full access to the pending proceeding) seems to be a prevalent argument against the application of Art. 192 (3) of the Polish Code of Civil Procedure in arbitral proceedings.

Keywords: legal succession, procedural succession, res litigiosa principle, binding effect of the arbitration award on the singular successor

Bibliografia / References
Bosch W., Rechtskraft und Rechtshaengihkeit im Schiedsverfahren, Tuebingen 1991.
Frąckowiak J. [w:] System Prawa Prywatnego. T. 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2004.
Grzegorczyk P., Legitymacja procesowa – pojęcie, funkcje i reżim procesowy, „Przegląd Sądowy” 2020/2.
Kos R., Konstytucyjny model „prawa do sądu” a deficyt formalizmu w wielopodmiotowym postępowaniu arbitrażowym ze stosunku spółki handlowej [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, Warszawa 2016.
Krajewski J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, Warszawa 1989.
Kunicki M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom IA. Komentarz. Art. 1–424(12), red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2020.
Machnikowski P. [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 5. Zobowiązania – część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013.
Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2021.
Martens F., Wirkungen der Schiedsvereinbarung und des Schiedsverfahrens auf Dritte, Frankfurt am Main 2005.
Orzeł-Jakubowska A., Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych, Warszawa 2021.
Pazdan M. [w:] System Prawa Prywatnego. T. 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.
Pyziak-Szafnicka M., Prawo podmiotowe, „Studia Prawa Prywatnego” 2006/1.
Romańska M., Zbycie rzeczy lub prawa objętych sporem (art. 192 pkt 3 KPC) w orzecznictwie sądowym [w:] Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. Tom II, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011.
Weitz K., Następstwo prawne w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2012/11.
Wolter A., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986.
Zieliński M., Radwański Z., Wykładnia prawa cywilnego, „Studia Prawa Prywatnego” 2006/1.

prof. dr hab. Feliks Zedler 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6631-0122

Czy mienie objęte częściowym ograniczeniem egzekucji wchodzi do masy upadłości?

Artykuł poświęcony jest wykładni art. 63 ust. 1 pkt 1 Prawa upadłościowego, według którego do masy upadłości nie wchodzą przedmioty wyłączone od egzekucji według Kodeksu postępowania cywilnego. Autor wypowiada tezę, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o częściowym ograniczeniu egzekucji, które zezwalają niektórym wierzycielom na zaspokojenie swych należności z mienia wyłączonego od egzekucji dla większości wierzycieli, nie stosują się w postępowaniu upadłościowym, gdy choć jeden z wierzycieli, których ograniczenia te nie dotyczą, dochodzi swych roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

Słowa kluczowe: ograniczenia egzekucji, postępowanie upadłościowe

prof. dr hab. Feliks Zedler 
SWPS University of Social Sciences and Humanities in Warsaw, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6631-0122

Does the Property Subject to Partial Limitation of Enforcement Constitute a Part of Insolvency Estate?

The article is devoted to the interpretation of article 63.1(1) of the Polish Insoolvency Law, according to which the insolvency estate does not include the objects excluded from the enforcement pursuant to the Polish Code of Civil Procedure. The author puts forward a thesis that the provisions of the Polish Code of Civil Procedure on partial limitation of enforcement, which allow some creditors to satisfy their claims from the property excluded from the enforcement for the majority of creditors, do not apply in insolvency proceedings when at least one of the creditors, not affected by these limitations, asserts his or her claims in insolvency proceedings.

Keywords: limitation of enforcement, insolvency proceedings

Bibliografia / References
Chrapoński D., Wyłączenia z masy upadłości, Legalis 2010.
Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010.
Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.

dr hab. Andrzej Olaś 
adiunkt, Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, adwokat, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2295-8645

Czy w postępowaniu egzekucyjnym sąd jest związany wydanym przez siebie uprzednio w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego rozstrzygnięciem nadzorczym?

Artykuł stanowi próbę rozstrzygnięcia kwestii postawionej w jego tytule, a mianowicie czy w postępowaniu egzekucyjnym sąd jest związany wydanym przez siebie uprzednio w ramach nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komornika rozstrzygnięciem (art. 759 § 2 k.p.c.). Analiza istoty i celu rozstrzygnięć nadzorczych, a następnie istoty oraz celów zasady związania sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym w konfrontacji ze specyfiką postępowania egzekucyjnego oraz rozstrzygnięć wydawanych przez sąd egzekucyjny w ramach nadzoru judykacyjnego sprawowanego nad czynnościami komornika w tym postępowaniu, prowadzi autora do pozytywnej odpowiedzi na ww. pytanie. Sąd egzekucyjny, sprawujący nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika w postępowaniu egzekucyjnym, pozostaje związany na podstawie art. 359 § 1 w zw. z art. 332 § 1 zd. 1 w zw. z art. 358 i 361 k.p.c. i w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. własnymi rozstrzygnięciami nadzorczymi wydanymi w trybie nadzoru judykacyjnego, o którym mowa w art. 759 § 2 k.p.c., w sytuacji braku zmiany faktycznych lub prawnych okoliczności sprawy w zakresie istotnym dla treści tych rozstrzygnięć. Za prawnie relewantną zmianę okoliczności sprawy nie może być przy tym uznana zmiana oceny prawnej w zakresie rozstrzyganej uprzednio kwestii (w tym wykrycie uprzedniego błędu co do sposobu wykładni bądź zastosowania właściwych norm prawnych) ani też zmiana składu orzekającego sądu realizującego nadzór judykacyjny nad egzekucją, pociągająca za sobą odmienną niż uprzednio ocenę w niezmienionych okolicznościach faktycznych i prawnych.

Słowa kluczowe: nadzór judykacyjny sądu nad czynnościami komornika, związanie sądu rozstrzygnięciem nadzorczym w postępowaniu egzekucyjnym

dr hab. Andrzej Olaś 
Assistant Professor, Department of Civil Proceedings, Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Cracow, attorney-at-law, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2295-8645

Is the Court Bound by its Previous Supervisory Decisions Rendered in the Course of Enforcement Proceedings under Art. 759 § 2 of the Polish Code of Civil Procedure?

The article is an attempt to resolve the issue posed in its title, namely whether the court is bound by its previous supervisory decisions issued in the course of enforcement proceedings pursuant to the Article 759 § 2 of the Polish Code of Civil Procedure (CCP). The analysis of the essence and purpose of supervisory decisions, and then the notion and objectives of the principle of binding the court by a judgment issued in civil proceedings in contentious matters in confrontation with the specificity of enforcement proceedings and decisions issued by the enforcement court as part of judicial supervision over the activities of a court enforcement officers in these proceedings, leads the author to a positive answer to the above-mentioned question. Pursuant to Art. 359 § 1 in conjunction with Articles 332 § 1 sentence 1, 358 and 361 and 13 § 2 of the CCP the enforcement court that exercises judicial supervision over the conduct of the court enforcement officer remains bound by its own previous supervisory decisions issued under the judicial supervision procedure referred to in Art. 759 § 2 of the CCP, safe for instances of occurrence of changes in the factual and legal circumstances of the case to the extent relevant to the content of these decisions. Changes in the legal assessment of the issue previously settled (including the detection of a previous error as to the interpretation or application of the relevant legal norms), or changes in the composition of the court exercising judicial supervision over enforcement proceedings do not constitute the material change of the circumstances of the case which would allow the court to pre-empt its previous supervisory decisions.

Keywords: judicial supervision over the activities of the court enforcement officer in enforcement proceedings, binding the court with a supervisory decision in enforcement proceedings

Bibliografia / References
Broniewicz W., Prawomocność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, „Studia Iuridica” 1976/5.
Broniewicz W. [w:] W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014.
Cieślak S. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 730–1217, red. J. Jankowski, Warszawa 2019.
Dalka S., Nadzór judykacyjny sądu nad czynnościami komornika w trybie art. 759 § 2 KPC, „Przegląd Egzekucji Sądowej” 2000/4.
Ereciński T. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
Gil I., Zakres dopuszczalnego nadzoru judykacyjnego nad komornikiem [w:] Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym, red. K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2021.
Gołąb A., Czy wskazana w postanowieniu o zawieszeniu podstawa jest wiążąca dla sądu, który wydał to postanowienie?, „Polski Proces Cywilny” 2013/2.
Grzegorczyk P., Granice nadzoru judykacyjnego sprawowanego nad komornikiem w trybie art. 759 § 2 k.p.c., „Palestra” 2007/9–10.
Grzegorczyk P. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
Gudowski J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
Jakubecki A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2021.
Kunicki I., Związanie sądu wydanym orzeczeniem w procesie cywilnym, Warszawa 2010.
Kunicki I. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 2051–42412, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.
Litauer J.J., Rektyfikacja wyroków w Polskiej Procedurze Cywilnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1933/1.
Manowska M. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–477(16), red. M. Manowska, Warszawa 2021.
Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.
Marciniak A. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz. Art. 730–10951, red. A. Marciniak, Warszawa 2020.
Odrowska-Stasiak M., Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym, Warszawa 2022.
Piasecki K., Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń sądów cywilnych, „Palestra” 1961/9.
Piasecki K., Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 1981.
Piasecki K. [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. II, red. Z. Resich, Wrocław 1987.
Pietrzkowski H., Nadzór sądu nad czynnościami komornika po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, „Przegląd Sądowy” 2019/6.
Rosengarten F., Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia orzeczeń w postępowaniu cywilnym, „Nowe Prawo” 1971/6.
Sikorski G. [w:] Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. System Postępowania Cywilnego. Tom 8, red. K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2021.
Stempniak A., Przyczynek do wykładni orzeczeń sądu, „Przegląd Sądowy” 2018/9.
Waligórski M., Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu, Warszawa 1947.
Waligórski M., Polskie prawo procesowe cywilne w świetle zasady dyspozycji, „Studia Cywilistyczne” 1963/2.
Wengerek E., Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, Wrocław 1974.
Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978.
Zedler F., Nadzór sądu nad czynnościami komornika na podstawie art. 759 § 2 k.p.c., „Nowe Prawo” 1975/7–8.
Zembrzuski T., Zarządzenia sądu z urzędu a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego i Skarbu Państwa [w:] Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, red. J. Jagieła, Warszawa 2020.

dr hab. Anna Machnikowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego 
Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5338-4069 

Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego (Jastrzębia Góra, 22–25.09.2021 r.)

dr hab. Anna Machnikowska 
Professor of University of Gdansk, Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5338-4069 

Meeting of Chairs and Departments of Civil Procedure (Jastrzębia Góra, 22–25 September 2021)

dr Dominika Mróz-Szarmach 
Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1076-2474

Sprawozdanie z V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych (Gdańsk, 22.09.2021 r.)

dr Dominika Mróz-Szarmach 
Department of Civil Procedure, Faculty of Law and Administration, University of Gdansk, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1076-2474

Report on the 5th Seminar of Young Civil Procedure Lawyers (Gdańsk, 22 September 2021)

Szymon Śniady 
doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego I, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, asesor sądowy Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Polska
OCRID: https://orcid.org/0000-0002-8633-4102
udział w autorstwie tekstu – 50%
Sandra Zientalewicz 
doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego I, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, asesor sądowy Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Polska
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2695-9220
udział w autorstwie tekstu – 50%

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Aksjologicznej „Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym” (Łódź, 26.03.2021 r., online)

Szymon Śniady 
doctoral student at the Chair of Civil Procedure I, Faculty of Law and Administration, University of Łódź, court assessor at the District Court for Łódź – Widzew in Łódź, Poland 
OCRID: https://orcid.org/0000-0002-8633-4102
contribution to the authorship of the text – 50%
Sandra Zientalewicz 
doctoral student at the Chair of Civil Procedure I, Faculty of Law and Administration, University of Łódź, court assessor at the District Court for Łódź – Śródmieście in Łódź, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2695-9220
contribution to the authorship of the text – 50%

Report from the Second Polish Axiological Conference “Professional Secrecy and Other Instruments of Protecting Trust in Representatives of Legal Professions in Civil Proceedings” (Łódź, 26 March 2021, Online)

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Back To Top