Prawo19 lutego, 2022

Podstawa prawna pomocy uczniowi - Michał Łyszczarz

Obowiązkiem szkoły jest m.in. dbanie o bezpieczeństwo uczniów. W niniejszym opracowaniu staram się wyjaśnić, jakie są kompetencje dyrektora w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jak radzić sobie z sytuacją, gdy dziecko wykazuje zachowania dające podstawy sądzić, że powinno zostać objęte specjalistycznym wsparciem.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/2

Obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów został wskazany w szeregu przepisów prawa oświatowego oraz aktów wykonawczych do ustaw. Wśród tych regulacji dwie najważniejsze to: art. 68 ust. 1 pkt 6 pr. ośw., zgodnie z którym dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także § 2 r.b.h.p. mówiący, że dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez nią poza obiektami szkolnymi.

Nigdzie jednak nie ma szczegółowej definicji, co właściwie należy rozumieć pod pojęciem „bezpieczeństwa”, którym posługują się przepisy. O ile w przywołanym rozporządzeniu pojęcie to wypada interpretować wyłącznie w kontekście wymienionych w tym akcie obowiązków, o tyle w rozumieniu Prawa oświatowego bezpieczeństwo rozumiane jest szerzej, z uwzględnieniem ogółu obowiązków, które wykonuje szkoła. Oznacza to, że dyrektor ma zapewnić takie warunki funkcjonowania placówki, by m.in. w razie potrzeby uczniowie mogli skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy dziecko wymaga takiego wsparcia ze względu np. na zdiagnozowaną chorobę psychiczną czy załamanie nerwowe, do którego doszło na terenie szkoły.

Nie w każdej takiej sytuacji placówka jest w stanie działać samodzielnie, więc jej zadaniem jest również zapewnienie prawidłowej współpracy z innymi podmiotami udzielającymi uczniowi specjalistycznej pomocy, jak choćby poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Aby jednak skorzystać z pomocy oferowanej przez takie jednostki, szkoła musi dysponować informacjami o stanie zdrowia dziecka.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top