Prawo01 lipca, 2022

Planowane zmiany w prawie pracy - Barbara Tomaszewska

Zagwarantowanie pracownikom dostępu do szczegółowych informacji dotyczących warunków pracy, zachowanie prawa do sprawiedliwego i równego traktowania w odniesieniu do nich oraz prawa do zwrócenia się o inną formę zatrudnienia, a także zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – to niektóre z planowanych zmian w Kodeksie pracy.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/6

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855391#12855391) jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):
- 2019/1152 z 20.06.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
- 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE.

Powinno to nastąpić do 1 sierpnia. W artykule omawiam poszczególne zmiany dotyczące pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły. W chwili zamykania tego numeru „Dyrektora Szkoły” nad projektem trwały jeszcze prace legislacyjne.

W projekcie zmian ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej k.p., proponuje się wiele rozwiązań zwiększających uprawnienia pracownika. Przykładowo nowy art. 183f k.p. ma zapobiegać niekorzystnemu traktowaniu osoby, która korzysta z uprawnień nadanych przepisami prawa pracy, oraz innego pracownika udzielającego jej wsparcia w jakiejkolwiek formie. Osoba, której prawa zostaną naruszone przez pracodawcę, będzie mogła ubiegać się o odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top