Prawo24 września, 2018

Ocena pracy nauczyciela - Bogusława Wojtczak

Z początkiem września wprowadzone zostały nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela. Zmianie uległy m.in. terminy, tryb oraz skala, a doszedł obowiązek ustalenia regulaminu oceny.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2018/9

Zasady oceny pracy określone w art. 6a KN stosuje się do wszystkich nauczycieli pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych bez względu na wymiar zatrudnienia.

Dyrektor jest zobowiązany przeprowadzać ocenę co trzy lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego (art. 6a ust. 1 pkt 3 KN). Ocenę dorobku zawodowego za okres stażu (pozytywna lub negatywną) zastąpiono oceną pracy (w skali stopniowej), uwzględniającą m.in. dorobek zawodowy za okres stażu (art. 6a ust. 1 pkt 1 i 2 KN). Tak jak dotychczas ocena pracy nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego może być także przeprowadzona w każdym czasie (jednak nie wcześniej niż po upływie roku od ustalenia oceny poprzedniej) z inicjatywy dyrektora lub na wniosek nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły i rady rodziców (art. 6a ust. 1d KN).

Obligatoryjny trzyletni termin ustalania oceny ulega przesunięciu w następujących sytuacjach (art. 6a ust. 1a–1c KN):

- jeśli upływa w okresie odbywania przez nauczyciela kontraktowego lub mianowanego stażu na kolejny stopień awansu, oceny dokonuje się dopiero po jego zakończeniu;

- w razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, trwającej dłużej niż trzy miesiące, trzyletni termin ulega przedłużeniu o jej czas;

- w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia nauczyciela ocena pracy jest przeprowadzana nie wcześniej niż po upływie roku od podjęcia pracy w danej szkole, a trzyletni termin ulega odpowiednio przedłużeniu.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top