Prawo01 września, 2022

Nowe zasady zatrudniania specjalistów - Agata Piszko

Niniejszy poradnik wskazuje na wchodzące od września obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie nowego art. 42d Karty Nauczyciela, czyli dotyczące m.in. zatrudniania specjalistów, w tym podjęcia uchwały ustalającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć specjalistów, oraz sposobów wyliczania obowiązkowych etatów.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/8

Pod koniec maja weszła w życie ustawa z 12.05.2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116) – dalej u.z.u.s.o. Dodała ona do Karty Nauczyciela art. 42d KN wymuszający konieczność zatrudnienia specjalistów, których dotychczasowy zakres został uzupełniony o stanowisko pedagoga specjalnego, oraz ustalający standardy zatrudniania tej grupy nauczycieli.

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji, o ile w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach takich jak: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze wszyscy nauczyciele mają odpowiednie przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, o tyle w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych przygotowanie w tym zakresie wymagane jest wyłącznie od dodatkowo zatrudnionych nauczycieli współorganizujących kształcenie w oddziałach integracyjnych bądź ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Tymczasem pedagodzy specjalni mogą stanowić wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w sposób uwzględniający zróżnicowanie ich potrzeb, a także realizować specjalistyczne zajęcia bezpośrednio z uczniami oraz udzielać porad i konsultacji rodzicom.

Obowiązek zatrudnienia specjalistów dotyczy:
- przedszkola niebędącego przedszkolem specjalnym,
- szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia niebędących szkołami specjalnymi,
- szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
- zespołów, w skład którego wchodzi to przedszkole lub ta szkoła.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top