Prawo14 czerwca, 2019

Nowe wymagania dla szkół niepublicznych - Bogusława Wojtczak

Od roku szkolnego 2019/2020 w systemie oświaty funkcjonować będą tylko szkoły niepubliczne spełniające standardy szkół publicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, które nadal mogą być szkołami niepublicznymi bez uprawnień szkół publicznych albo z takimi uprawnieniami. Znaczny obszar zmian obejmie również kształcenie zawodowe, m.in.: wybór zawodu, możliwość prowadzenia niektórych form kształcenia ustawicznego, staże uczniowskie, uzyskiwanie przez uczniów dodatkowych umiejętności i uprawnień zawodowych.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/6

Dotychczas w systemie oświaty funkcjonowały szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz szkoły niepubliczne bez takich uprawnień. Szkoła, aby otrzymać uprawnienia szkoły publicznej, musiała spełnić warunki określone w art. 14 ust. 3 pr. ośw., z tym że szkół podstawowych dotyczyło to już z chwilą rozpoczęcia działalności. Od 1.09.2019 r. obowiązek ten zostanie rozszerzony na wszystkie typy szkół ponadpodstawowych, tak więc każda szkoła niepubliczna (oprócz artystycznej) będzie:
1. Realizować programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
2. Realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.
3. Stosować zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów określone w rozdziale 3a i 3b u.s.o.
4. Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
5. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształcić w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
6. Zatrudniać nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w ramowym planie nauczania danej szkoły posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych (art. 15 ust. 2, 4 i 6 pr. ośw. stosuje się odpowiednio).
7. Stosować organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.
Punkty 1–6 co do zasady mają takie samo brzmienie jak dotychczas, nowy jest natomiast punkt 7.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top