ORCID 0000-0002-2495-4031
Afiliacja naukowa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

Jest sędzią Sądu Najwyższego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Polski Proces Cywilny”.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2005 r. na podstawie rozprawy pt. „Jurysdykcja krajowa w procesie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej”. W 2010 r. uzyskał habilitację w dziedzinie nauk prawnych, specjalność: postępowanie cywilne; temat rozprawy: Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym (recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Feliks Zedler, prof. UW dr hab. Marek Zubik).
Od 2014 r. jest zatrudniony jako profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2017 r. jest także sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Cywilnej.

W latach 2007–2015 r. był członkiem licznych zespołów roboczych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. W roku 2015 został powołany na stanowisko członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. W latach 2013–2015 był członkiem Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki. Od 2015 r. jest członkiem International Association of Procedural Law.
Główne dziedziny badań naukowych to postępowanie cywilne (proces i postępowanie egzekucyjne), europejskie i międzynarodowe prawo procesowe cywilne oraz komparatystyka prawa procesowego cywilnego
Ważniejsze osiągnięcia naukowe:
1) pierwsza nagroda w XLI ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne za najlepszą rozprawę doktorską (2006);
2) kandydat Rady Wydziału WPiA UAM do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2012);
3) pierwsza nagroda w konkursie wydawnictwa LexisNexis Polska na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla wymiaru sprawiedliwości (na wniosek Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa) (2012);
4) pierwsza nagroda w XLVIII konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne za najlepszą rozprawę habilitacyjną (2013);
5) dwukrotna nagroda Rektora UAM pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe (2006 i 2012);
6) wielokrotna nagroda Rektora UAM za działalność organizacyjną na rzecz uniwersytetu.
Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym europejskiego i międzynarodowego prawa procesowego cywilnego.

Wykaz publikacji (2016–2018)
1. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, ss. 1446.
2. Kierunki zmian egzekucji sądowej, red. P. Grzegorczyk, M. Walasik, Sopot 2017, ss. 186.
3. Komentarz do art. 45, 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Komentarz, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016 (współautor K. Weitz).
4. Komentarz do art. 176 Konstytucji RP [w:] Konstytucja RP. Komentarz. Tom II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
5. Wykonywanie w Polsce orzeczeń pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej objętych reżimem automatycznej wykonalności [w:] Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, red. A. Marciniak, Sopot 2016, ss. 137–162.
6. Komentarz do art. 8, 61–63, 633–666, 68–71, 173–183; aktualizacja komentarza do art. 7, 55–60, 67, 631, 632, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
7. Komentarz do art. 6 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016 (współautor K. Weitz).
8. Komentarz do art. 363–366 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.
9. Komentarz do art. 11442 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński, Warszawa 2017.
10. Komentarz do art. 11421–11427, art. 115313–115325 [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. T. Ereciński, Warszawa 2017 (współautor K. Weitz).
11. Wpływ umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela (art. 825 pkt 1 k.p.c.) na bieg przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, „Monitor Prawniczy” 2016/3, s. 153–156.
12. Zawieszenie postępowania cywilnego ze względu na postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 407–432.
13. Tytuł wykonawczy jako warunek zaliczenia na poczet ceny nabycia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości dłużnika (art. 968 k.p.c.), „Monitor Prawniczy” 2016, nr 15, s. 817–820.
14. W kwestii dopuszczalności nadania klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką (art. 788 k.p.c.), „Monitor Prawniczy” 2016, nr 23.
15. Merytoryczna obrona dłużnika przed egzekucją w europejskim prawie procesowym cywilnym [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 145–171.
16. Niedopuszczalność odrzucenia pozwu z powodu uznania się przez organ administracji publicznej za niewłaściwy (art. 1991 KPC), „Monitor Prawniczy” 2017, nr 3, s. 149–153.
17. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe po reformie [w:] Ius est iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 1029–1047.
18. Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Dauer eines Berichtsverfahrens. Rechtslage in Polen [w:] G. Hochmayr, B. Łukańko, M. Małolepszy (red.), Das Problem der Überlangen Verfahrensdauer im demokratischen Rechtsstaat, Tübingen 2017, s. 48–62.
19. Postępowanie grupowe po reformie [w:] A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński (red.), Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Warszawa 2017, s. 97–117.
20. O skutkach wyroku uwzględniającego powództwo opozycyjne spółki jawnej wobec tytułu wykonawczego wydanego przeciwko jej wspólnikom (art. 7781 k.p.c.) [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, red. A. Barańska, S. Cieślak, Warszawa 2018, s. 361–371 (współautor K. Markiewicz).
21. O sędzim Jacku Gudowskim (w:) Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 7–14 (współautorzy T. Ereciński, K. Weitz).
22. Iudex Summus, czyli o orzecznictwie Sędziego Jacka Gudowskiego [w:] Iudex Summus. Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Sędziego Jacka Gudowskiego, Warszawa 2017.


No Related Media found.
Back To Top