I. INLEIDING

Artikel 1: Voorafgaandelijk
Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Wolters Kluwer Belgium NV (hierna “Wolters Kluwer” genoemd), met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, België, Motstraat 30, BE 0405.772.873, en de Klant, met betrekking tot de door Wolters Kluwer aan de Klant ter beschikking gestelde Producten of Clouddiensten. Door de verzegeling van de Cd-Rom / diskette / geheugenkaart te verbreken, door het installeren en/of downloaden en/of gebruik door de Klant of door elke Single End User van het Product of van de Clouddiensten via het permanente of tijdelijke geheugen van zijn computer of via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze licentievoorwaarden, (2) verklaart hij dat hij de Licentievoorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt hij zich ertoe deze na te leven en (4) erkent hij de geldigheid ervan als een door de hem ondertekend document. De Klant staat ook in voor het opleggen van onderhavige Licentievoorwaarden aan en de naleving ervan door elke Single End User en door elke Derde Leverancier. Als de Klant onderhavige Licentievoorwaarden niet aanvaardt, mag het Product of mogen de Clouddiensten niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk het Product of de Clouddiensten en andere items die tot dit Product of de Clouddiensten behoren, in hun oorspronkelijke verpakking met betalingsbewijs naar Wolters Kluwer te retourneren, dan wel de online verbinding te verbreken. Indien het Product of de Clouddiensten rechtstreeks van de Wolters Kluwer-website werden gedownload, dan moet de Klant en/of de Single End User bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het Product of van de Clouddiensten in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze Licentievoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Onderhavige Licentievoorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van het Product of de Clouddiensten, en dienen te worden aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen de Klant en Wolters Kluwer en waarbij de Klant verklaart akkoord te gaan met de inhoud ervan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer en onderhavige Specifieke Voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben. De Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer kunnen geraadpleegd worden op de website van Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.com/nl-be/) of kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij Wolters Kluwer per e-mail: [email protected], per telefoon: +32 (0) 15 78 76 00 of per brief: Wolters Kluwer Belgium NV, Motstraat 30, B-2800 Mechelen.

Artikel 2: Definities
In het kader van onderhavige Licentievoorwaarden, hebben de hiernavolgende gedefinieerde termen de volgende betekenis:

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 2. Clouddiensten: diensten die Wolters Kluwer aan de Klant verleent en het volgende omvatten: (1) het verzorgen van de toegang voor de Klant of haar eventuele Derde Leveranciers tot een door Wolters Kluwer of een door Wolters Kluwer aangestelde derde partner gehoste cloud omgeving; (2) het verzorgen van de nodige API om de werking van het Product in combinatie met de connectie met de cloud omgeving te ondersteunen.
 3. Content: de inhoud van de door de Klant geselecteerde Producten of Clouddiensten, die door de Klant opladen in, ingevoerd in of gelinkt wordt met het Product of in de Clouddiensten.
 4. Gegevens: alle Content die specifiek bestaat uit Persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie die onder andere beschermd wordt door het beroepsgeheim.
 5. Interface: de al dan niet beveiligde website, Cd-Rom, internet, intranet of enige andere digitale drager via dewelke het Product of de Clouddiensten aan de Klant worden aangeboden.
 6. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die onderhavige overeenkomst ondertekent en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Wolters Kluwer.
 7. Licentie: niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Product of de Clouddiensten, verleend door Wolters Kluwer aan de Klant voor het gebruik door één Single End User, in overeenstemming met onderhavige Licentievoorwaarden.
 8. Product: het geheel bestaande uit de Content en de Software.
 9. Single End User: iedere natuurlijke persoon die (als zelfstandige, werknemer, stagiair, interim, of op enige andere manier zowel op permanente, tijdelijke, vol- of deeltijdse basis) werkzaam is binnen de onderneming van de Klant en die daadwerkelijk gebruik maakt van de door de Klant verkregen Licentie op het door hem geselecteerde Product of de Clouddiensten, en die door de Klant wordt aangeduid binnen de groep personen zoals bepaald in artikel 7 van onderhavige Licentievoorwaarden. Een Derde Leverancier kan tevens een Single End User zijn. Single End Users kunnen zowel rechtstreeks als onrechtstreeks (via andere software, systemen, multiplexing structuren, applicaties, interfaces, apparatuur of andere programma’s) gebruik maken van het Product of de Clouddiensten. Indien een apparaat, systeem of programma, dat niet door Wolters Kluwer voorzien of goedgekeurd is, toegang nodig heeft tot, interageert met of gegevens, instructies of andere zaken ophaalt of doorstuurt naar het Product of de Clouddiensten, wordt dit apparaat, systeem of programma tevens beschouwd als een Single End User. Onder gebruik maken wordt zowel het passief lezen en toegang hebben tot als het actief gebruik maken van het Product of de Clouddiensten verstaan.
 10. Software: de programmatuur die nodig is voor de toegang tot en het gebruik van het Product door middel van de Interface, ongeacht of Wolters Kluwer al dan niet de auteur is van de Software.

II. PRODUCT- EN CLOUDDIENSTSPECIFIEKE BEPALINGEN

ARITKEL 3: SPECIFIEKE SECTIE: LICENTIEVERLENING TOT HET PRODUCT

Deze sectie is van toepassing op alle Producten waar de Klant een Licentie voor bekomen heeft van Wolters Kluwer.

3.1: Licentieverlening Product
Mits aanvaarding van onderhavige Licentievoorwaarden, verleent Wolters Kluwer de Klant een tijdelijke niet-exclusieve en niet-overdraagbare Licentie met betrekking tot het Product, ongeacht de aard van de Interface. Er worden geen andere rechten verleend. De licentieovereenkomst verleent aan de Klant het recht om het Product ter beschikking te stellen van een beperkt en vooraf bepaald aantal Single End Users, zoals overeengekomen tussen de Klant en Wolters Kluwer, binnen de beperkingen zoals bepaald in artikel 7 van onderhavige voorwaarden. De Licentie op het Product mag niet worden gedeeld of gelijktijdig op verschillende computers worden uitgeoefend. De Licentie is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer. De Klant is verantwoordelijk voor de toegangscontrole van de Single End Users tot het Product.

3.2: Single End Users
De Klant dient voor elke Single End User een aparte Licentie te bekomen, ongeacht of deze Single End User rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van het Product. De Klant heeft de mogelijkheid om de door hem geselecteerde Producten individueel toe te wijzen aan bepaalde personen, zoals overeengekomen tussen de Klant en Wolters Kluwer, binnen de beperkingen zoals bepaald in artikel 7 van onderhavige voorwaarden, en dit zonder het “Single End User” – principe te doorbreken. Situaties waarbij aan een groter aantal Single End Users dan het aantal verworven Licenties toegang wordt verleend tot één of meerdere Producten, zelfs al is het aantal gelijktijdige gebruikers niet hoger dan het aantal Licenties (zogenaamde ‘Concurrent Users’), vormen een inbreuk door de Klant op onderhavige Licentievoorwaarden. Bijgevolg is de installatie op een netwerkserver of op een ander digitaal gemeenschappelijk platform dat slechts de interne distributie van het Product binnen de organisatie van de Klant tot doel heeft, alleen toegestaan indien de Klant een aparte Licentie heeft aangeschaft voor elke Single End User waarnaar het Product wordt gedistribueerd. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij de nodige voorzorgsmaatregelen en administratieve begeleiding zal geven bij de toewijzing van de Producten aan Single End Users opdat dergelijke situaties vermeden worden. Wolters Kluwer behoudt de mogelijkheid en het recht om het toegestane gebruikersaantal te controleren.

3.3: Login en beveiliging
Toegang tot het Product zal steeds gebeuren via de door Wolters Kluwer verstrekte toegangsprocedures en -Interfaces.
De Klant en de Single End Users zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens, paswoorden, … die nodig zijn om toegang te krijgen tot het Product en dienen zorgvuldig om te springen met deze logingegevens. Wolters Kluwer mag ervan uitgaan dat de Klant of Single End User ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de inloggegevens. Zodra de Klant of Single End User weet of kan vermoeden dat de inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van het Product, dient de Klant of Single End User onmiddellijk het wachtwoord te wijzigen en Wolters Kluwer daar onverwijld van in kennis te stellen. Verder heeft de Klant of Single End User de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het periodiek veranderen van de inloggegevens.

ARTIKEL 4: SPECIFIEKE SECTIE: CLOUDDIENSTEN

Deze sectie is specifiek van toepassing op alle Clouddiensten die de Klant afneemt van Wolters Kluwer.

4.1: Licentieverlening Clouddiensten
Mits aanvaarding van onderhavige Licentievoorwaarden, verleent Wolters Kluwer aan de Klant en op uitdrukkelijke vraag van de Klant aan elke Single End User en/of Derde Leverancier van de Klant, een tijdelijke niet-exclusieve en niet-overdraagbare Licentie met betrekking tot de Clouddiensten. Er worden geen andere rechten verleend. De licentieovereenkomst verleent aan de Klant het recht om de Clouddiensten ter beschikking te stellen van een beperkt en vooraf bepaald aantal Single End Users en/of Derde Leveranciers, zoals overeengekomen tussen de Klant en Wolters Kluwer, binnen de beperkingen zoals bepaald in artikel 7 van onderhavige voorwaarden. De Licentie tot de Clouddiensten mag niet worden gedeeld of gelijktijdig op verschillende computers worden uitgeoefend. De Licentie tot de Clouddiensten is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer of tenzij er specifiek een Licentie afgenomen is voor een Derde Leverancier. De Klant is verantwoordelijk voor de toegangscontrole van de Single End Users en/of de Derde Leveranciers tot de Clouddiensten.
Onverminderd de toepasselijke wetgeving, heeft Wolters Kluwer steeds het recht om de Clouddiensten te wijzigen. De Klant zal hier tijdig over geïnformeerd worden voor zover deze relevant zijn voor het gebruik van de Clouddiensten door de Klant, de Single End Users en/of de Derde Leveranciers. Enige kosten die voor de Klant, Single End Users en/of Derde Leveranciers zouden voortvloeien uit een dergelijke wijziging kunnen niet te laste van Wolters Kluwer gelegd worden.

4.2: Single End Users en Derde Leveranciers
De Klant dient voor elke Single End User en/of Derde Leverancier een aparte Licentie tot de Clouddiensten te bekomen, ongeacht of deze Single End User rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van het Product. Situaties waarbij aan een groter aantal Single End Users en/of Derde Leveranciers dan het aantal verworven Licenties tot de Clouddiensten toegang wordt verleend tot de Clouddiensten, zelfs al is het aantal gelijktijdige gebruikers niet hoger dan het aantal Licentie tot de Clouddiensten (zogenaamde ‘Concurrent Users’), vormen een inbreuk door de Klant op onderhavige Licentievoorwaarden. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij de nodige voorzorgsmaatregelen en administratieve begeleiding zal geven bij de toewijzing van de Clouddiensten aan Single End Users en/of Derde Leveranciers opdat dergelijke situaties vermeden worden. Wolters Kluwer behoudt de mogelijkheid en het recht om het toegestane gebruikersaantal te controleren.

4.3: Login en beveiliging
Toegang tot de Clouddiensten zal steeds gebeuren via de door Wolters Kluwer verstrekte toegangsprocedures en -Interfaces.
De Klant, de Single End Users en/of de Derde Leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens, paswoorden, … die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Clouddiensten en dienen zorgvuldig om te springen met deze logingegevens. Wolters Kluwer mag ervan uitgaan dat de Klant, Single End User en/of Derde Leverancier ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de inloggegevens. Zodra de Klant, Single End User en/of Derde Leverancier weet of kan vermoeden dat de inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van de Clouddienst, dient de Klant, Single End User en/of Derde Leverancier onmiddellijk het wachtwoord te wijzigen en Wolters Kluwer daar onverwijld van in kennis te stellen. Verder heeft de Klant, Single End User en/of Derde Leverancier de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het periodiek veranderen van de inloggegevens.

III. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze sectie is van toepassing op alle Producten, Clouddiensten en andere (software) dienstverleningen van Wolters Kluwer.

Artikel 5: Eigendom
Het Product of de Clouddiensten worden aan de Klant in Licentie gegeven, niet verkocht, voor gebruik alleen onder de bepalingen van onderhavige Licentievoorwaarden. Wolters Kluwer behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Klant door onderhavige Licentievoorwaarden verleend zijn. Het Product of de Clouddiensten en alle intellectuele eigendomsrechten daarin blijven de eigendom van Wolters Kluwer en/of haar licentiegevers. De gegevens die de Single End User door gebruik van het Product of van de Clouddiensten zelf inbrengt, de Content, blijven eigendom van de Klant mits naleving van de bepalingen inzake duur en beëindiging van de Licentie.

Artikel 6: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Als de Content Persoonsgegevens bevat, dan is de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking en Wolters Kluwer de verwerker zoals bedoeld in de AVG en in de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens Indien en voor zover de AVG van toepassing is, is Wolters Kluwer ’s Addendum Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing, de welke geraadpleegd kan worden via de website van Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.com/nl-be), of op eenvoudig verzoek bekomen kan worden bij Wolters Kluwer via e-mail: [email protected] of per brief: Wolters Kluwer Belgium NV, t.a.v. Privacy Office, Motstraat 30, B-2800 Mechelen.

Wolters Kluwer zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op instructie van de Klant en enkel met als doel om deze aan de Klant ter beschikking te stellen via het Product of de Clouddiensten. De Klant blijft te alle tijde eigenaar van de Persoonsgegevens en blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van deze Persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 11 van de onderhavige Licentievoorwaarden De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant waarborgt dat hij de Persoonsgegevens zal opslaan, verwerken en bewaren in overeenstemming met deze regelgeving.

Wolters Kluwer verbindt zich ertoe nooit kennis de nemen van de Persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie (hierna de “Gegevens”) die door de Single End User worden ingebracht, tenzij uitdrukkelijk bepaald in de Licentieovereenkomst, na akkoord van de Klant of Derde Leverancier of indien dit om technische redenen absoluut noodzakelijk is, tenzij Wolters Kluwer op grond van een wet, een verordening of een gerechtelijk bevel hiertoe verplicht wordt.

Wolters Kluwer verbindt zich er tevens toe de Content waarvan zij in die omstandigheden kennis zou hebben gekregen als strikt vertrouwelijk te behandelen met inachtname en eerbiediging van het beroepsgeheim van haar Klanten.

Wolters Kluwer zal de Content enkel ter beschikking stellen aan de Klant via het Product of de Clouddiensten en deze niet doorgeven aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de Klant, behalve voor het opslaan, hosten of beveiligen ervan door een derde, voor het onderhoud van het Product of de Clouddiensten door een derde, in geval van de overdracht van de rechten op het Product of de Clouddiensten aan en derde of in geval van een overname door/van of fusie met Wolters Kluwer. In het kader van de contractuele relatie tussen de Klant en Wolters Kluwer zullen de door de Klant en/of Single End Users verstrekte Gegevens uitsluitend verwerkt worden door Wolters Kluwer en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. Wolters Kluwer zal de Gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerken en/of opslaan zonder de Klant en/of Single End Users hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor.

De door de Klant verstrekte Gegevens betreffende haarzelf en/of Single End Users worden opgenomen in het bestand van Wolters Kluwer. Deze Gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Wolters Kluwer aangeboden Producten of Clouddiensten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de Klant en Wolters Kluwer. De Klant en/of Single End Users hebben te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze Gegevens voor informatie- of promotiecampagnes. De contactgegevens van de Klant en/of Single End Users kunnen mits uitdrukkelijke toestemming overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de Gegevens voor deze doeleinden niet doorgegeven worden. De Klant en/of Single End Users hebben te alle tijden het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming zal geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid van de doorgave van de Persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

Wolters Kluwer zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van Persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek en in de mate van wat commercieel mogelijk is Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.
De Klant en/of Single End User kan steeds om inzage in en verbetering van de Persoonsgegevens die Wolters Kluwer van de Klant en/of Single End User verwerkt vragen. De Klant en/of Single End User heeft tevens recht op wissing, beperking van de verwerking of overdracht van zijn Gegevens. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de Klant en/of Single End User, in welk geval Wolters Kluwer het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek.

Na het einde van deze overeenkomst zal Wolters Kluwer de Content tegen de dan geldende tarieven van Wolters Kluwer aan de Klant terugbezorgen in het formaat waarin ze door de Klant werden opgeladen en op een door Wolters Kluwer te bepalen drager.

Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van Wolters Kluwer via www.wolterskluwer.com/nl-be/privacy-cookies. Uitoefening van de rechten kan bekomen worden via www.wolterskluwer.com/nl-be of via de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de Klant en/of Single End User steeds het recht heeft klacht in te dienen.


Artikel 7: Beperkingen aan het gebruiksrecht

7.1: Rechtmatig gebruik
De terbeschikkingstelling van het Product of van de Clouddiensten mag enkel plaatsvinden met het oog op het intern gebruik van het Product of de Clouddiensten door de Klant binnen zijn Onderneming en enkel personen die binnen de Onderneming van de Klant (als zelfstandige, werknemer, stagiair, interim, of op enige andere manier zowel op permanente, tijdelijke, vol- of deeltijdse basis, inclusief Derde Leveranciers) werkzaam zijn kunnen als Single End User worden aangewezen en bijgevolg rechtmatig gebruik maken van de door de Klant verkregen Licenties, mits inachtneming van de bepalingen van de artikelen 7 en 8. Alle andere vormen van gebruik zijn slechts toegelaten mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer.
De Klant garandeert dat elk gebruik van het Product of van de Clouddiensten door de Klant zelf, de Single End Users en/of de Derde Leveranciers niet zal leiden tot schadelijk, obsceen, discriminatoir, racistisch, beledigend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig gebruik ervan of de verspreiding van dergelijke materialen.

Geen enkele Klant of Single End User zal op welke manier dan ook toegang krijgen of trachten te krijgen tot enig deel of onderdeel van het Product of de Clouddiensten waarvoor hij geen machtiging heeft of die niet tot het eigen Product of de eigen Clouddiensten behoren. Wolters Kluwer zal hier onverwijld van in kennis gesteld worden indien de Klant of Single End User dergelijke toegang heeft of vermoed deze te hebben.

7.2: Intellectuele rechten
Het Product of de Clouddiensten, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo’s en het geheel van eventuele andere elementen bevat in het Product of de Clouddiensten, worden beschermd door de intellectuele rechten van Wolters Kluwer, haar eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten. Voor zover technisch mogelijk en door Wolters Kluwer voorzien, mag de Klant voor backup-doeleinden en voor zijn eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, een kopie van het Product of de Clouddiensten maken en/of het Product of de Clouddiensten geheel of gedeeltelijk afdrukken of downloaden, op voorwaarde dat alle copyrightkennisgevingen en andere mededelingen die op het Product of de Clouddiensten vermeld worden, ook op de reservekopie komen te staan. De Klant gaat ermee akkoord dat, teneinde deze intellectuele rechten te beschermen, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer en behoudens uitdrukkelijke toelating door dwingende wettelijke bepalingen, noch de Klant, noch een derde partij in naam van de Klant het volgende zal doen:

 1. het Product of de Clouddiensten, geheel of gedeeltelijk, decompileren, demonteren of ontsleutelen;
 2. het Product of de Clouddiensten, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of afgeleide werken ervan maken;
 3. het Product of de Clouddiensten, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken om servicebureaudiensten, commerciële timesharingdiensten of andere computerdiensten aan derden te verlenen;
 4. het Product of de Clouddiensten, geheel of gedeeltelijk, verzenden of functionaliteit ervan verlenen via het internet of een ander netwerk (behalve waar hierboven uitdrukkelijk is toegestaan);
 5. het Product of de Clouddiensten, geheel of gedeeltelijk, kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze overdragen;
 6. de in het Product of in de Clouddiensten aangebrachte eigendoms- en auteursrechtaanduidingen, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of verwijderen.

Bovenvermelde bepalingen gelden ook voor de broncodes, de technische documentatie, de helpteksten en de gebruikershandleidingen van het Product of de Clouddiensten. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. Voormelde bepalingen gelden ook voor de uittreksels uit het Product of uit de Clouddiensten die omwille van publicitaire of andere doeleinden, al dan niet kosteloos, door Wolters Kluwer worden aangeboden.

7.3: Besturings-, systeem- en toepassingssoftware
De Klant verbindt zich ertoe de Licentievoorwaarden van alle besturings-, systeem- en toepassingssoftware, die niet door Wolters Kluwer werd geleverd, na te leven, zonder dat Wolters Kluwer controleert of deze Licentievoorwaarden daadwerkelijk door de Klant werden nageleefd en zonder dat Wolters Kluwer hieromtrent enige aansprakelijkheid draagt. De Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving van de wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens van de Single End Users en zal dienaangaande Wolters Kluwer volledig vrijwaren.

7.4: E-book
Een door de Klant in een e-bookmodule binnen een Product of de Clouddiensten beschikbaar aangeschaft elektronisch boek blijft voor de Klant beschikbaar tot het einde van zijn toegangsrecht tot de e-bookmodule. Vanaf het tiende jaar na de datum waarop een elektronisch boek in een Product of in de Clouddiensten beschikbaar wordt gesteld, heeft Wolters Kluwer echter het recht om de door de Klant aangeschafte elektronische boeken niet langer in het Product of in de Clouddiensten beschikbaar te stellen en de Klant zonder bijkomende vergoeding in het bezit te stellen van een elektronisch bestand van die elektronische boeken in een door Wolters Kluwer te bepalen formaat.

7.5: (Geautomatiseerde) Integratie
Indien de Klant, al dan niet via een Derde Leverancier, een geautomatiseerde integratie wenst te gebruiken, op te zetten of te installeren via een derde software, systeem, apparaat of ander programma in combinatie met het Product of de Clouddiensten, die anders is dan de door Wolters Kluwer voorziene of goedgekeurde API’s of integratieomgevingen, zal Wolters Kluwer niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen die deze integratie kan hebben op de werking, continuïteit en performantie van het Product en/of de Clouddiensten. Wolters Kluwer behoudt zich in dit geval het recht voor om de kosten verbonden aan enige analyse, behandeling of oplossing van problemen hierdoor te verhalen op de Klant.

7.6: Fair use
Behoudens andersluidende specifieke bepaling, worden Licenties tot Producten of Clouddiensten steeds verleend op basis van het principe van ‘fair use’ of een redelijk gebruik ervan. Dit houdt in dat Wolters Kluwer geen vaste norm hanteert voor de aard, omvang en hoeveelheid aan gegevens, transacties of gegevenstransporten die bij het gebruik van het Product of de Clouddiensten conform de Licentieovereenkomst verwerkt worden of voor het gebruik van de ondersteunende dienstverlening. Dit impliceert echter niet dat een onbeperkt gebruik van het Product of de Clouddiensten is toegestaan.

Fair use houdt in dat de aard, omvang en hoeveelheid aan gegevens, transacties of gegevenstransporten bij het gebruik door de Klant, Single End Users of Derde Leveranciers van het Product of de Clouddiensten of het gebruik van alle ondersteunende diensten hieromtrent overeenkomt met wat gemiddeld verwacht kan worden van een Klant van vergelijkbare omvang.

Indien het gebruik hoger dan gemiddeld is of een onredelijk gebruik uitmaakt van het Product of de Clouddiensten of ondersteunende dienstverlening ten opzichte van het aantal Single End Users waarvoor Licenties worden verleend en betaald of ten opzichte van een Klant van vergelijkbare omvang, houdt Wolters Kluwer zich het recht voor om de vergoeding voor de Licenties hieraan aan te passen. De Klant aanvaardt dat Wolters Kluwer controle kan uitoefenen op het naleven van de Licentieovereenkomst en fair use. Wolters Kluwer zal bij het uitvoeren van een dergelijke controle de bedrijfsvoering van de Klant zo weinig mogelijk verstoren.

Indien de Klant niet bereid is een bijkomende vergoeding te betalen voor het onredelijke gebruik van het Product of de Clouddiensten aan de op dat moment geldende tarieven, is Wolters Kluwer gerechtigd de Licentieovereenkomst te beëindigen mits inachtneming van een opzegging van 1 maand.

7.7: Maatregelen
Indien Wolters Kluwer van mening is dat er een mogelijkheid bestaat dat door het gebruik van de Klant, Single End User of Derde Leverancier van het Product of de Clouddiensten de werking van de infrastructuur, website, IT-systemen of dienstverlening van Wolters Kluwer, haar leveranciers en/of partners kan verstoren of belemmeren, kan Wolters Kluwer (1) zelf de nodige maatregelen nemen of de Klant, Single End User of Derde Leverancier verzoeken om maatregelen te nemen conform de richtlijnen en instructies van Wolters Kluwer; (2) de dienstverlening of toegang tot het Product of de Clouddiensten geheel of gedeeltelijk beperken of opschorten gedurende de periode die nodig is om alle eventuele problemen te remediëren.

Artikel 8: Duur en beëindiging van de Licentie
De Licentie die Wolters Kluwer op het Product of op de Clouddiensten verleent, is beperkt in de tijd en is geldig tot de beëindiging ervan. Behoudens andersluidend beding, wordt de Licentie verleend voor een periode van 1 (één) jaar. Behoudens schriftelijke opzegging ten minste 1 (één) maand voor het einde van de lopende periode, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes, telkens van dezelfde duur als de initieel overeengekomen periode.

De Producten, de Clouddiensten of onderdelen ervan kunnen technische voorzieningen bevatten ter controle en beveiliging van het rechtmatig gebruik ervan. Dergelijke voorzieningen kunnen erin bestaan dat periodiek, vóór het verstrijken van de overeengekomen periode een sleutel dient aangevraagd te worden teneinde het Product of de Clouddiensten voor een nieuwe periode te kunnen gebruiken. Hetzelfde geldt voor alle achtereenvolgende periodes.

Bij de beëindiging van de Licentie vervalt ook de toegang tot de door de Klant of eender welke Single End User ingebrachte gegevens, behalve indien het Product of de Clouddiensten in de mogelijkheid voorziet deze gegevens gedurende een 1 (één) maand na de beëindiging onder de vorm van read only te consulteren en desgewenst af te drukken.

Indien een Licentie wordt toegekend aan een welbepaalde groep Single End Users (bv. een vennootschap, een advocatenassociatie, etc.), dan beschikken de leden daarvan slechts over een gebruiksrecht zolang zij deel uitmaken van deze groep. Bij splitsing of ontbinding van de groep, waarbij vroegere leden elk afzonderlijk verder het Product of de Clouddiensten, of een onderdeel ervan, wensen te gebruiken, kan de bestaande Licentie aan één van hen worden overgedragen, mits schriftelijk akkoord van Wolters Kluwer, en dienen de andere leden een nieuwe Licentie te bekomen.

Indien een van de volgende situaties zich voordoen, behoudt Wolters Kluwer zich het recht voor om de Licentieovereenkomst met de Klant hetzij eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, zonder ingebrekestelling en zonder enige opzeggingstermijn, hetzij in onderling overleg met de Klant aan te passen waarbij partijen zich ertoe verbinden te goeder trouw de onderhavige voorwaarden te heronderhandelen zodat zij hetzelfde economisch resultaat bereiken als de initiële overeenkomst, zonder dat Wolters Kluwer in het ene of het andere geval tot enige schadevergoeding kan gehouden worden:

 1. Indien een belangrijke wijziging plaatsvindt in de juridische structuur of de economische, sociale of financiële toestand bij de Klant (bv. wezenlijke wijzigingen in de statuten, belangrijke veranderingen in de spreiding van de aandelen, overeenkomsten inzake de leiding, het onderschrijven van een kredietopening voor meer dan 50 miljoen EUR, van hypotheken, fusie, opslorping, overname, splitsing, etc.) die een ernstige invloed heeft of kan hebben op de toepassing van onderhavige voorwaarden.
 2. Indien de Klant tijdens de duur van de Licentieovereenkomst het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord, stopzetting van betalingen of protest of indien zij insolvabel wordt of het geheel of een substantieel gedeelte van haar activa overdraagt.
 3. Indien er een belangrijke wijziging plaatsvindt in het bestuur, de aandeelhouders of de controle van de onderneming van de Klant, die een ernstige invloed heeft of kan hebben op de toepassing van onderhavige voorwaarden.

De Klant verbindt zich ertoe Wolters Kluwer in te lichten over alle wezenlijke juridische, economische en sociale veranderingen die de structuur van de onderneming zouden kunnen beïnvloeden.

Ook na beëindiging van de Licentie blijven onderhavige Licentievoorwaarden van toepassing op de nog in het bezit van de Klant zijnde Producten of Clouddiensten.


Artikel 9: Aansprakelijkheden van Wolters Kluwer en de Klant
Wolters Kluwer, haar leveranciers en/of partners zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de aanschaffingskosten voor vervangende producten of diensten, gederfde winst, verlies van informatie of gegevens, imagoschade of enig andere speciale, indirecte, bijkomende of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de verkoop van, het gebruik van, of van het niet kunnen gebruiken van het geheel of een deel van het Product of van de Clouddiensten, zelfs als Wolters Kluwer van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte gesteld werd.
In het algemeen, zal Wolters Kluwer, haar leveranciers en/of partners in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs-)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels-)kosten, of schade voorvloeiend uit computervirussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Wolters Kluwer gewaarschuwd werd voor deze schade. De Klant is verantwoordelijk voor het installeren van alle nodige anti-virusprogramma’s en voor het regelmatig updaten daarvan.
Wolters Kluwer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld, indien de hierboven vermelde schade het gevolg is van een gebrekkige werking van de computerconfiguratie (het geheel van hardware en software), zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag, etc.) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, fouten in de systemen, toepassingssoftware, etc.).
Elke aansprakelijkheid in hoofde van Wolters Kluwer vervalt indien de Klant de aangegeven gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd, indien het Product of de Clouddiensten niet oordeelkundig werden behandeld of indien het Product of de Clouddiensten of enige onderliggende database werden gewijzigd. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de in het Product of in de Clouddiensten besloten gegevens. De Klant verbindt zich ertoe zichzelf tegen mogelijke verliezen te beveiligen door regelmatig correcte veiligheidskopieën te nemen van zijn programma- en gegevensbestanden, en deze op hun deugdelijkheid te controleren. In de mate dat het Product of de Clouddiensten voorzien zijn van modules ter controle van de integriteit van de gegevens zal de Klant deze regelmatig activeren.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Wolters Kluwer en haar leveranciers en/of partners het feitelijke bedrag overschrijden dat werd betaald voor het Product of de Clouddiensten waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien.

Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet (tijdige) verlening van de Licentie op het Product of op de Clouddiensten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.
Voor wat de online toepassingen betreft, waarbij Wolters Kluwer aan de Klant toegang verleent tot een Product of Clouddiensten die worden geïnstalleerd op servers van Wolters Kluwer of derden, stelt Wolters Kluwer alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot dat Product of de Clouddiensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge storingen of omwille van enige andere technische reden.

Bij de online toepassingen kan Wolters Kluwer nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade door onrechtmatig gebruik van de aan de Klant verleende Licentie (bijv. door misbruik van de door de Klant, Single End User of Derde Leverancier gekozen gebruikersnaam en/of het gekozen paswoord). In geval dergelijk misbruik zou vastgesteld worden, zal de Klant, Single End User of Derde Leverancier ogenblikkelijk zijn gebruikersnaam en/of paswoord aanpassen en de nodige medewerking verlenen opdat het misbruik zou worden beëindigd.
Ingeval van onrechtmatig gebruik van het Product of de Clouddiensten in strijd met onderhavige Licentievoorwaarden zal de Klant aan Wolters Kluwer een schadevergoeding verschuldigd zijn forfaitair begroot op 5 (vijf) maal de waarde van het in Licentie gegeven Product of de in Licentie gegeven Clouddiensten per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht voor Wolters Kluwer om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Een Product of de Clouddiensten kunnen hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wolters Kluwer oefent geen controle uit op die websites van derden. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks in een Product of in de Clouddiensten houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Wolters Kluwer in. Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van die websites en voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van de aanwezigheid van een hyperlink naar of de inhoud van die websites of van het feit dat de Klant afgaat op het bestaan of de vermeende volledigheid of juistheid van die websites.

Artikel 10: Handelsmerken en copyrightmededeling
Alle Wolters Kluwer-producten waarop onderhavige Licentievoorwaarden betrekking hebben, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken of logo’s van Wolters Kluwer. De afwezigheid van een productnaam of logo op het Product of bij Clouddiensten vormt geen verklaring van afstand van het handelsmerk en/of logo van Wolters Kluwer, of diens producten, of andere intellectuele eigendomsrechten betreffende die namen, merken of logo’s. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Artikel 11: Content

Indien de Klant Content oplaadt in, invoert in of linkt met een Product of de Clouddiensten, geldt ook het volgende:

 1. Wolters Kluwer zal zich inspannen om de Content te allen tijde beschikbaar te stellen van de Klant. De Content kan echter tijdelijk onbeschikbaar zijn voor de Klant, bijvoorbeeld ingeval van overmacht, wanneer Wolters Kluwer een tijdelijke onderbreking (ongeacht de duur) van de beschikbaarheid nodig acht (zoals voor onderhoudswerken, veiligheidswerken, om organisatorische redenen, enz.) of wanneer Wolters Kluwer genoodzaakt is tot een tijdelijke onderbreking (ongeacht de duur) van de beschikbaarheid (zoals in geval van storingen of defecten aan haar IT-systemen). Wolters Kluwer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke tijdelijke onbeschikbaarheden, ook niet als deze niet op voorhand aan de Klant aangekondigd geweest zijn. Wolters Kluwer maakt regelmatig een back-up van de Content, maar kan niet garanderen dat er nooit een verlies van de Content zal plaatsvinden.
 2. Wolters Kluwer heeft en neemt geen kennis van de inhoud van de Content. De Klant is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem Content. De Klant zal geen documenten opladen die (1) de veiligheid en integriteit van de infrastructuur, website, IT-systemen en dienstverlening van Wolters Kluwer of derden in het gedrang kunnen brengen of die een virus, spyware, Trojaans paard, malware en dergelijke bevatten, of (2) schadelijk, obsceen, discriminatoir, racistisch, beledigend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig zijn, zoals een schending van enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Wolters Kluwer of derden. De Klant zal dergelijke Content verwijderen binnen één werkdag na het eerste verzoek daartoe vanwege Wolters Kluwer.
 3. De Klant garandeert dat hij gerechtigd is om de Content in het Product of in de Clouddiensten op te laden en dat de Content en het opladen ervan in het Product of de Clouddiensten geen schending uitmaakt van enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Wolters Kluwer of derden.
 4. Als een derde een aanspraak of vordering instelt tegen Wolters Kluwer in verband met een beweerde inbreuk door of in verband met de Content op de rechten van die derde, zal de Klant op zijn kosten en op Wolters Kluwers eerste verzoek alle informatie en bijstand verlenen (zoals het vrijwillig tussenkomen in een gerechtelijke procedure) om Wolters Kluwer in staat te stellen zich te verdedigen, en zal de Klant Wolters Kluwer vergoeden voor enige vergoedingen (inclusief kosten van advocaten en deskundigen), kosten of boetes die Wolters Kluwer moet betalen of enige schade die Wolters Kluwer lijdt in verband met een dergelijke aanspraak of vordering.Na het einde van deze overeenkomst zal Wolters Kluwer de Content tegen de dan geldende tarieven van Wolters Kluwer aan de Klant terugbezorgen in het formaat waarin ze door de Klant opgeladen werden en op een door Wolters Kluwer te bepalen drager.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) het Product of de Clouddiensten, alsook met het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering onderhavige Licentievoorwaarden zullen zonder uitzondering en ongeacht of het een juridische of een feitelijke vraag betreft exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de ondernemingsrechtbank te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel uitsluitend bevoegd zijn. Wolters Kluwer kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

(laatste update: 01.10.2020)

Back To Top