Tax on web
Fiscaliteit & Accounting16 juni, 2021

Tax-on-web versus Wolters Kluwer: duo of duel?

Tax-on-web en de software van Wolters Kluwer voor ondersteuning bij de belastingaangifte lijken met elkaar te concurreren. Maar niets is minder waar. Meer nog: ze vullen elkaar perfect aan!

Tax-on-web biedt particulieren, belastingconsulenten en ambtenaren de mogelijkheid om hun belastingaangiften op een eenvoudige manier in te dienen. Helpfuncties en simulatieschermen bieden daarbij ondersteuning. De software van Wolters Kluwer gaat een stapje verder. De extra berekenings- en simulatieschermen zorgen ervoor dat u als belastingconsulent zeker van kan zijn dat u de belastingaangiften van uw klanten optimaal invult. Gedetailleerde rapporten zijn daarbij een grote troef. Omdat u meerdere aangiften tegelijk kunt verwerken, gaat u ook efficiënter te werk. Wolters Kluwer deed de test en vergeleek het webplatform van de FOD Financiën met haar eigen software. 

Enkele veel voorkomende gevallen onder de loep

We illustreren hier de meerwaarde van de software van Wolters Kluwer in enkele veel voorkomende situaties. 

Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden

U weet dat het aantal codes van vak IX is verdrievoudigd sinds de regionalisering van woonfiscaliteit. De fiscus heeft sinds de aangifte van 2018 gelukkig tijdig actie ondernomen om deze explosie van codes aan te pakken en voorziet nu afzonderlijke aangifteformulieren voor elke regio (deel I: vakken I tot XIV). De vakken IX 'Leningen', X 'Belastingverminderingen' en XI 'Belastingkredieten' werden aangepast. De helpfunctie van Tax-on-web is heel handig als u uw klanten wilt helpen met de correcte aangifte van hun hypothecaire leningen. De wetgeving op dit vlak is enorm complex en werd grondig herzien. We geven hieronder enkele situaties waarbij de wizard op Tax-op-Web niet kan worden gebruikt: 

 • Uw klant ging in 2020 een hypothecaire lening aan om twee appartementen te kopen.
 • De interesten en kapitaalaflossingen die de belastingplichtige in 2020 betaalde, hebben betrekking op een woning die hij voor beroepsdoeleinden gebruikt.
 • In 2005 ging uw klant een hypothecaire lening aan om zijn privéwoning te kopen. In 2015 herfinancierde hij deze lening. De lening van 2015 financiert ook de renovatiewerken.
 • De belastingplichtige sloot in 2005 een hypothecaire lening af. In 2015 herfinancierde hij deze lening. In 2016 gebeurde dat opnieuw.
 • De partner ging in 2005 een hypothecaire lening aan voor de aankoop van zijn woning. In 2010 werd de aangever medekredietnemer van deze lening.

De software van Wolters Kluwer gaat een stap verder. In de grote meerderheid van de gevallen stelt onze wizard de beste oplossing voor. Zo ook in deze gevallen: 

 • hypothecaire leningen die vóór 2005 zijn afgesloten;
 • een lening die betrekking heeft op meerdere woningen;
 • een lening voor een woning die gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt;
 • opeenvolgende herfinancieringen van leningen: met onze software kunt u herfinancieringen van herfinancieringsleningen verwerken;
 • een lening waar in een latere fase een nieuwe medekredietnemer bij komt;
 • een lening voor het huis van de partner.
 • een lening in het kader van een hypotheekoverdracht
Ook handig om te weten, is dat de software van Wolters Kluwer de verhoogde belastingvermindering van de Waalse Chèque habitat voor kinderen ten laste automatisch berekent en indien mogelijk optimaliseert voor beide partners. In Tax-on-web wordt daarentegen een 50/50 verdeling toegepast voor de berekening, wat niet altijd het meest voordelige resultaat oplevert voor uw klant.

 

Berekening van de vrijstelling voor het woon-werkverkeer

De vergoeding die de werkgever betaalt voor het woon-werkverkeer is niet onderworpen aan sociale zekerheid. In tegenstelling tot het openbaar vervoer en de fiets is deze vergoeding wel belastbaar voor verplaatsingen met de wagen. De gedeeltelijke vrijstelling voor verplaatsingen met de wagen is en bedraagt 410 euro voor aanslagjaar 2021. We stelden vast dat Tax-on-web niet verwijst naar de 'cash for car' vergoeding van fiche 218.10 (Rubriek 17. Bijdragen in de verplaatsingskosten). Dit is wel het geval met de software van Wolters Kluwer. Zo houden wij ook rekening met de nieuwste regelgeving inzake woon-werkverkeer. Bovendien heeft onze software een aantal interessante hulpschermen die u kostbare tijd zullen besparen.   

Werkelijke en forfaitaire kosten

Als uw klant zijn werkelijke kosten wil aangeven, heeft hij er alle belang bij om alle mogelijkheden te benutten. Wanneer de werkelijke kosten hoger zijn dan het forfait, zal de belastingaanslag lager uitvallen. De software van Wolters Kluwer biedt een brede waaier aan ondersteunende functies die u en uw klant door deze complexe materie loodsen. Sinds de aangifte van 2019 bestaat er een wettelijk kostenforfait voor belastingplichtigen met winst. Dit is hetzelfde beroepskostenforfait als dat voor werknemers. In bepaalde situaties kan het voordeliger zijn om de werkelijke kosten aan te geven ondanks dat de forfaitaire kosten hoger zijn. Daarom nodigt het programma van Wolters Kluwer u uit om de speciaal daartoe ontworpen codes te gebruiken die u in staat stellen beter te vergelijken en te kiezen voor forfaitaire of werkelijke kosten.  

De aangifte in geval van co-ouderschap

Wat de aangifte co-ouderschap in nieuw samengestelde gezinnen betreft, krijgt u als belastingadviseur ongetwijfeld de volgende vragen van uw klanten:
 • Wie geniet belastingvoordeel voor de kinderen ten laste in geval van een echtscheiding?
 • Hoe de aangifte invullen wanneer het belastingvoordeel voor de kinderen ten laste moet worden verdeeld tussen beide ouders? 
 • Welke belastingvoordelen voor kinderen ten laste kunnen verdeeld worden?
 • Is de verdeling van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste van toepassing op gescheiden personen?
 • Kan de belastingplichtige uitgaven voor kinderopvang fiscaal aftrekken en genieten van de verdeling van het belastingvoordeel voor datzelfde kind?

De software van Wolters Kluwer houdt rekening met complexe situaties van co-ouderschap, bijvoorbeeld wanneer een gehuwd koppel het co-ouderschap van de aangever en zijn/haar partner moet registreren voor hun respectievelijke kinderen. Neem het voorbeeld van Lisa:  

Lisa heeft drie kinderen in co-ouderschap bij haar gedomicilieerd. Twee kinderen zijn uit haar eerste relatie met Ludo en één kind uit haar relatie met Rob. In zo'n geval zal onze software de belastingvrije som voor Lisa correct berekenen. Op de aangifte zal één enkele code (1034) ingevuld worden, waarbij Lisa het cijfer 3 invult. Het aanslagbiljet zal niet de correcte belastingvrije som vermelden. Lisa zal de helft van de belastingvrije som voor 3 kinderen ten laste afstaan. In realiteit dient zijn de helft van de belastingvrije som van 2 kinderen ten laste (de andere helft gaat naar Ludo) en de helft van de belastingvrije som van 1 kind ten laste (de andere helft gaat naar Rob) moeten afstaan. Onze software houdt wel rekening met de situatie en maakt de correcte verdeling.

Onroerend inkomen

De aangifte van gegevens in dit vak roept onder andere volgende vragen op bij uw klanten:
 • Is het onroerend inkomen van de eigen woning vrijgesteld van personenbelasting?
 • Hoe moeten aangever en partner onroerend inkomen aangeven?
 • In welke gevallen moet ik het onroerend inkomen van mijn eigen woning aangeven?
 • Belastingplichtige is mede-eigenaar en wordt alleen belast. Hoe het onroerend inkomen aangeven?
 • Hoe moeten aangever en partner onroerend inkomen aangeven wanneer een deel de woning voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt? Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?

Tax-on-web biedt hier een interessante meerwaarde. Het vermeldt het aantal dagen dat moet worden aangegeven voor het inkomstenjaar. Bijvoorbeeld van 1 januari tot de dag van verkoop in het geval van de verkoop van een onroerend goed of vanaf de dag van de verwerving (bijv. bij een aankoop of in geval van een erfenis) van een onroerend goed. De wizard, die wordt geactiveerd met de toverstaf in vak III, herinnert ons eraan dat er woningen mogelijk verkocht of aangekocht zijn in het inkomstenjaar. De software van Wolters Kluwer biedt een soortgelijke service door het aantal aan te geven dagen automatisch en pro rato te berekenen. Uit onze vergelijking blijkt dat ons resultaat in 100% van de gevallen overeenkomt met de gegevens van Tax-on-web. 

Kosten voor kinderopvang

Wat de uitgaven voor kinderopvang betreft, willen uw klanten weten of deze uitgaven een belastingvoordeel opleveren. Een andere veel voorkomende vraag is of deze uitgaven als beroepskosten kunnen worden beschouwd. Nog zo'n klassieker: mogen de uitgaven voor kinderopvang van het vorige kalenderjaar (bijv. kosten van november en december 2019) worden opgenomen in de aangifte voor het belastingjaar 2021? Wij zien dat de helpfunctie van Tax-on-web geen halve dagen voor kinderopvangkosten in rekening brengt, terwijl de software van Wolters Kluwer dat wel doet. Als fiscaal specialist weet u ook dat de belastingvermindering voor kinderopvangkosten voor hetzelfde kind niet kan worden gecombineerd met een verhoging van de belastingvrije minimumsom voor kinderen jonger dan drie jaar. De software van Wolters Kluwer heeft, wanneer u de kosten voor kinderopvang invoert, een knop 'Info' die een webpagina opent met uitleg over deze code 1384. Daarin staat dat deze belastingvermindering kosten voor kinderopvang voordeliger kan zijn omdat de vermindering 45% bedraagt. Maar in sommige gevallen, als de uitgaven lager blijken te zijn, zal de verhoging van de belastingvrije som de interessantste keuze zijn. Met ons programma kunt u beide mogelijkheden snel vergelijken en vervolgens de beste oplossing kiezen.

Uitgaven die recht geven op een belastingvermindering

Als uw klant een gift aan een erkende Belgische vereniging of instelling deed, is dit meestal al ingevuld in de aangifte op Tax-on-web. U kunt dit bedrag aanvullen met behulp van de wizard. Let wel op, want u kunt deze wizard niet gebruiken voor giften aan buitenlandse verenigingen of buitenlandse instellingen! U moet het bedrag van de gift dan overnemen naar rubriek 1394 van de aangifte.

Personen ouder dan 65 jaar ten laste

Als uw klant één of meer personen ten laste heeft, verhoogt dit zijn/haar belastingvrije som, wat een extra belastingvoordeel oplevert. Uw klant zal dan ook precies willen weten wie hij op fiscaal vlak als persoon ten laste kan beschouwen. Personen ouder dan 65 jaar (ouders, grootouders, …) kunnen ook deel uitmaken van die categorie. In onze vergelijking ontdekten we dat hiervoor geen helpfunctie is voorzien in Tax-on-web. U kunt dus geen simulaties uitvoeren om de netto-bestaansmiddelen van deze persoon te berekenen. In de software van Wolters Kluwer kunt u, voor elke persoon die deel uitmaakt van het gezin, nagaan of zijn/haar inkomsten lager blijven dan de grens van de netto-bestaansmiddelen en deze persoon zo ten laste blijft op de aangifte van de belastingplichtige. 

Waarom kan de software van Wolters Kluwer nuttig zijn?

De elektronische aangifte wordt de norm

De online belastingaangifte kent steeds meer succes. Het aantal belastingplichtigen dat nog steeds op papier zijn/haar belastingaangifte doet of laat doen, wordt elk jaar kleiner. In 2020 hebben 1,650 miljoen Belgen hun aangifte elektronisch ingediend. Daarbij schakelden 1,217 miljoen mensen de hulp van een boekhouder of andere volmachthouder in. Tegelijkertijd hebben 266.898 mensen hun aangifte door een ambtenaar laten invullen. Dat is een daling van 57% ten opzichte van 2019 en een direct gevolg van de pandemie, aangezien de begeleiding telefonisch moest gebeuren. In 2020 ontvingen meer dan 3,92 miljoen Belgen (dat zijn vier op de tien belastingplichtigen) een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA). Als gevolg van talloze reacties en opmerkingen over die VVA via een verslag van de federale ombudsman zien we een daling van 170.000 VVA's. Dit jaar zullen 3,750 miljoen Belgen deze VVA ontvangen.  

Volg de complexe evolutie van de fiscale regelgeving

(Lees ook onze whitepaper)

Het aangifteformulier wordt elk jaar iets uitgebreider en ingewikkelder. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten van 2020) bevat het aangifteformulier in Vlaanderen 826 codes. In Wallonië zijn dat er maar liefst 832 en in Brussel 813. Dit jaar hebben bijna alle nieuwe rubrieken en codes betrekking op de federale en regionale coronamaatregelen. De Vlaamse belastingaangiften werden uitgebreid met achttien nieuwe codes, terwijl de Waalse en Brusselse er twintig bij kregen. Door die extra codes zult u als volmachthouder rekening moeten houden met talloze complexe wijzigingen. Enkele voorbeelden:

 • Vrijgestelde overuren – vakken IV en XVI
 • De belastingvermindering voor investeringen in aandelen in ondernemingen die hun omzet sterk zien dalen als gevolg van de coronacrisis – vak X
 • De uitbreiding van de Waalse lening Coup de pouce – vak XI (Waals Gewest)
 • De uitbreiding van de Vlaamse Winwinlening – vak XI (Vlaams Gewest)
 • De Brusselse Proxi-lening – vak XI (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • De aangifte met betrekking tot voorafbetalingen – vak XII
 • De terugname van de vrijstelling voor toekomstige bedrijfsverliezen – vakken XVII en XVIII

Conclusie: til uw fiscaal advies naar een hoger niveau

Tax-on-web is en blijft een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument voor het indienen van belastingaangiften. De help- en simulatieschermen zetten u op het juiste spoor en voorkomen dat u tijd verliest aan ellenlange discussies met de fiscus. Ze vereenvoudigen uw administratieve taken ook aanzienlijk.

Met de software van Wolters Kluwer tilt u uw fiscale kennis en advies naar een hoger niveau. Deze software vormt de perfecte aanvulling op de software van de FOD Financiën. De praktische ervaring die onze belastingdeskundigen in de loop der jaren hebben opgebouwd, levert een schat aan informatie en advies op, die wij in de software van Wolters Kluwer opnemen. Zo hebt u toegang tot een instrument dat als geen ander kan anticiperen, simuleren en berekenen.

Personenbelasting

Fiscalc en Superfisc

Optimale berekening, efficiënte indiening

Wilt u meer informatie?

Heeft u nog vragen over ons aanbod? Bent u benieuwd welke oplossingen het beste bij u passen? Onze collega's helpen u graag verder.

Indien u het onderstaande formulier niet ziet verschijnen, kan u ook contact opnemen via [email protected]

Back To Top