Tax on web
Tax & Accounting11 september, 2019

Tax-on-web versus Wolters Kluwer: duo of duel?

Tax-on-web en de aangiftesoftware van Wolters Kluwer lijken concurrenten te zijn voor elkaar. Toch is dit niet zo. Meer nog: ze vullen elkaar perfect aan.

Tax-on-web biedt particulieren, fiscaal adviseurs en ambtenaren de mogelijkheid om een belastingaangifte vlot in te dienen. Hulp- en simulatieschermen zorgen voor de nodige ondersteuning.   De software van Wolters Kluwer voegt een dimensie toe aan de voordelen van Tax-on-web. Dankzij extra berekenings- en simulatieschermen krijgt u als fiscaal adviseur de garantie dat u het onderste uit de kan haalt voor uw klanten, mede dankzij gedetailleerde verslagen. De mogelijkheid om tegelijk meerdere aangiftes te doen maakt uw werk als fiscaal adviseur nog efficiënter.   Wolters Kluwer deed de test en vergeleek de aangiftetool van de FOD Financiën met de eigen software.

 

Til een goede service naar een nog hoger niveau

Tax-on-web is en blijft een performant en gebruiksvriendelijk werkinstrument voor het indienen van de belastingaangifte. Hulp- en simulatieschermen helpen u goed op weg om vervelende en tijdrovende discussies met de fiscus te vermijden. En ook uw administratie wordt er in elk geval een stuk eenvoudiger door.   De aangiftesoftware van Wolters Kluwer tilt uw fiscale kennis en klantenadvies nog een niveau hoger. Dit zorgt voor een perfecte aanvulling op de aangiftesoftware van de FOD Financiën. De jarenlange praktijkervaring van onze belastingexperts levert een schat aan informatie en tips op die we integreren in onze software. En zo krijgt u een pakket dat als geen ander anticipeert, simuleert en correct berekent.

 

Enkele frequent voorkomende cases onder de loep

Hieronder ontdekt u de toegevoegde waarde van onze software, op punt gesteld door de belastingexperts van Wolters Kluwer.  

 

Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden

Wist u dat - sinds de regionalisering van de woonfiscaliteit – het aantal codes in vak IX verdrievoudigde? De fiscus ondernam tijdig actie tegen deze wildgroei van codes en voorzag daarom aparte aangifteformulieren voor elk gewest (deel 1: vakken I t.e.m. XIV). De vakken IX ‘Leningen’, X ‘Belastingverminderingen’ en XI ‘Belastingkredieten’ werden gepersonaliseerd.   De Tax-on-web-wizardfunctie bij de aangifte van hypothecaire leningen is – rekening houdend met de zeer complexe en grondig gewijzigde wetgeving – geen overbodige luxe om uw klanten correct bij te staan. De aangiftesoftware van Wolters Kluwer gaat nog een stap verder: in 80% van de gevallen signaleert onze wizardfunctie u de meest optimale oplossing.   Onze software biedt daarnaast ook hulp bij de volgende cases:
 • Hypothecaire leningen die vóór 2005 werden afgesloten
 • Een lening die betrekking heeft op meerdere woningen
 • Een lening voor een woning die gedeeltelijk beroepsmatig wordt gebruikt
 • Opeenvolgende herfinancieringsleningen (al moeten we dit nuanceren: de aangiftesoftware van Wolters Kluwer kan nog niet alle gegevens verwerken, maar hier wordt momenteel hard aan gewerkt)
 • Een lening waar op een later moment een mede-ontlener mee instapt
 • Een lening voor een woning van de partner
  Ook goed om weten: in de aangiftesoftware van Wolters Kluwer wordt de verhoogde belastingvermindering van de Waalse ‘Chèque habitat’ voor kinderen ten laste automatisch berekend en – indien mogelijk – geoptimaliseerd over de beide partners van het gezin. Bij Tax-on-web wordt de berekening via een 50/50-verdeling toegepast, wat niet altijd een voordelig resultaat oplevert voor uw klanten.  

 

Berekening vrijstelling terugbetaling woon-werkverkeer

De woon-werkvergoeding van een werkgever is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen. In tegenstelling tot openbaar vervoer en fiets is deze vergoeding bij vervoer met de auto wel onderworpen aan belastingen. Toch is hier ook een gedeeltelijke vrijstelling in de belastingaangifte voorzien. Dit bedrag werd vanaf 1 januari 2019 verhoogd tot 410 euro per jaar.   Uit onze test leiden we af dat bij Tax-on-web op de loonfiche 218.10 (bij de rubriek 17. Bijdragen in de reiskosten) geen melding wordt gemaakt van een mobiliteitsvergoeding ‘Cash for car’. In de aangiftesoftware van Wolters Kluwer is dit wel het geval. Op die manier spelen wij maximaal in op de recentste regelgeving in het thema woon-werkverkeer.   Bovendien biedt onze software enkele interessante hulpschermen aan, waardoor u als fiscaal adviseur tijd en geld bespaart.  

 

Forfaitaire en werkelijke kosten

Als uw klant zijn werkelijke beroepskosten wil inbrengen, dan heeft hij er alle belang bij om het onderste uit de kan te halen. Als deze werkelijke kosten meer bedragen dan het forfait, dan levert dit uw klant een lagere belastingfactuur op.   De aangiftesoftware van Wolters Kluwer biedt een complete waaier van hulpfuncties aan die u en uw klanten wegwijs maakt in deze complexe materie. U krijgt ook uitleg over beroepskosten die niet onder de aftrekbeperking vallen. Bovendien hebt u de garantie dat de aangeboden hulpinformatie volledig up-to-date is met de recentste fiscale wetgeving.  

 

Aangifte co-ouderschap

De aangifte van het co-ouderschap in nieuw samengestelde gezinnen is een trending topic binnen de belastingaangifte, waarbij u als fiscaal adviseur kunt geconfronteerd worden met de volgende klantenvragen:
 • Ik ben gescheiden van mijn echtgenoot of partner. Wie krijgt het belastingvoordeel voor kinderen ten laste?
 • Hoe moet ik mijn aangifte invullen wanneer het belastingvoordeel voor kinderen ten laste tussen mij en mijn ex-partner moet worden verdeeld?
 • Welke belastingvoordelen voor kinderen ten laste kunnen onder de ouders worden verdeeld?
 • Is de verdeling van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste alleen van toepassing op uit de echt gescheiden personen?
 • Kan ik tegelijkertijd de kosten voor kinderopvang die ik voor een kind heb, fiscaal aftrekken en de verdeling van het belastingvoordeel voor datzelfde kind genieten?
De aangiftesoftware van Wolters Kluwer houdt rekening met meerdere co-ouderschappen, bv. bij een gehuwd koppel waarvan zowel de aangever als de partner het co-ouderschap van de eigen kinderen én van een gemeenschappelijk kind moeten registreren.  

 

Inkomsten uit onroerende goederen

De aangifte van gegevens in dit vak roept o.a. de volgende klantenvragen op:
 • Is het onroerend inkomen van de woning die ik zelf betrek ("de eigen woning") vrijgesteld in de personenbelasting?
 • Ik word samen met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner belast. Hoe moeten wij ons onroerend inkomen aangeven?
 • In welke gevallen moet ik het onroerend inkomen van mijn eigen woning aangeven?
 • Ik ben mede-eigenaar en ik word alleen belast. Hoe moet ik mijn onroerend inkomen aangeven?
 • Ik word samen met mijn echtgenoot (of partner) belast. Ik gebruik een gedeelte van mijn woning voor beroepsdoeleinden

Hier biedt Tax-on-web een interessante meerwaarde door te signaleren hoeveel aan te geven dagen in aanmerking komen in het inkomstenjaar (vanaf 1 januari tot de dag van verkoop) bij de verkoop van een onroerend goed. De aangiftesoftware van Wolters Kluwer volgt echter gelijke tred door automatisch pro rata het aantal aan te geven dagen te berekenen. Uit testen blijkt dat ons resultaat 100% overeenkomt met de gegevens van Tax-on-web.  

 

Kosten voor kinderopvang

Bij kosten voor kinderopvang willen uw klanten weten of deze kosten recht geven op een belastingvoordeel. Een veelgestelde vraag is ook of deze uitgaven als beroepskost mogen beschouwd worden. En nog een klassieker: mogen kinderopvangkosten van het voorbije kalenderjaar (bv. betaald in november en december 2018) in de aangifte van aanslagjaar 2019 opgenomen worden?   We stellen vast dat de helpfunctie van Tax-on-web geen halve dagen codeert voor kinderopvangkosten. De aangiftesoftware van Wolters Kluwer biedt deze optie wel aan.   Als fiscaal professional weet u bovendien dat een belastingvermindering voor de kosten van kinderopvang niet gecombineerd kan worden met een verhoging van de belastingvrije som. Bij de aangiftesoftware van Wolters Kluwer krijgt u een waarschuwingsbericht om een keuze te maken tussen beide opties (rubriek 1038 versus rubriek 1384). Hierdoor hebt u de garantie dat u de aangifte voor deze rubriek correct invult.  

 

Uitgaven die recht geven op belastingverminderingen

Als uw klant een gift doet aan een erkende Belgische vereniging of instelling, dan wordt deze gift niet vooraf ingevuld in het aangifteformulier van Tax-on-web. U kan dit bedrag invullen via de wizardfunctie. Wees echter alert, want bij een gift aan een buitenlandse vereniging of instelling kunt u deze wizard niet gebruiken! In dat geval moet u het bedrag van de gift rechtstreeks invullen in rubriek 1394 van de aangifte. Vergeet in dat geval ook niet om alle nuttige documenten toe te voegen via de tab ‘Bijlagen’.  

 

Personen ouder dan 65 jaar ten laste

Als uw klant een of meerdere personen ten laste heeft, dan leidt dit tot een verhoging van het belastingvrije minimum en dus tot een belastingvoordeel. Uw klanten willen dus precies weten welke personen zij op fiscaal vlak als ten laste kunnen beschouwen.   Ook personen die ouder zijn dan 65 jaar (ouders, grootouders,…) kunnen onder deze categorie vallen. Bij onze test merken we dat voor de aangifte van deze categorie geen hulpschermen beschikbaar zijn in Tax-on-web. U kunt dus geen simulaties uitvoeren voor de bepaling van netto-bestaansmiddelen of voor de berekening van het KI van een woning (die bv. eigendom is van ouders of grootouders ten laste). Momenteel biedt onze software nog niet de mogelijkheid om een KI in te voeren voor de bepaling van netto-bestaansmiddelen.

 

What's in it for me?

Elektronische aangifte wordt de standaard

De online belastingaangifte is aan een stevige opmars bezig. Jaar na jaar daalt het aantal mensen dat de belastingaangifte nog op papier invult (of laat invullen). In 2018 vulden 1,56 miljoen Belgen hun aangifte elektronisch in. 1,21 miljoen mensen deden dit via hun boekhouder of mandataris. Daarnaast lieten 640.000 mensen hun aangifte invullen door een ambtenaar.   In 2019 ontvingen meer dan 3,2 miljoen Belgen (ofwel vier op de tien belastingplichtigen) een voorstel van vereenvoudigde aangifte. 88% van de belastingplichtigen aanvaardt deze vereenvoudigde aangifte.  

 

Hou gelijke tred met de complexe fiscale regelgeving

Het aangifteformulier wordt elk jaar complexer en uitgebreider. Voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) telt het aangifteformulier in Vlaanderen maar liefst 829 codes. Ondanks de aangroei met slechts 6 nieuwe codes in Vlaanderen en 7 nieuwe codes in Wallonië en Brussel moet u als mandataris toch opnieuw rekening houden met heel wat complexe wijzigingen, zoals:
 • nieuwe belastingverminderingen op het vlak van de POZ, duaal pensioensparen, aandelen van groeibedrijven, privak-verliezen,…
 • een nieuwe belastingvrijstelling van dividenden
 • een nieuw kostenforfait voor zelfstandigen met winst
 • een lagere belasting op de stopzettingsmeerwaarde (in de strijd tegen de “vervennootschappelijking”)
Personenbelasting

Fiscalc en Superfisc

Optimale berekening, efficiënte indiening