Three businessmen having a meeting in office sharing a tablet
Fiscaliteit & Accounting30 juni, 2022

Jobsdeal: verhoogd basisbedrag aanvullende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten voor aj. 2023

Het ‘bedrag van de aanvullende vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten’ wordt voor het aanslagjaar 2023 verhoogd tot 238,15 euro. Een maatregel in het kader van de “Jobsdealwet” die stelt dat het basisbedrag van de aanvullende vermindering bij KB wordt verhoogd wanneer voor een bepaald aanslagjaar de belasting op pensioenen en andere vervangingsinkomsten na toepassing van de voorziene basisbelastingvermindering en aanvullende belastingvermindering niet tot 0 is teruggebracht voor een belastingplichtige met een belastbaar inkomen dat gelijk is aan 10.160 euro (basisbedrag) en uitsluitend bestaat uit pensioenen en vervangingsinkomsten.

Jobsdealwet

 

Met de Jobsdealwet van 23 maart 2019 werden heel wat fiscale wijzigingen doorgevoerd voor pensioenen, meer specifiek met betrekking tot de belastingvermindering op inkomsten uit pensioenen en andere vervangingsinkomsten.

De bijkomende belastingvermindering is sinds aanslagjaar 2020 vervangen door een nieuwe aanvullende vermindering die bovenop de basisvermindering wordt toegekend. Die nieuwe aanvullende vermindering wordt bepaald per persoon en vereist (in tegenstelling tot de vroegere bijkomende vermindering) niet dat het inkomen uitsluitend bestaat uit pensioenen of vervangingsinkomsten. Daardoor kunnen heel wat gepensioneerden die het vroeger alleen met de basisvermindering moesten stellen, ook de aanvullende vermindering krijgen.

De nieuwe regels vormen een structurele oplossing voor de pensioenval. Pensioenverhogingen (bv. na een indexaanpassing) worden niet meer wegbelast

.Correctiemechanisme voor laagste pensioenen

De wetgever voorzag ook in een correctiemechanisme voor de laagste pensioenen. Wanneer voor een bepaald aanslagjaar de belasting op pensioenen en andere vervangingsinkomsten na toepassing van de verminderingen niet tot 0 is teruggebracht voor een belastingplichtige met een belastbaar inkomen dat gelijk is aan 10.160 euro (basisbedrag) en uitsluitend bestaat uit pensioenen en andere vervangingsinkomsten, dan wordt het bedrag van de aanvullende vermindering bij KB verhoogd tot het bedrag dat nodig is om de belasting alsnog tot 0 te brengen.

Dat was al meteen nodig in het aanslagjaar 2020 toen het basisbedrag werd verhoogd tot 236,525 euro. En ook voor aanslagjaar 2022 werd het basisbedrag verhoogd, tot 237,36 euro.

Aanslagjaar 2023

En ook voor aanslagjaar 2023 is een correctie nodig omdat de som van de gewone en de aanvullende belastingvermindering voor pensioenen en aanvullende vervangingsinkomsten net niet volstaat om het bedrag van de verschuldigde belasting na toepassing van de verminderingen op 0 te brengen.

Dat blijkt uit volgende berekening: voor aanslagjaar 2023 bedraagt

de basisvermindering: 1.8886,89 euro (basisbedrag is 1.148,93 euro)
de aanvullende vermindering: 388,21 euro (basisbedrag is 236,38 euro)
het belastbare inkomen dat in rekening wordt genomen: 16.690 euro (basisbedrag 10.160 euro).
De basisbelasting op dat inkomen is dus 4.595,50 euro. Het bedrag van de belastingvrije som bedraagt voor 2023 9.270 euro. De basisbelasting wordt zo verminderd met 2.317,50 euro. Tot 2.278 euro (om te slane belasting).

De som van de basisvermindering en de aanvullende vermindering bedraagt 2.275,10 euro en volstaat dus net niet om het bedrag van de verschuldigde belasting op nul te brengen.

Het geïndexeerde bedrag van de aanvullende vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten moet dus voor aanslagjaar 2023 met 2,90 euro worden verhoogd, tot 391,11 euro.

Om tot dit geïndexeerde bedrag van 391,11 euro te komen moet het basisbedrag van de aanvullende vermindering van 236,38 euro worden verhoogd tot 238,15 euro. Iets waar via het KB van 6 juni 2022 uitvoering aan wordt gegeven. Meer concreet wordt het verhoogde basisbedrag voor aanslagjaar 2023 opgenomen in artikel 6318/18 van het KB/WIB1992 dat uitvoering geeft aan artikel 147, vierde lid van het WIB1992.

In werking: het KB is van toepassing vanaf aanslagjaar 2023.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
 → Ontdek MonKEY
Back To Top