Business man looking out the window
Tax & Accounting08 november, 2021

Rentevoet nalatigheidsinteresten blijft op 4% in 2022


De rentevoet die van toepassing is bij een laattijdige betaling van de personenbelasting en vennootschapsbelasting bedraagt 4% voor kalenderjaar 2022. Het percentage blijft daarmee op hetzelfde niveau als de voorbije jaren.

Automatisch bij wanbetaling

Wanneer een belastingschuld niet betaald is binnen de wettelijke termijnen, worden automatisch nalatigheidsinteresten aangerekend op de nog verschuldigde som. De interest wordt per kalendermaand berekend. In 2022 is dat dus, net als de vorige jaren, aan een rentevoet van 4%. Maar let op: de nalatigheidsinteresten zijn pas effectief verschuldigd wanneer ze hoger zijn dan 5 euro per maand.


Jaarlijks aangepast

De rentevoet wordt ieder jaar herbekeken en aangepast aan de evolutie van de lineaire obligaties (OLO’s). Meer concreet aan het gemiddelde van de referte-indexen J (OLO’s op 10 jaar) voor de maanden juli, augustus en september van het vorige jaar. De rentevoet mag echter niet lager zijn dan 4%, en niet hoger dan 10% per jaar. De FOD Financiën maakt de rentevoet van het komende kalenderjaar systematisch bekend via een bericht in het Belgisch Staatsblad tijdens de maanden oktober, november of december. Het bericht met de rentevoet voor 2022 is op 27 oktober 2021 verschenen.
Back To Top