Business man looking out the window
Fiscaliteit & Accounting08 november, 2021

Rentevoet nalatigheidsinteresten blijft op 4% in 2022

De rentevoet die van toepassing is bij een laattijdige betaling van de personenbelasting en vennootschapsbelasting bedraagt 4% voor kalenderjaar 2022. Het percentage blijft daarmee op hetzelfde niveau als de voorbije jaren.

Wat is nalatigheidsintresten? 

Nalatigheidsinteresten zijn de interesten die een belastingplichtige moet betalen wanneer hij zijn belastingen te laat betaalt. Met de hervorming van de vennootschapsbelasting werd een nieuwe regeling uitgewerkt voor de berekening van de rentevoet van de nalatigheidsinteresten in de inkomstenbelastingen. Tot eind 2017 was de rentevoet voor belastingplichtige en de Belgische Staat gelijk. Beiden moesten 7 % interesten betalen. Voor beiden was de interest ook van rechtswege verschuldigd.

Hoe worden nalatigheidsinteresten berekend? 

Sinds 1 januari 2018 is voor de inkomstenbelastingen een andere berekeningswijze van toepassing. Het tarief van de nalatigheidsinteresten wordt aangepast in functie van de evolutie van de marktrente. De rentevoet stemt overeen met “het gemiddelde van de referte-indexen met betrekking tot de lineaire obligaties op 10 jaar van de maanden juli, augustus en september” van het voorgaande jaar. De wet voorziet echter ook nog in een ondergrens en een bovengrens. De nalatigheidsinteresten mogen niet minder dan 4 % of meer dan 10 % bedragen. Op het einde van elk jaar publiceert de FOD Financiën de nieuwe rentevoet die voor het volgende kalenderjaar van toepassing is. Toen de nieuwe regeling op 1 januari 2018 van start ging, werd het tarief van de nalatigheidsinteresten voor 2018 vastgesteld op 4 %, wat nu nog steeds het geval is.

Back To Top