Tax & Accounting03 juli, 2020

Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2020 in het Staatsblad

Het model van het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020. Deze aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2019 of in 2020 vóór 31 december afgesloten zijn. De Ven.B.-aangifte voor het aj. 2020 verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.

Verplichte indiening via Biztax

Wie namens een vennootschap de Ven.B.-aangifte voor het aj. 2020 wil indienen, moet dat verplicht elektronisch doen via Biztax. U ontvangt dus geen papieren aangifte. Alleen als u of uw mandataris ((fiscaal) accountant, gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, …) niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om deze verplichting na te leven, kan u vrijgesteld worden van de verplichting tot elektronische indiening.

In dat geval moet u elk jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u dan een papieren aangifte zal opsturen. Opgelet! De indieningstermijn van de aangifte wordt daardoor niet verlengd. Biztax zal ten laatste op 7 juli 2020 beschikbaar zijn voor het indienen van de Ven.B-aangiftes voor het aanslagjaar 2020. Door de grote omvang aan coronamaatregelen zijn er veel technische aanpassingen nodig in Biztax.

Via Biztax kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar. Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart. Mandatarissen die de Ven.B.-aangifte invullen voor een vennootschap, moeten kunnen aantonen dat ze gemachtigd zijn om de aangifte in naam van die vennootschap in te dienen als het controlekantoor daarnaar vraagt.

Biztax vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten. De gebruikelijke papieren volmacht volstaat. Er is ook geen specifieke software nodig om Biztax te gebruiken.

Indieningstermijn Ven.B.-aangifte

De Ven.B.-aangifte voor het aj. 2020 moest initieel ingediend zijn tegen 24 september 2020. Maar, gezien de uitzonderlijke omstandigheden heeft minister van Financiën Alexander de Croo beslist om de indieningstermijnen voor vennootschappen te verlengen tot en met 29 oktober 2020. Deze verlenging geldt voor alle aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Zoals gewoonlijk krijgen vennootschappen met een gebroken boekjaar en een late algemene vergadering uitstel. Mandatarissen ((fiscaal) accountant, gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, …) die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden kunnen enkel een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de belastingadministratie als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen.

Verbeterende aangifte

Wilt u de Ven.B.-aangifte die u voor het aj. 2020 hebt ingediend, verbeteren? Dan kan dat één keer, via Biztax, en dit vóór het verstrijken van de aangiftetermijn (en op voorwaarde dat de aangifte nog niet ingekohierd is). U krijgt dan een nieuw ontvangstbewijs voor deze verbeterende aangifte. Beide aangiftes blijven raadpleegbaar in Biztax.