aangifte-vennootschapsbelasting-aj-2020-1
Fiscaliteit & Accounting30 mei, 2022

Wanneer en hoe moet u de aangifte vennootschapsbelasting aj. 2022 indienen?

Het model van het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022 is intussen verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Verplichte indiening via Biztax

Wie namens een vennootschap de aangifte voor het aanslagjaar 2022 wil indienen, moet dat verplicht elektronisch doen via Biztax. U ontvangt dus geen papieren aangifte. Alleen als u of uw mandataris ((fiscaal) accountant, gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, …) niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om deze verplichting na te leven, kan u vrijgesteld worden van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u elk jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u dan een papieren aangifte zal opsturen.

Via Biztax kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar. Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart. Mandatarissen die de aangifte invullen voor een vennootschap, moeten kunnen aantonen dat ze gemachtigd zijn om de aangifte in naam van die vennootschap in te dienen als het controlekantoor daarnaar vraagt.

Biztax vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten. De gebruikelijke papieren volmacht volstaat. Er is ook geen specifieke software nodig om Biztax te gebruiken.

Indieningstermijn aangifte 2022

Vanaf de balansdatum heeft u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, 7 maanden de tijd om uw aangifte in te dienen. Die termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum. Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.

De uiterste indieningsdatum voor de aangiften in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2022, met balansdata van 31 december 2021 tot en met 28 februari 2022, is 17 oktober 2022. Deze datum hebben de FOD Financiën, de beleidscel van de minister van Financiën en het ITAA in onderling overleg bepaald om de aangiftetermijnen voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting en btw beter te spreiden. Als u echter uw aangifte ten laatste op 15 september 2022 indient en ze geeft aanleiding tot een terugbetaling, dan zullen we die bij voorrang behandelen. Daardoor zal u de terugbetaling, behoudens uitzondering, ontvangen ten laatste eind december 2022.

Voor een goed begrip heeft de fiscus in functie van de balansdata een overzicht van de verschillende aangiftetermijnen voor aj. 2022 bekendgemaakt.

Verbeterende aangifte

Wilt u de ingediende aangifte verbeteren? Dan kan dat één keer, via Biztax, en dit vóór het verstrijken van de aangiftetermijn (en op voorwaarde dat de aangifte nog niet ingekohierd is). U krijgt dan een nieuw ontvangstbewijs voor deze verbeterende aangifte. Beide aangiftes blijven raadpleegbaar in Biztax.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.

Ontdek monKEY
Back To Top