aangifte-vennootschapsbelasting-aj-2020-1
Tax & Accounting27 juli, 2021

Wanneer en hoe moet u de aangifte vennootschapsbelasting aj. 2021 indienen?

Het model van het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) is intussen verschenen in het Belgisch Staatsblad, met tal van nieuwe codes ten opzichte van vorig jaar, onder meer door de vele coronamaatregelen.

Verplichte indiening via Biztax

Wie namens een vennootschap de aangifte voor het aanslagjaar 2021 wil indienen, moet dat verplicht elektronisch doen via Biztax. U ontvangt dus geen papieren aangifte. Alleen als u of uw mandataris ((fiscaal) accountant, gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, …) niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om deze verplichting na te leven, kan u vrijgesteld worden van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u elk jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u dan een papieren aangifte zal opsturen. De aangifte indienen via Biztax kan vanaf 1 juni.

Via Biztax kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar. Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart. Mandatarissen die de aangifte invullen voor een vennootschap, moeten kunnen aantonen dat ze gemachtigd zijn om de aangifte in naam van die vennootschap in te dienen als het controlekantoor daarnaar vraagt.

Biztax vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten. De gebruikelijke papieren volmacht volstaat. Er is ook geen specifieke software nodig om Biztax te gebruiken.

Indieningstermijn aangifte 2021

De fiscus maakte eerder al de deadlines bekend voor de aangiften. Daaruit blijkt dat de meeste aangiften uiterlijk op 28 oktober 2021 zullen moeten worden ingediend. Maar die datum vormt eigenlijk een uitzondering. Want herinner u dat er vanaf aanslagjaar 2021 een nieuwe regel bestaat voor het vaststellen van de uiterste indieningsdatum voor de aangiften VenB/RPB/BNI-ven. Die stelt dat belastingplichtigen voortaan 7 maanden de tijd krijgen om hun aangifte in te dienen vanaf de eerste maand na de afsluiting van het boekjaar.

Voor vennootschappen die boekhouden per kalenderjaar (en dus afsloten op 31 december 2020) zou de deadline daardoor 31 juli 2021 zijn. Omdat dit toch wel erg snel zou zijn – zeker in deze coronatijden- voorziet de fiscus voor aj. 2021 in een uitzondering: de balansdata van 31 december 2020 tot en met 28 februari 2021 kunnen een bijkomende indieningstermijn genieten tot en met 28 oktober 2021. Vennootschappen die volgens de nieuwe regels meer tijd hebben om hun aangifte in te dienen, kunnen daar uiteraard gebruik van maken. Voor een goed begrip heeft de fiscus in functie van de balansdata een overzicht van de verschillende aangiftetermijnen voor aj. 2021 bekendgemaakt.

Verbeterende aangifte

Wilt u de ingediende aangifte verbeteren? Dan kan dat één keer, via Biztax, en dit vóór het verstrijken van de aangiftetermijn (en op voorwaarde dat de aangifte nog niet ingekohierd is). U krijgt dan een nieuw ontvangstbewijs voor deze verbeterende aangifte. Beide aangiftes blijven raadpleegbaar in Biztax.