brandwerende deur
Compliance17 juni, 2020

Zijn brandwerende deuren verplicht in technische lokalen en serverlokalen van een bestaand gebouw?

Onlangs kreeg senTRAL een vraag van een gebruiker over branddeuren: zijn die verplicht in technische lokalen en serverlokalen van een bestaand gebouw? De aannemer denkt van wel. De huidigedeuren zijn gewone deuren. Als de wetgeving anders voorschrijft, dan moeten we die vervangen. Klopt dat?

Wetgeving

Brandwerende deuren hebben als doel ervoor te zorgen dat een brand zich voor een welbepaalde theoretische duur niet naar een ander compartiment kan verspreiden. Het doel hiervan is vluchtwegen zoals trappenhallen te vrijwaren en voldoende lang brand- en hittevrij te houden om de mensen een veilige uitweg te bieden.

Het is dan ook duidelijk dat brandwerende compartimentering een zeer belangrijk element is om het voortplanten van een brand en de hete rookgassen te beperken. Omdat er tussen compartimenten doorgangen moeten zijn, is het plaatsen van brandwerende deuren/poorten dan ook voor de hand liggend om de integriteit van het compartiment te behouden.

We spreken hier bewust over compartimenten, omdat de plaatsing van brandwerende deuren onderdeel uitmaakt van de scheidende functie tussen deze compartimenten.

In het KB Basisnormen (KB 7 juli 1994) wordt in bijlage 1, par. 1.6 een compartiment als volgt gedefinieerd:

Deel van een gebouw begrensd door wanden die de brandvoortplanting naar het aanliggende compartiment of compartimenten gedurende een bepaalde tijd dienen te beletten. Een compartiment is al dan niet onderverdeeld in lokalen.

Echter, al in het ARAB onder art. 52.3 wordt voor lokalen van de eerste groep (lokalen van op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen of lokalen van gebouwen waarvan de bouw is aangevangen na 1 juni 1972) duidelijk gesteld dat in alle deuropeningen van de muren en wanden die de lokalen van de eerste groep scheiden van de rest van het gebouw, deuren met een graad van weerstand tegen brand van ten minste een half uur moeten aangebracht zijn.
Meer specifiek voor de winkels voor kleinhandel (vanaf >2000 m²):

In de winkels voor kleinhandel, bedoeld in artikel 52.2.1.6., zijn de bepalingen van het eerste en tweede lid bovendien van toepassing op de deuropeningen van de muren en wanden die de verkooplokalen scheiden van de eraan grenzende lokalen die als warenopslagplaats dienen. M.a.w. in ARAB wordt dus duidelijk ook al over compartimentering gesproken.

Brandwerende deuren in technische lokalen en serverlokalen van een bestaand gebouw

Wat nu met bestaande gebouwen waar men technische lokalen of serverlokalen inricht? Moeten deze van brandwerende deuren voorzien zijn of niet?

KB Basisnormen:
In artikel 1 van het KB van 7 juli 1994 staat duidelijk dat de technische specificaties die opgenomen zijn in de bijlagen van dit besluit van toepassing zijn op de op te richten gebouwen en de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt zijn tot het gedeelte van de uitbreiding.
Als bestaande gebouwen worden de hoge en middelhoge gebouwen beschouwd waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 26 mei 1995 en de lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 1998.
Voor deze gebouwen geldt enkel de regel indien er sprake is van een uitbreiding van een compartiment maar dus ook binnen het compartiment bijvoorbeeld door een tussenverdiep te voorzien waarbij in dat geval de basisnormen enkel van toepassing zijn op de uitbreiding.

In al deze gevallen moet men dus alle technische lokalen en serverlokalen als compartiment beschouwen en voorzien van een naar buiten draaiende zelfsluitende of bij brand zelfsluitende brandwerende deur in verhouding tot de scheidende wanden van het compartiment.

Concreet: Als de muren van een compartiment R60 zijn, moeten de brandwerende deuren EI₁ 30 zijn. In België vraagt men gewoonlijk voor deuren een brandweerstand die de helft bedraagt van de weerstand die men eist voor de wand waarin ze geplaatst wordt. Dit kan je afleiden uit de tabellen die in de bijlagen 2/3/4 onder 4.1 staan, uiteraard zijn hier enkele uitzonderingen op.
ARAB art. 52

Indien de basisnormen niet van toepassing zijn, gelden de voorschriften van het ARAB art. 52 betreffende de lokalen van de eerste groep en de stooklokalen en meer specifiek hun verbinding met andere delen van het gebouw.
Dus in bestaande gebouwen moeten de stooklokalen steeds voorzien zijn van een zelfsluitende brandwerende deur net als de lokalen van de eerste groep.
Let wel: hierbij wordt niets over de draairichting vermeld. 

Bestemmingswijzigingen
Wanneer voor een bestemmingswijziging een omgevingsvergunning vereist is, is het KB basisnormen wel van toepassing op het bestaande gebouw (volgens de onderverdeling in laag, midden of hoog gebouw) ongeacht de datum van de initiële bouwaanvraag.

Specifieke wetgevingen

Er kunnen in andere specifieke wetgevingen zoals voor ziekenhuizen, scholen, ouderlingenvoorzieningen, logies verstrekkende inrichtingen en publiek toegankelijke inrichtingen in functie van de gewesten, de gemeenschappen en zelfs de lokale overheid andere bepalingen worden opgenomen, doch deze mogen niet in conflict zijn met de federale wetgeving.  

Besluit

Zelfsluitende of bij brand zelfsluitende brandwerende deuren zijn verplicht bij de inrichting van een nieuw technisch lokaal of stooklokaal in een bestaand gebouw vermits hier sprake is van een uitbreiding en in een nieuw compartiment wordt voorzien. De deuren moeten steeds naar buiten opendraaien.

Auteurs: Marc Aspeslagh en Ann Gysens

Extra informatie:

HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk
Meer diepgaande info vindt u op senTRAL. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw bedrijf.
Back To Top