GettyImages-1215027918
Fiscaliteit & Accounting05 september, 2022

Wijziging van de internationale boekhoudnorm IAS 12 – belastingen op het resultaat

Een nieuwe Verordening (EU) 2022/1392 van de Commissie van 11 augustus 2022 wijzigt Verordening (EG) nr. 1126/2008 wat de International Accounting Standard IAS 12 betreft. Deze wijzigingen betreffen vooral de opname van uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen.

Belastbare tijdelijke verschillen

Wanneer een uitgestelde belastingverplichting voortvloeit uit de eerste opname van een actief of verplichting in een transactie die geen aanleiding geeft tot een gelijk belastbaar en verrekenbaar tijdelijk verschil, moet die uitgestelde belastingverplichting voortaan niet voor alle belastbare tijdelijke verschillen worden opgenomen.
Hetzelfde geldt voor een uitgestelde belastingvordering vermits, in dezelfde situatie, deze niet zal worden opgenomen voor alle aftrekbare tijdelijke verschillen.

Eerste opname van een actief of een verplichting

De methode voor de administratieve verwerking van een tijdelijk verschil is afhankelijk van de aard van de transactie die heeft geleid tot de eerste opname van het actief of de verplichting.
Om de aard van de transactie te bepalen, blijven de regels ongewijzigd met uitzondering van het feit dat men er voortaan rekening mee houdt dat:

  • in een bedrijfscombinatie een entiteit elke uitgestelde belastingverplichting of -vordering opneemt en dat van invloed is op het bedrag van de winst uit een voordelige koop;
  • als de transactie aanleiding geeft tot gelijke belastbare en verrekenbare tijdelijke verschillen, de entiteit de daaruit voortvloeiende uitgestelde belastinglasten of -baten opneemt in winst of verlies.

Wanneer ze geen bedrijfscombinatie is, kan een transactie leiden tot de eerste opname van een vordering of verplichting en geen impact hebben noch op de commerciële winst noch op de fiscale winst. Deze transactie kan aanleiding geven tot gelijke belastbare en verrekenbare tijdelijke verschillen. De entiteit zal alle daaruit voortvloeiende uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen opnemen zonder dat in casu een vrijstelling wordt toegepast.

IFRS 1

Overeenkomstig de wijzigingen aan de boekhoudnorm IAS 12 wordt de International Financial Reporting Standard IFRS 1 eveneens gewijzigd.
Bijgevolg moet een entiteit die wijzigingen voortvloeiend uit de uitgestelde belasting in verband met activa en verplichtingen die voortvloeien uit één transactie ook, aan het begin van de vroegste gepresenteerde vergelijkende periode:

  • een uitgestelde belastingvordering en een uitgestelde belastingverplichting opnemen voor alle verrekenbare en belastbare tijdelijke verschillen in verband met:

    -activa en leaseverplichtingen die overeenstemmen met een gebruiksrecht;

    -verplichtingen voor ontmanteling of herstel en soortgelijke verplichtingen en bijbehorende bedragen die zijn opgenomen als onderdeel van de kostprijs van het desbetreffende actief
  • het cumulatieve effect van de eerste toepassing van de wijzigingen opnemen als een aanpassing van het beginsaldo van ingehouden winsten - of een andere component van het eigen vermogen - op die datum.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe wijzigingen moeten uiterlijk worden toegepast op de de openingsdatum van het eerste boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2023. Een vervroegde toepassing voor een eerdere periode is toegestaan op voorwaarde dat dit wordt vermeld door de entiteit.

Bron: monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.
 → Vraag uw gratis proefperiode aan
Altijd op de hoogte blijven van deze informatie

monKEY

Databank voor tax, finance & accountancy professionals

Meer diepgaande info vindt u op monKEY. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw kantoor.

Back To Top