Personer diskuterar coronastöd
Skatt & Ekonomifebruari 09, 2022

Nu är det dags att söka coronastöd igen

Efter:Alexandra Wallerius, skattejurist

Som vi skrivit om tidigare så har det ordinarie omställningsstödet och omsättningsstödet återinförts för månaderna december 2021 - februari 2022. I denna artikel redogör vi för ansökningstider och annat som är bra att veta gällande coronastöd.

Coronastöd - omställningsstöd

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti 2020 - september 2021 och december 2021 - februari 2022, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin. För perioden december 2021 - februari 2022 ska företaget ha tappat 30 procent i nettoomsättning.

De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för 70 procent av sina icke täckta fasta kostnader. Maxbeloppet kan bli upp till 117 miljoner kronor och har företaget sökt stöd för fler än en av stödperioderna gäller maxbeloppet det sammanlagda stödet för samtliga stödperioder.

Ansökan om omställningsstöd

Det är Skatteverket som hanterar omställningsstödet och ansökning kan görs under följande perioder: 

 Stödperiod  Ansökan öppnas Sista dag för ansökan 
 December 2021  7 februari 2022  31 mars 2022
 Januari 2022  7 februari 2022  31 mars 2022
 Februari 2022  1 mars 2022  13 april 2022

 

Särskilda regler kring ordinarie omställningsstöd

För att kunna få del av om omställningsstödet ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020. Var det räkenskapsåret längre eller kortare än tolv månader, justeras kravet på minsta nettoomsättning i motsvarande mån.

Om stödet uppgår till 100 000 kronor ska man bifoga ett yttrande över era lämnade uppgifter. Yttrandet ska komma från ett registrerat revisionsbolag eller godkänd eller auktoriserad revisor. Detta yttrande ska lämnas för varje stödperiod där stöd är 100 000 kronor eller mer.

Undvik vissa värdeöverföringar fram till 31 juli 2022

För att ha rätt till omställningsstödet får ett företag som är en juridisk person inte verkställa ett beslut om:

  • Vinstutdelning i ett aktiebolag
  • Gottgörelse eller vinstutdelning i en ekonomisk förening
  • Förvärv av egna aktier
  • Minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna/medlemmarna

Ett beslut om sådana värdeöverföringar får inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ. Om företaget som ansöker om omställningsstöd ingår i en koncern gäller att inte heller moderföretaget till företaget får verkställa eller fatta ett beslut om dessa värdeöverföringar.

För stöd under månaderna december 2021 - februari 2022 får dessa värdeöverföringar inte ske under perioden april 2020 - juli 2022.

Coronastöd - omsättningsstöd

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.
För att kunna söka stöd för december 2021 - februari 2022 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad.

Samma regler gäller för handelsbolag och kommanditbolag som den 31 december 2021 hade minst en fysisk person som är registrerad som delägare.

Ansökan om omsättningsstöd

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om omsättningsstödet, handläggning, beslut om stödet samt uppföljning av stöd som betalats ut. Ansökan handläggs av den länsstyrelse som gäller för aktuellt län. Själva ansökningen görs dock på Boverkets hemsida.

Ansökan kan görs under följande perioder:

 Stödperiod Ansökan öppnas   Sista dag för ansökan
 December 2021  9 februari 2022  30 april 2022
 Januari 2022  9 februari 2022  30 april 2022
 Februari 2022  1 mars 2022  30 april 2022
 

Kommentar:

I regeringens ändringsbudget avsattes även medel för att ge regeringen möjlighet att med kort varsel besluta om en utökning av stödet för mars 2022. På en presskonferens den 8 februari meddelades dock att stöden kommer att upphöra efter februari månads utgång. Anledningen till det är flertalet restriktioner kopplade till pandemin tas bort den 9 februari.

Källor:
Detta innehåll är från Skatteinformationen

Skatteinformation är ett oumbärligt verktyg för skatteproffs, en nyhetstjänst med allt du behöver veta. Senaste skattenyheter, tung analys och initierade svar från våra experter.

Alexandra Wallerius, skattejurist
Back To Top