Lekarz pracujący przed laptopem
Od 30 czerwca 2024 r. każdy podmiot leczniczy powinien mieć funkcjonujący Wewnętrzny System Zarządzania Jakością.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. 2023 poz. 1692) podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Funduszem na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach jest zobowiązany do posiadania wewnętrznego systemu zarządzania jakością (WSZJ).

​Celem prowadzenia systemu jest wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do ograniczenia występowania zdarzeń niepożądanych.


Sprawdź, czy Twój podmiot prowadzi Wewnętrzny System Zarządzania Jakością, zgodny z ustawą o jakości i dobrymi praktykami.

Na czym polega Mini Audyt Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością?

Co zyskasz, wypełniając test?
Weź udział w Mini Audycie Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w placówkach medycznych

Jakie przepisy ustawy o jakości dotyczą wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem?

Rozdział  3
Wewnętrzny system

Art.  18.  [Obowiązek prowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem]
1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Funduszem na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach jest obowiązany do posiadania wewnętrznego systemu, który składa się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, w celu zapobieżenia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.
2. Prowadzenie wewnętrznego systemu przez podmiot wykonujący działalność leczniczą polega na wdrożeniu, utrzymaniu i usprawnianiu tego systemu na podstawie oceny jego skuteczności oraz wyników badań opinii i doświadczeń pacjentów.
3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach wewnętrznego systemu:

1) wdraża rozwiązania służące identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzaniu tym ryzykiem w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
2) identyfikuje obszary priorytetowe dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
3) określa kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
4) okresowo monitoruje i ocenia jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
5) monitoruje zdarzenia niepożądane;
6) zapewnia dostęp do szkolenia służącego uzyskaniu i podnoszeniu kompetencji personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń;
7) prowadzi badania opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie ankiety, o której mowa w art. 20 ust. 1.

Art.  19.  [Osoba odpowiedzialna za prowadzenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem]
1. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie wewnętrznego systemu jest kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwany dalej "osobą odpowiedzialną".
2. Do zadań osoby odpowiedzialnej należy:

1) przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych zdarzenia niepożądanego;
2) zapewnianie zasobów i informacji niezbędnych do właściwego monitorowania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
3) opracowywanie dokumentów określających zasady, procedury, metody oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w art. 18 ust. 1.

Art.  20.  [Ankieta badania opinii i doświadczeń pacjenta]
1. Badanie opinii i doświadczeń pacjenta przeprowadza się przy pomocy ankiety, której wzór minister właściwy do spraw zdrowia publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra.
2. W przypadku pobytu pacjenta w podmiocie udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej zanonimizowane badanie opinii i doświadczeń pacjentów przeprowadza się po wypisie pacjenta z podmiotu leczniczego lub w dniu wypisu ze szpitala, w sposób zapewniający swobodę wyrażenia opinii.
3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą inny niż wymieniony w ust. 2 informuje pacjentów, w wybrany przez siebie sposób, o możliwości wypełnienia ankiety badania opinii i doświadczeń pacjentów, w sposób zapewniający swobodę wyrażenia opinii.

 

Listę pytań kontrolnych do Mini Audytu i rekomendacje przygotowała:

Ewelina Wójcik

Prawnik, nauczyciel akademicki, Senior Product Manager w Wolters Kluwer Polska. Specjalizuje się w tematyce prawa medycznego i zarządzania jakością w podmiotach leczniczych.

Formularz

Back To Top