Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych

Źródłem obowiązków dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy jest art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają również przepisy rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Zgodnie z powyższymi przepisami, dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

W szczególności, dyrektor ma obowiązek regularnego przeprowadzenia kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki oraz określania kierunków ich poprawy.

Zakres odpowiedzialności dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na teranie szkoły czy placówki, sprowadza się również do należytej opieki w razie zaistnienia wypadku dziecka/ucznia pozostającego pod opieką placówki, podczas zajęć wychowania fizycznego lub uprawiania innych aktywności sportowych, jak również organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki.

Niejednokrotnie dyrektorzy szkół czy placówek spotykają się z trudnymi problemami wychowawczymi wśród uczniów, występującymi na jej terenie, np. agresywne zachowanie, stosowanie używek lub pozostawania pod ich wpływem, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, niszczenie mienia szkolnego lub cudzej własności. Kluczowe w tym względzie będzie opracowanie przez dyrektora wewnętrznych procedur postępowania, mających na celu szybą reakcję nauczycieli i pracowników szkoły na sytuacje kryzysowe z udziałem uczniów.

W LEX Prawo Oświatowe znajdziesz:
Chcesz dowiedzieć się więcej o LEX Prawo Oświatowe?

Umów się na bezpłatną prezentację

Back To Top