Prawo europejskie w zamówieniach publicznych

Komentujemy dla Ciebie akty prawa Unii Europejskiej z zakresu zamówień publicznych

 • W programie LEX Prawo Europejskie znajdziesz klasyczne podartykułowe komentarze do najistotniejszych aktów prawa UE z zakresu zamówień publicznych.
 • Zagadnienia zawarte w komentowanych przepisach są przedstawione nie tylko z perspektywy prawa UE, lecz również powiązanych przepisów prawa polskiego.
 • Komentarze pomogą Ci poruszać się w gąszczu polskich i unijnych przepisów i orzecznictwa oraz ocenić zgodność polskiego prawa z komentowanymi aktami prawa UE.

uwaga

Polskie przepisy z zakresu prawa zamówień publicznych muszą być zgodne z prawem UE. Niektóre przepisy unijnego prawa zamówień publicznych obowiązują w Polsce bezpośrednio.

Zobacz przykłady komentarzy

 • Sołtysińska Aleksandra, Talago-Sławoj Hanna, Komentarz do dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III
 • Sołtysińska Aleksandra, Talago-Sławoj Hanna, Komentarz do dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III
 • Sołtysińska Aleksandra, Talago-Sławoj Hanna, Komentarz do dyrektywy 89/665/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III
 • Sołtysińska Aleksandra, Komentarz do dyrektywy 92/13/EWG koordynującej przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III
 • Talago-Sławoj Hanna, Komentarz do dyrektywy 2009/81/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. III
 • Sołtysińska Aleksandra, Komentarz do dyrektywy 2004/17/WE koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. II
 • Sołtysińska Aleksandra, Komentarz do dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. II

Dajemy Ci dostęp do eksperckich opracowań orzecznictwa europejskiego

 • Monitorujemy na bieżąco orzeczenia europejskie, w tym te z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • W efekcie zasadniczo już w kilka dni od daty wydania istotnych orzeczeń znajdziesz w programie ich streszczenia (omówienia).
 • W programie znajdziesz też ponad 70 glos (komentarzy) do najważniejszych orzeczeń europejskich, które przedstawiają skutki orzeczeń dla stosowania prawa w Polsce.
uwaga Po wejściu Polski do Unii Europejskiej niezwykle ważną rolę w interpretacji prawa zamówień publicznych pełni orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Zobacz przykłady glos i omówień

Glosy:

 • Konrad Różowicz, Temporalny zakres wykluczenia wykonawcy za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję. Glosa do wyroku TS z dnia 24 października 2018 r., C-124/17, LEX/el. 2019
 • Małgorzata Sieradzka, Przedstawianie w postępowaniu o zamówienie publiczne w ramach uzupełniania dokumentów nowych dokumentów oraz uznawanie doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum - glosa do wyroku TS z dnia 4 maja 2017 r., C-387/14, LEX/el. 2017
 • Sieradzka Małgorzata, Wykluczenie z postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oferenta ze względu na naruszenie zobowiązania dotyczącego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Glosa do wyroku TS z dnia 7 kwietnia 2016 r., C-324/14, LEX/el. 2016
 • Piotr Bogdanowicz, Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle tzw. dyrektywy klasycznej. Glosa do wyroku TS z dnia 13 grudnia 2012 r., C-465/11, EPS 2013/7/46-51

Omówienia:

 • Sieradzka Małgorzata, Można wykluczyć wykonawcę za nieuczciwego podwykonawcę. Omówienie wyroku TS z dnia 30 stycznia 2020 r., C-395/18 (Tim), LEX/el. 2020
 • Sieradzka Małgorzata, Państwa UE mogą same regulować zamówienia in-house. Omówienie wyroku TS z dnia 3 października 2019 r., C-285/18 (Irgita), LEX/el. 2019

W interpretacji polskich przepisów prawa zamówień publicznych nie pominiesz orzeczeń europejskich

 • Oprócz orzeczeń sądów polskich pod artykułami: Prawa zamówień publicznych (np. art. 36a) i innych polskich aktów z zakresu zamówień publicznych znajdziesz także istotne dla ich wykładni orzeczenia sądów europejskich.
 • Powiązania między orzeczeniami europejskimi a polskimi ustawami lub rozporządzeniami są opracowywane przez uznanych ekspertów współpracujących z Wolters Kluwer Polska.
 • Wraz z orzecznictwem sądów polskich powiązanych z polskim przepisem otrzymujesz całość wykładni sądowej na jego temat.
uwaga Formalnie, wszystkie orzeczenia europejskie "powinny być" prezentowane w programie tylko pod przepisami unijnych dyrektyw, bo to ich, a nie polskich ustaw czy rozporządzeń, bezpośrednio dotyczą.

 


Nie przeoczysz ważnych bieżących zmian w prawie zamówień publicznych

 • Jesteś na bieżąco informowany o najnowszych aktach istotnych dla zamówień publicznych.
 • Streszczenia pojawiają w ciągu kilku dni od daty oficjalnego opublikowania aktu.
 • Nasze streszczenia aktów są zestandaryzowane i maksymalnie skondensowane, dzięki czemu czyta się je łatwo i szybko.
 • Streszczenia odszukasz bez problemu na Pulpicie Europejskim w panelu „Najnowsza legislacja”
uwaga W dziennikach UE publikuje się dziennie przeciętnie ponad 2 razy więcej aktów niż w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim razem. Ich ilość a także obszerność powodują, że wynajdywanie aktów istotnych z punktu widzenia prawa zamówień publicznych i zapoznanie się z nimi samemu kosztuje sporo bezcennego czasu.

 

Zobacz listę przykładowych streszczeń

 • Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa, LEX/el. 2020

Ułatwimy Ci pracę z obcojęzycznymi dokumentami

 • Dajemy Ci dostęp do przetłumaczonych tez najważniejszych orzeczeń sądów europejskich z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • Oferujemy Ci specjalistyczny słownik angielsko-polski, który zawiera terminologię używaną w orzecznictwie europejskim, w tym również słownictwo z zakresu prawa zamówień publicznych. Podczas czytania angielskiego tekstu orzeczenia słownik umożliwi Ci szybkie sprawdzenie znaczenia wyrazu lub wyrażenia.
uwaga Większość orzeczeń europejskich, w tym prawie połowa dotycząca prawa zamówień publicznych, jest dostępna w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym.

 


LEX Prawo Europejskie
Jedyny kompleksowy program na rynku z zakresu Prawa Europejskiego
Back To Top