Wiedza na temat wymogów prawnych związanych z ochroną środowiska.

Pakiet jest dostępny we wszystkich wersjach serwisu LEX Medica.

Zagadnienia omawiane w pakiecie Ochrony Środowiska:
>> postępowanie z odpadami medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych,
>> zasady magazynowania odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych,
>> warunki transportu odpadów medycznych,
>> prawidłowe oznakowanie odpadów medycznych,
>> wymagania, jakie musi spełniać pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych,
>> unieszkodliwianie odpadów medycznych (w tym zakaźnych),
>> prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Pakiet Ochrona Środowiska pomoże Ci w:
Usługi dostępne w Pakiecie Ochrona Środowiska:
LEX Medica
Prawo i praktyka dla całej placówki medycznej!
Back To Top