Kryzys to każda gwałtowna zmiana w organizacji i jej otoczeniu, która zakłóca jej normalny tryb funkcjonowania. Kryzysy występują w wielu obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Dotyczą pojedynczych osób, przedsiębiorstw, organizacji, w tym również placówek oświatowych. Tu kryzysy dotykają uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora i samej szkoły. W ostatnich trzech latach liczba ich występowania zwiększyła się. W okresie pandemii, podczas przyjmowania dzieci uchodźców z Ukrainy, a także w dobie permanentnie zmieniającego się prawa oświatowego dyrektorzy szkół zmuszeni byli do mierzenia się z różnymi kryzysami występującymi w ich placówkach. W większości były to sytuacje zaskakujące i dotąd im nieznane. Dziś wiemy, że kryzysy interpretowane jako krytyczne wydarzenia, które wyrażają się emocjonalnie znaczącymi faktami różniącymi się od codzienności życia placówki, wymagają zmiany dotychczasowego sposobu jej funkcjonowania oraz odpowiednich kompetencji zarządczych. Podczas wystąpienia podejmę próbę zidentyfikowania kompetencji dyrektora do zarządzania kryzysem w placówce oświatowej z podziałem na kompetencje główne i inne. Przedstawię wyniki badań w tym zakresie. Omówię pojęcie rezyliencji jako kompetencji menedżerskiej - złożonej, zawierającej w sobie umiejętności, zdolności, wiedzę i doświadczenia, które mogą być pomocne w zarządzaniu kryzysem w placówce oświatowej.

Podczas wystąpienia zostaną omówione następujące kwestie:

  • kryzysy w placówkach oświatowych,
  • kompetencje zarządcze,
  • kompetencje główne i inne do zarządzania kryzysem,
  • rezyliencja.
Korzyści dla uczestników wykładu:
  • zapoznanie się z rodzajami kryzysów, które mogą wystąpić w placówkach oświatowych (na podstawie literatury krajowej, zagranicznej i w wyniku przeprowadzonych badań),
  • zapoznanie się z wynikami badań dotyczycących kompetencji głównych i innych do zarzadzania kryzysem w szkole,
  • nabycie wiedzy z nauki o zarzadzaniu i jakości w obszarze kompetencji menedżerskich, w temacie rezyliencji,
  • udział w dyskusji nt. zapobiegania powstawaniu kryzysom,
  • udział w dyskusji nt. planów interwencji kryzysowej w szkołach.
 

Serdecznie zapraszam na wykład!

Andrzej Witek_EDU

Mgr socjologii, doktorant Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej z dziedziny: nauki o zarządzaniu i jakości

Powrót do programu
Back To Top