Wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym
PrawoKsięgowość i podatki05 czerwca, 2023

Wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym

Obrót nieruchomościami odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu gospodarki wolnorynkowej, co przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie całego państwa. Na straży zapewnienia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami stoi instytucja ksiąg wieczystych. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemu ksiąg wieczystych jest z kolei postępowanie wieczystoksięgowe oraz zasady dokonywania wpisów w księgach wieczystych, które to wpisy z założenia dokonywane są na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Według informacji znajdujących się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, wszystkie księgi wieczyste są w postaci elektronicznej. Według stanu na dzień 25 października 2021 r., w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych znajduje się aż 23 378 559(!) ksiąg wieczystych.

Co istotne, na stronie Ministerstwa możemy też się dowiedzieć, że księgi wieczyste przeglądane w przeglądarce dostępnej przez Internet pochodzą z repliki Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych aktualizowanej on-line, czyli w zasadzie bez opóźnień. Można przyjąć, że dane oglądane w przeglądarce są identyczne i tak samo aktualne, jak dane uzyskane w tej samej chwili z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Bezpłatny e-book

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem: „Złożenie e-wniosku wieczystoksięgowego jako odrębna czynność notarialna”, opracowanym przez dr Mirosławę Pytlewską. To niezbędna lektura dla każdego notariusza i osoby zainteresowanej tematem.

Ministerstwo Sprawiedliwości bierze też pełną odpowiedzialność za aktualność ksiąg, jakie można oglądać w Internecie. Za aktualność wzmianek o złożonych wnioskach o wpis odpowiadają Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych.

Jaki jest cel prowadzenia ksiąg wieczystych?

Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Funkcjonowanie ksiąg wieczystych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w obrocie nieruchomościami.

Zasadą jest dokonywanie wpisów w księdze wieczystej jedynie na wniosek i w jego granicach, a wyjątkiem - dokonywanie wpisów z urzędu, gdy przepis szczególny na to pozwala.

Wniosek wieczystoksięgowy - co to jest?

Wniosek o wpis w księdze wieczystej kieruje się do sądu rejonowego (sądu wieczystoksięgowego), na obszarze właściwości którego położona jest nieruchomość.

Wniosek do sądu wieczystoksięgowego, tak w księdze papierowej, jak i elektronicznej, powinien spełniać wszelkie wymagania przewidziane dla pisma procesowego, a więc wymieniać uczestników postępowania określonych w art. 6261 § 2 k.p.c. i być należycie opłacony.

Jeżeli wniosek do sądu wieczystoksięgowego zawiera braki formalne, bądź nie jest złożony na urzędowym formularzu albo gdy formularz jest nieprawidłowo wypełniony, przewodniczący wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu wniosku, a po bezskutecznym upływie tego terminu zarządza zwrot.

Do wniosku wieczystoksięgowego dołączone muszą zostać dokumenty mające stanowić podstawę wpisu. Wskazywanie podstawy prawnej wpisu nie jest konieczne, gdyż sąd wieczystoksięgowy obowiązany jest wziąć ją pod uwagę z urzędu.

Dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej, jakie powinny być dołączone do wniosku o dokonanie wpisu są:

 • akty notarialne,
 • decyzje administracyjne,
 • orzeczenia sądowe,
 • dokumenty bankowe,
 • inne dokumenty, np. akt małżeństwa lub akt zgonu.

Pojęciem elektronicznych wniosków wieczystoksięgowych (e-wniosków) określa się wnioski składane przez uprawnione podmioty, w tym przez notariuszy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wniosek inicjujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.) ma postać interaktywnego formularza z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Inicjowanie e.p.w. jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do ksiąg wieczystych prowadzonych już w systemie teleinformatycznym oraz w przedmiocie wniosków o założenie księgi wieczystej w tym systemie.

Jaka jest rola notariuszy w składaniu wniosków wieczystoksięgowych?

Jedną z czynności dokonywanych przez notariuszy jest właśnie składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej niesporządzone w postaci elektronicznej notariusz przesyła sądowi wieczystoksięgowemu w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wpis.

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli zostały sporządzone w postaci elektronicznej dołącza się jednocześnie z wnioskiem składanym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek wieczystoksięgowy zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną.

W elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym są rozpoznawane wnioski o założenie księgi wieczystej dla:

 • nieruchomości, które dotychczas nie miały założonych ksiąg wieczystych oraz
 • nieruchomości odłączonych z istniejącej księgi wieczystej.

Można również składać wnioski o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, o założenie której wniosek w systemie teleinformatycznym został już złożony, ale nie jest jeszcze rozpoznany, tzn. że jeszcze nie założono nowej (odrębnej) księgi wieczystej.

Złożenie wniosku wieczystoksięgowego przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe uważa się za złożenie wniosku przez stronę czynności notarialnej.

Bezpłatny e-book

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem: „Złożenie e-wniosku wieczystoksięgowego jako odrębna czynność notarialna”, opracowanym przez dr Mirosławę Pytlewską. To niezbędna lektura dla każdego notariusza i osoby zainteresowanej tematem.

Jakie mamy wzory wniosków wieczystoksięgowych?

Wzory formularzy wniosków wieczystoksięgowych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 723 z późn. zm.). Ustala ono następujące wzory urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:

 • wzór formularza wniosku o założenie księgi wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAL;
 • wzór formularza wniosku o wpis w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-WPIS;
 • wzór formularza załącznika zawierającego żądanie wpisu w księdze wieczystej oznaczonego symbolem KW-ZAD;
 • wzór formularza załącznika zawierającego oznaczenie działki ewidencyjnej oznaczonego symbolem KW-OZN;
 • wzór formularza załącznika zawierającego dane wnioskodawcy lub uczestnika postępowania oznaczonego symbolem KW-WU;
 • wzór formularza załącznika zawierającego dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego oznaczonego symbolem KW-PP.

Kto może składać wnioski wieczystoksięgowe?

Wniosek o wpis może złożyć:

 • właściciel nieruchomości,
 • użytkownik wieczysty,
 • osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić albo
 • wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.

W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ.

Wszystkie podmioty składają wnioski o wpis w księdze wieczystej w tradycyjny sposób, na urzędowym formularzu w formie papierowej, zaś wyjątek od tej zasady przewidziany jest w art. 6264 k.p.c., w którym wymieniono podmioty zobowiązane do składania elektronicznych wniosków wieczystoksięgowych.

Notariusz jest jednym z czterech podmiotów, które posiadają uprawnienie do składania e-wniosku w e.p.w. oraz jednym z trzech, dla których złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego jest wyłącznym obowiązkiem.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa:

 • notariusz,
 • komornik oraz
 • naczelnik urzędu skarbowego z ograniczeniem do wniosku o wpis w dziale III i IV księgi wieczystej art. 6264 § 1 i § 11 k.p.c.

Te trzy podmioty mają obligatoryjny (wyłączny) obowiązek składania e-wniosku o wpis do księgi wieczystej, natomiast czwarty podmiot ma obowiązek fakultatywny, polegający na alternatywnej możliwości złożenia wniosku w formie tradycyjnej bądź za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Mowa tu o Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, która składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe lub na urzędowym formularzu.

Jakie są opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej?

Kwestia ceny (opłat) w wypadku wniosków wieczystoksięgowych nurtuje wiele osób, przed którymi czeka dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Zasadą jest, że od wniosku o wpis w księdze wieczystej:

 • własności,
 • użytkowania wieczystego,
 • ograniczonego prawa rzeczowego,

pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 złotych.

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

 • własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 • praw osobistych i roszczeń;
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Opłatę stałą w kwocie 40 zł pobiera się od wniosku o wpis służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:

 • założenie księgi wieczystej;
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 • odłączenie nieruchomości lub jej części;
 • sprostowanie działu I-O;
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • dokonanie innych wpisów (z pewnymi - prawem przewidzianymi - wyjątkami).

Opłatę sądową od wniosku zawartego w akcie notarialnym pobiera notariusz.

Autor: dr Wojciech Kowalski, senior product manager Działu Legal

Bezpłatny e-book

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem: „Złożenie e-wniosku wieczystoksięgowego jako odrębna czynność notarialna”, opracowanym przez dr Mirosławę Pytlewską. To niezbędna lektura dla każdego notariusza i osoby zainteresowanej tematem.

Przeglądaj powiązane tematy
Czy znasz LEX Kancelaria Notarialna?

Jedyny na rynku program zawierający specjalnie dobrane piśmiennictwo i publikacje autorskie niezbędne w praktyce notarialnej.

Back To Top