E-Doręczenia w administracji publicznej. Obowiązki wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji
PrawoComplianceFinanse i bankowośćKsięgowość i podatki26 września, 2023

E-doręczenia w administracji publicznej


Zmiana daty wdrożenia e-Doręczeń

Zgodnie z informacją prasową Ministerstwa Cyfryzacji, zdecydowano o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na 30 grudnia 2023 r. Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia na 1.01.2025 r.

W polskim porządku prawnym doręczenia elektroniczne niedługo staną się standardem w komunikacji z podmiotami publicznymi. Zmiana daty wdrożenia e-Doręczeń nie oznacza rezygnacji z informatyzacji postępowań. Poniższy tekst zachowuje więc aktualność, z wyjątkiem dat, które zostaną zaktualizowane wraz ze zmianami stanu prawnego.

Redakcja Systemu Informacji Prawnej LEX

Od 10 grudnia* poszczególne organy administracji publicznej są zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Jaki jest cel ustawy o doręczeniach elektronicznych?

Doręczanie pism drogą elektroniczną staje się nie tylko preferowaną, ale również podstawową i w większości przypadków obowiązkową formą komunikacji podmiotów publicznych w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych. Wejście w życie ustawy i wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych do świadczenia usług definiuje na nowo zasady wymiany korespondencji elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi, jak również niepublicznymi oraz z osobami fizycznymi.

Nowe rozwiązania techniczne zastąpią list polecony za potwierdzeniem odbioru. W przypadku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych przez adresata pisma, domyślną formą komunikacji z podmiotem publicznym będzie wymiana korespondencji za pomocą publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

W konsekwencji wymiana korespondencji w ramach nowych usług pozwoli załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną, w sposób zapewniający zarówno skuteczność, wzajemną identyfikację, skrócony czas realizacji, jak również bezpieczeństwo komunikacji.

Jakich podmiotów dotyczy wdrożenie regulacji?

Obowiązek stosowania regulacji i wdrożenia rozwiązań technicznych od 10 grudnia 2023 r.* obejmuje podmioty publiczne wymienione w art 155 ust. 1-6 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Są to przede wszystkim:

  • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
  • organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
  • ZUS,
  • KRUS,
  • NFZ,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • związki metropolitalne,
  • samorządowe zakłady budżetowe.

Wyjątkowo wymienione wyżej podmioty samorządowe, w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej będą stosować przepisy od dnia 1 października 2029 r.

Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego - PURDE

Domyślny sposób wymiany korespondencji w administracji publicznej ma być realizowany przez publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Rozwiązanie techniczne ma za zadanie zapewnić wymianę korespondencji wymagającej identyfikację nadawcy i adresata, potwierdzenie zarówno nadania, jak również jej odbioru oraz ochronę przesyłanych danych.

LEX e-Doręczenia

Więcej dowiesz się w programie LEX e-Doręczenia, z którym wdrożysz e-Doręczenia szybko, skutecznie i bez błędów, dzięki:

> szkoleniom online,
> praktycznym poradnikom i komentarzom,
> bazie pytań i odpowiedzi,
> możliwości zadawania własnych pytań.

Obowiązek posiadania adresu doręczenia elektronicznego, skrzynka doręczeń i rola administratora

Niezbędnym elementem realizacji obowiązków wynikających z ustawy jest utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych. Wskazany adres będzie wykorzystany do korespondencji ze wszystkimi pozostałymi podmiotami korzystającymi z usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Wpisanie adresu do rejestru publicznego jakim jest baza adresów elektronicznych (BAE) ujawni adres do doręczeń elektronicznych, dzięki czemu możliwe będzie łatwe wyszukanie adresata korespondencji.

W ramach korzystania z usługi niezbędne jest również założenie skrzynki doręczeń, w ramach której operator wyznaczony czyli Poczta Polska S.A. realizuje wymianę korespondencji. Skrzynka to narzędzie, które umożliwi wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych związanych z korespondencją. Ma posiadać gwarancję dostępu oraz gwarantowaną pojemność do przechowywania wysłanych i odebranych danych i tworzona jest wraz z adresem do doręczeń elektronicznych.

Przed uzyskaniem adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu publicznego obowiązkowe jest również wyznaczenie administratora skrzynki doręczeń. Wskazanie administratora jest wymagane w samej procedurze wnioskowania o utworzenie adresu dla podmiotów publicznych. Ponadto administrator ma między innymi uprawnienia do aktywacji skrzynki, wyznaczania osób fizycznych upoważnionych do dostępu do skrzynki oraz zarządzania skrzynką doręczeń.

Inne obowiązki organów publicznych

Regulacja zobowiązuje organy publiczne do korespondencji między sobą z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, również w kontaktach z podmiotami niepublicznymi, które mają obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych. W przypadku gdy podmiot niepubliczny nie jest do tego zobowiązany - korespondencja może odbywać się na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych; na adres do doręczeń elektronicznych, z którego została nadana korespondencja lub przy użyciu publicznej usługi hybrydowej.

Publiczna Usługa Hybrydowa - PUH

Publiczna usługa hybrydowa ma charakter uzupełniający i powinna zapewniać podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w domyślnej elektronicznej postaci, która trafi do podmiotu niepublicznego w postaci papierowej. W ramach realizacji tej usługi operator wyznaczony przekształca dokument elektroniczny nadany przez podmiot publiczny w przesyłkę listową w celu doręczenia korespondencji do adresata. Korespondencja w ramach świadczenia tej usługi powinna zostać doręczona w czasie nie dłuższym niż 6 dni od dnia jej nadania.

Rafał Bułach

---

* Termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji z 29.05.2023 r. – może podlegać zmianom.

Przeglądaj powiązane tematy

Poniższy formularz nie wyświetla się?

Aby wyświetlić formularz, będziesz musiał(a) zmienić ustawienia plików cookie. Kliknij przycisk poniżej, aby zaktualizować swoje preferencje i zaakceptować wszystkie pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności i plików cookies.

Back To Top