W dyrektywie PE i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa została wdrożona do polskiego porządku prawnego w kwietniu br.) wskazano, że aby zapewnić mężczyznom i kobietom pełniącym obowiązki opiekuńcze większe możliwości pozostania na rynku pracy, każdy pracownik powinien mieć prawo do urlopu opiekuńczego wynoszącego pięć dni roboczych w roku. Oprócz prawa do urlopu opiekuńczego w dyrektywie zwrócono uwagę na to, że wszyscy pracownicy powinni zachować prawo do czasu wolnego od pracy, bez uszczerbku dla nabytych lub nabywanych praw pracowniczych, z powodu działania siły wyższej w pilnych i niespodziewanych sprawach rodzinnych. Regulacje dotyczące tych uprawnień wprowadzono do przepisów Kodeksu pracy. Pomimo, iż przepisy obowiązują od kilku miesięcy nadal stosowanie ich budzi wątpliwości.

Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wymogów formalnych jakie powinny zostać spełnione aby pracodawca uwzględnił wniosek pracownika, sposobu wykorzystania wolnego, ustalania wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym korzysta z nowych uprawnień, ochrony stosunku pracy pracowników korzystających ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej i urlopu opiekuńczego.

Program:

 1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
  1.1. Przesłanki, jakie muszą zostać spełnione aby pracodawca uwzględnił wniosek pracownika;
  1.2. Wykorzystywanie wolnego w wymiarze godzinowym przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze etatu i pracowników, których obowiązują niższe normy czasu pracy;
  1.3. Wpływ zwolnienia od pracy na inne uprawnienia pracownika;
  1.4. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik wykorzystał zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej;
 2. Urlop opiekuńczy
  2.1. Warunki formalne skorzystania z urlopu opiekuńczego; 2.2. Prawo do urlopu opiekuńczego w roku kalendarzowym, w którym pracownik jest zatrudniony u kilku pracodawców;
  2.3. Urlop opiekuńczy a prawo pracownika do zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
  2.4. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu opiekuńczego;
 3. Ochrona pracowników korzystających ze zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej i urlopu opiekuńczego;
 4. Treść świadectwa pracy gdy pracownik w trakcie zatrudnienia korzystał ze zwolnienia z powodu siły wyższej lub urlopu opiekuńczego.
barbara tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej.

Powrót do programu
Back To Top