Redakcja

 • Małgorzata Pomianowska - Redaktor Naczelna
 • Anna Satel - Sekretarz Redakcji

Kolegium redakcyjne

 • Ewa Brańska – specjalistka edukacji elementarnej
 • dr Danuta Elsner – niezależna konsultantka ds. zarządzania oświatą
 • Karol Małolepszy – dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
 • Elżbieta Piotrowska-Albin – pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Edukacji
 • Małgorzata Pomianowska – redaktor naczelna miesięcznika "Dyrektor Szkoły"
 • Anna Satel – sekretarz redakcji miesięcznika „Dyrektor Szkoły”
 • Klaudia Szawłowska – dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
 • Katarzyna Szczepkowska-Szyszko członkini kolegium redakcyjnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły”
 • Anna Wróbel - dyrektor Przedszkola nr 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie. Prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

Eksperci

 • Bogdan Bugdalski jest dziennikarzem i redaktorem specjalizującym się w sprawach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oświatowej.
 • dr Danuta Elsner jest niezależną konsultantką ds. zarządzania oświatą, uczestniczką wielu projektów międzynarodowych i badań oświatowych, autorką, współautorką, redaktorką ponad 350 publikacji w kilku językach, w tym 20 książek, byłą dyrektorką Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.
 • dr hab. Jan Fazlagić jest profesorem nadzwyczajnymi pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uczelni VISTULA w Warszawie; zajmuje się problematyką zarządzania w polskiej oświacie oraz kapitałem intelektualnym.
 • Jarosław Feliński jest kierownikiem studiów podyplomowych dla ABI i IOD AMW w Gdyni, prezesem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.
 • Maciej Frasunkiewicz jest psychologiem społecznym z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
 • Tomasz Garstka jest psychologiem, autorem wielu publikacji skierowanych do rodziców, nauczycieli, dyrektorów, prowadzi szkolenia psychoedukacyjne dla pracowników oświaty, pracuje z pacjentami w NZOZ Prosen.
 • Piotr Gąsiorek jest radcą prawnym, pracownikiem Zespołu Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, a także kancelarii radcy prawnego, specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa oświatowego.
 • Magdalena Goetz jest psycholożką, doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego i trenerką, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.
 • Marta Handzlik jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy.
 • Beata Humięcka jest psychologiem i filologiem, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Dorota Igielska jest ekspertem w zakresie prawa oświatowego, autorką publikacji dotyczących organizacji i zarządzania oświatą, rozwoju zawodowego nauczycieli i międzynarodowych uwarunkowań polityki oświatowej.
 • Dorota Janczak jest nauczycielem konsultantem OEZIiZK w Warszawie, zajmuje się wspieraniem nauczycieli we wprowadzaniu nowych technologii do pracy z uczniami.
 • Bożena Janiszewska jest psychologiem, pracuje w poradniach z dziećmi i ich rodzicami, jest wykładowcą psychologii na wyższych uczelniach pedagogicznych, współpracownikiem instytucji doskonalenia nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
 • Andrzej Jasiński jest nauczycielem, dyrektorem szkoły z wieloletnim stażem, obecnie urzędnikiem samorządowym, był koordynatorem projektów w ORE.
 • Małgorzata Jaśko jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, konsultantem ds. doskonalenia kadry kierowniczej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie.
 • Antoni Jeżowski jest profesorem nadzwyczajnym w PWSZ w Głogowie i WWSZiP w Wałbrzychu, twórcą Instytutu Badań w Oświacie, autorem wielu publikacji i książek.
 • dr hab. Mariusz Z. Jędrzejko jest profesorem nadzwyczajnym, pedagogiem społecznym, socjologiem, dyrektorem naukowym Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku.
 • dr Adam Kalbarczyk jest współtwórcą i dyrektorem Międzynarodowych Szkół im. I.J. Paderewskiego w Lublinie, adiunktem w IFP UMCS w Lublinie.
 • Włodzimierz Kaleta jest prawnikiem i dziennikarzem, publicystą zajmującym się od ponad 30 lat m.in. problematyką związaną z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, oświaty i prawa.
 • dr hab. inż. Wojciech Kolanowski jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Lidia Klaro-Celej jest profesorem oświaty, doradcą metodycznym w zakresie kształcenia specjalnego m.st. Warszawy, wykładowcą na wyższych uczelniach, nauczycielem w Zespole Placówek Szkolno‑Wychowawczo‑-Rewalidacyjnych Nr 1 w Warszawie.
 • Anna Klimowicz jest absolwentką Instytutu Filozofii UW, nauczycielką dyplomowaną, edukatorką, obecnie pracuje w BEP IPN w Warszawie.
 • Iwona Kobus jest radcą prawnym, pracownikiem gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, stałą współpracowniczką serwisu Prawo Oświatowe; doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Departamencie Prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Jarosław Kordziński jest etatowym pracownikiem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli – Ośrodka Rozwoju Edukacji EDUCATOR, specjalistą z zakresu zarządzania oświatą, szkoleniowcem, twórcą licznych artykułów oraz książek kierowanych do dyrektorów placówek oświatowych.
 • dr Wioletta Kozak jest kierownikiem Wydziału Egzaminu Maturalnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • dr Tomasz Kozłowski jest socjologiem, kierownikiem Katedry Edukacji i Nowych Mediów w Collegium Da Vinci w Poznaniu, współtwórcą nowatorskich studiów licencjackich „Edukacja prorozwojowa”.
 • Jacek Królikowski jest prezesem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, był nauczycielem oraz konsultantem w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
 • Regina Lenart jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą akademickim, zajmuje się problematyką zarządzania oświatą.
 • Joanna Lesińska jest radcą prawnym, zajmuje się prawem oświatowym.
 • Katarzyna Leśniewska jest pedagogiem specjalnym, pracownikiem Ośrodka Rozwoju Edukacji, trenerem, autorką publikacji i scenariuszy zajęć z zakresu edukacji.
 • Maja Lose jest trenerką biznesu, autorką programu "Umiejętności Przyszłości".
 • Michał Łyszczarz jest współautorem komentarza do ustawy o systemie oświaty, pracuje jako główny specjalista w wydziale oświaty miasta na prawach powiatu.
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i członkiem Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association, autorką m.in. książki Kompetencje emocjonalne nauczyciela, wydanej przez Wolters Kluwer Polska.
 • dr Marta Majorczyk jest pedagogiem, adiunktem w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu, pracownikiem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Ewa Maksymowska jest psychologiem, trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współpracuje z Niepubliczną Placówką Edukacji PEN, jest superwizorem grupy interwentów kryzysowych Biura Edukacji m.st. Warszawy.
 • Mariusz Malinowski jest nauczycielem konsultantem w Ośrodku Rozwoju Edukacji, propaguje innowacyjne metodyki kształcenia bezpośredniego, jak również nauczania wspomaganego technologiami cyfrowymi.
 • Grzegorz Mazurkiewicz jest socjologiem, nauczycielem, doktorem nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Jest koordynatorem projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Współtworzył program CEO „Szkoła ucząca się”.
 • dr Andrzej Michalik jest dr. n. prawnych, nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie.
 • Krystyna Mucha jest dyrektorem wydziału w kuratorium oświaty, wieloletnim dyrektorem szkoły.
 • prof dr hab. Bolesław Niemierko jest pracownikiem Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS w Sopocie, specjalizuje się w diagnostyce edukacyjnej.
 • Małgorzata Nowak jest niezależnym trenerem, publicystką, mentorem na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, przez wiele lat była dyrektorem Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach.
 • Maciej Osuch jest starszym wizytatorem i jednym z pierwszych rzeczników praw ucznia.
 • Andrzej Pery jest członkiem Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.
 • Agata Piszko jest prawnikiem specjalizującym się w prawie oświatowym, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierownika wydziału oświaty.
 • Małgorzata Pomianowska jest redaktor naczelną „Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”, coachem, trenerem, superwizorem zajęć edukacyjnych, autorką licznych publikacji z zakresu pedagogiki, pedeutologii i zarządzania. Przez wiele lat pełniła funkcje kierownicze w oświacie (CODN, ORE).
 • Janusz Rusaczyk jest pedagogiem kulturoznawcą, oligofrenopedagogiem, nauczycielem, autorem wielu tekstów z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk społecznych.
 • Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi, członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Anna Satel jest sekretarzem redakcji „Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”, dziennikarką, redaktorką, absolwentką Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska jest wykładowcą na studiach MBA, trenerem i konsultantem.
 • Mirosław Sielatycki jest zastępcą dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w latach 2010-2012 był wiceministrem edukacji.
 • Małgorzata Stańczyk jest dziennikarką, ukończyła studia psychologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Julian Piotr Sawiński jest nauczycielem, konsultantem ds. informacji i innowacji pedagogicznych CEN w Koszalinie, doktorem nauk przyrodniczych w zakresie dydaktyki biologii, autorem ponad 500 różnorodnych publikacji edukacyjnych, w tym kilkudziesięciu prac zwartych, Nauczycielem Roku 1995 Fundacji Innowacja w Warszawie.
 • Monika Sewastianowicz jest radcą prawnym, redaktor prowadzącą portal www.oswiata.abc.com.pl.
 • Klemens Stróżyński jest specjalistą w zakresie oceniania szkolnego i zarządzania oświatą, rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych oraz współpracownikiem CKE.
 • Katarzyna Szczepkowska-Szyszko jest członkinią kolegium redakcyjnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, pedagogiem specjalnym, terapeutką pedagogiczną i socjoterapeutką. Jest trenerką kadr zarządzających oświatą i nauczycieli w zakresie umiejętności psychologicznych w zarządzaniu i edukacji.

 • Stanisław Szelewa jest dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie w Świdnicy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem oświaty, twórcą oryginalnej koncepcji naliczania budżetów szkół w samorządach terytorialnych.
 • Jarosław Szulski jest nauczycielem w warszawskim Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana, autorem dwóch powieści o szkole: „Zdarza się” (2011) i „Sor” (2014).
 • Lidia Tkaczyńska jest trenerem etykiety biznesu, wykładowcą etykiety w szkołach biznesu.
 • Elżbieta Tołwińska-Królikowska jest pedagożką, autorką i realizatorką wielu programów edukacyjnych Federacji Inicjatyw Oświatowych, krajową koordynatorką programu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Szkół Aktywnych w Społeczności.
 • Barbara Tomaszewska jest doradcą podatkowym, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Grzegorz Więcław jest psychologiem sportu, absolwentem uniwersytetów w Kanadzie i Finlandii, zajmuje się szeroko pojętą edukacją psychologiczną dla sportu i kultury fizycznej.
 • Małgorzata Wojnarowska-Grzebień jest nauczycielem konsultantem w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczyciela, współpracuje z ORE jako ekspert i trener.
 • Bogusława Wojtczak jest wieloletnim dyrektorem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, promotorem zmian w obszarze kształcenia zawodowego, mentorem na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, trenerem CEO, trenerem i psychoterapeutą Gestalt.
 • Joanna Wrona jest pedagogiem specjalnym, ekspertem prawa oświatowego w zakresie pracy z dziećmi ze SPE, pracowała w MEN.
 • Marcin Zaród jest anglistą w V LO w Tarnowie, współtwórcą tarnowskiej Fabryki Przyszłości, w 2013 r. zdobył tytuł Nauczyciela Roku.
 • Janusz Żmijski z wykształcenia jest historykiem, pracował jako nauczyciel i dyrektor szkoły, jest wykładowcą, trenerem edukatorem m.in. w programie Nowa Szkoła, autorem bądź współautorem wielu publikacji edukacyjnych.
 • Dariusz Żółtowski jest polonistą w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 w Warszawie, eseistą, poetą, dramaturgiem.

Historia

Redaktorzy naczelni:

 • Tadeusz Kowalski (1994–1995)
 • Antoni Jeżowski (1995–2002)
 • Irena Dzierzgowska (2002–2009) 
 • Anna Rękawek (2009–2012)
 • Małgorzata Pomianowska (od 2013)
Back To Top