Prawo15 maja, 2019

Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej - Agata Piszko

Nowelizacja z 22.11.2018 r. ustaw oświatowych wprowadziła również zmiany dotyczące Systemu Informacji Oświatowej. Uściślono dane związane m.in. z obowiązkiem szkolnym, udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej i uczniami korzystającymi ze świetlicy. Przygotowaliśmy dla Państwa omówienie tych oraz innych najważniejszych korekt w SIO, które zaczną obowiązywać 1 września.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/5

Dane dziedzinowe są gromadzone w bazie Systemu Informacji Oświatowej (SIO), w zbiorach szkół i placówek oświatowych. Na podstawie art. 8 pkt 2a i 2b u.s.i.o. w bazie SIO, w zbiorach szkół i placówek oświatowych gromadzone są dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Obecnie:
- przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego udzielają informacji o liczbie uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną według form tej pomocy,
- szkoły przedstawiają dane zarówno według form tej pomocy, jak i według klas, do których uczniowie uczęszczają.
Od 1 września wymienione placówki, w których organizowane są zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, będą dodatkowo zobowiązane do wyszczególnienia liczby uczniów objętych tą pomocą, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
U podstaw przedmiotowych zmian jest – jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu nowelizacji ustaw z 22.11.2018 r. (VIII kadencja, druk sejm. nr 2861) – objęcie ewentualnie zwiększonym finansowaniem także uczniów, którzy korzystają z tej pomocy, a nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top